IVETA ŠKRIPKOVÁ (1960, Korytnica)

Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika (1985) a Filozofickej fakulty UKF v Nitre, odbor estetika (2016). V roku 1985 začala pôsobiť ako dramaturgička v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici a v roku 1992 sa stala jeho riaditeľkou. V rokoch 1993 a 1999 absolvovala študijné pobyty v divadlách v Marseille a v Paríži (Francúzsko) a v roku 2002 rezidenčný študijný program ArtsLink Residencies v Center for Puppetry Arts v Atlante (USA). Ako dramaturgička, scenáristka a režisérka sa venuje dramatickej a literárnej tvorbe pre deti aj dospelých najmä v domácom Bábkovom divadle na Rázcestí, kde zrealizovala množstvo adaptácií a pôvodných hier (mnohé v spolupráci s manželom, režisérom Mariánom Peckom). Niekoľkokrát sa stala finalistkou slovenských i zahraničných dramatických súťaží (Dráma, Cena Alfréda Radoka, Zlatá divadelná žaba). Víťazné hry boli uverejnené v slovenských zborníkoch a časopisoch alebo inscenované na domácich javiskách. Hru Fetišistky inscenovali v roku 2008 v Slovenskom národnom divadle v réžii Sone Ferancovej. V roku 2013 vydala v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave divadelno-edukačnú publikáciu Divadelná hra-be-ce-da o tvorivom dramatickom písaní s deťmi a v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre publikáciu Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle). Iniciuje rôzne interaktívne projekty so školami a školskými zariadeniami a do divadla uviedla projekt Batolárium, ktorý ponúka interaktívne predstavenia pre batoľatá a ich rodičov. Od roku 2002 sa v tvorbe zameriava na problematiku ženskej skúsenosti z hľadiska rodu/genderu, čo smerovalo ku vzniku viacerých projektov, textov a inscenácií a v roku 2007 k založeniu divadelného Štúdia TWIGA (Theater Women Improvisation Gender Action). V roku 2011 sa zapojila do európskeho projektu kreatívneho písania Platforma 11+ venovaného rozvoju tvorivosti tínedžerov. Momentálne pôsobí ako riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí, je riaditeľkou prestížneho Medzinárodného divadelného festivalu Bábkarská Bystrica a podieľa sa na vzniku a realizácii viacerých pozoruhodných divadelných a edukačných projektov.

 

Charakteristika tvorby:

Divadelníčka Iveta Škripková začala profesionálnu divadelnú prax ako dramaturgička pre bábkové divadlo a neskôr sa etablovala aj v úlohe dramatičky. Jej umeleckú tvorbu možno reflektovať v dvoch líniách. Prvou je tvorba pre deti a mládež v úzkej tandemovej spolupráci s režisérom Mariánom Peckom, v rámci ktorej pripravila niekoľko pozoruhodných adaptácií rozprávok slovenskej i zahraničnej proveniencie, ako aj množstvo autorských dramatických textov pre detského i dospelého diváka. Druhá, angažovanejšia línia tvorby, sa nesie v úsilí o progres vo vnímaní feminizmu či rodových a genderových stereotypov v slovenskom divadelnom i spoločenskom kontexte, ktoré dlhé desaťročia predstavovalo na Slovensku (v bábkovom divadle obzvlášť) určité tabu. V roku 2007 založila pod hlavičkou Bábkového divadla na Rázcestí Štúdio TWIGA, ktoré sa ako jediné svojho druhu stalo platformou pre vznik projektov venujúcich sa najmä ženskej skúsenosti z genderového aspektu, no aj iným príbuzným témam. Pri tvorbe v Štúdiu TWIGA často kombinuje viacero metód – autorské divadlo, postupy dokumentárneho a postdramatického divadla či cross-dressing, cross-voicing, cross-acting a gender studies (inscenácie Diagnóza: slovoIlona, žena HviezdoslavovaVariácie láskyReality snov a i.).

Záujem o spomenuté tabuizované témy sa zrkadlí aj v dramatickej a režijnej tvorbe pre deti. Exemplárnymi inscenáciami z hľadiska prienikov aktuálnych spoločenských genderových tém do divadla pre deti sú Anička Ružička a Tonko Modrinka alebo Ako sa z Aničky stala faganička a z Tonka babec (Ne)poslušné macíky, v ktorých dramatička a režisérka v jednej osobe veľmi citlivo pracuje s metaforou, pomocou ktorej otvára napríklad tému sexuálnej rozdielnosti medzi pohlaviami. Režisérka pri inscenovaní dokáže zručne narábať so slovnými hrami, ustrážiť pointy jednotlivých obrazov a vytvárať atraktívne pôsobiace mizanscény v scénografii založenej zväčša na mobilite kulís. S rekvizitou pracuje citlivo a premyslene, stavia na jej viacúčelovom scénickom využití. Jej javiskové metafory sú dostatočne čitateľné, podporené intenzívnou a precíznou prácou s hercom. Na základe kvalít a ojedinelosti v spracovávaní podobných tém v domácom kontexte je Škripková nazývaná symbolicky „matkou“ feministického divadla na Slovensku. Jej inscenácie sú platformou feministických výziev pre dialóg o rodovej problematike.

 

Súpis réžií:

2002 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Liliputánska rozprávka

2003 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Zahrajme sa s rozprávkami, Papierové kráľovstvo

2003 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Bolko a Bolka

2004 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Zahrajme sa s rozprávkami, O Štopľošovi Loptošovi

2005 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Elfriede Jelinek: Milenky

2005 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Uršuľa Kovalyk: Travesty šou

2005 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Pavol Dobšinský, Iveta Škripková: Zahrajme sa s rozprávkami, Zlatá priadka

2005 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Scénické čítania – Večer s vydavateľstvom Aspekt – Pavla Cebocli: Pavlin príbeh

2006 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Zahrajme sa s rozprávkami, Anička Ružička a Tónko Modrinka alebo Ako sa z Aničky stala faganička a z Tónka babec

2006 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Scénické čítania – Večer s vydavateľstvom Aspekt – Aglaya Veteranyi: Prečo nie som anjel

2006 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Ženské štúdie I. – III.

2007 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Júlie Meinholmové: Citová výchova hadej ženy

2007 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Zahrajme sa s rozprávkami, Bubácka rozprávka

2007 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Prečo sa stať herečkou

2008 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Zahrajme sa s rozprávkami, (Ne)poslušné macíky

2008 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková a kol.: Mocad(r)ámy

2008 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková a kol.: (Za)páračky

2009 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iva Há: Napísané do tmy

2010 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / TRIO BES: Šmíračky

2010 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Sofia de Ségur, Iveta Škripková: Zahrajme sa s rozprávkami, Sofinkine maléry

2011 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Božena Slančíková-Timrava, Elena Maróthy-Šoltésová, Iveta Škripková: Variácie lásky

2011 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Jana Juráňová: Reality snov

2013 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Diagnóza: slovo

2013 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Irena Brežná: List čiernemu synovi

2014 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Jana Juráňová: Ilona, žena Hviezdoslavova

2014 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / T. V. Recepty

2015 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Čiarkolárium

2015 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Pa a Gu

2015 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková a kol.: Náukobeh slovenčini

2016 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Scénické čítania - Živá ženská knižnica - živé ženské noviny a Marta Tikkänen: Príbeh lásky storočia

2016 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Scénické čítania - Živá ženská knižnica - živé ženské noviny a Virginia Woolf: Tri guiney

2017 / Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici / Iveta Škripková: Babie leto (obrazy zo života ženského podľa B. Němcovej a súčasnosti)

 

Súpis divadelných hier (výber):

Dojímate ma veľmi... (fragmenty zo života a diela D. Tatarku), (1992)

Neplač, Anna (2001)

Fetišistky (2005)

Sestry dušehojivé (2007)

Citová výchova hadej ženy (2007)

Omrvinky (2009)

Rodinné blues (2011)

Seňora (2013)

Babie leto (2017)

 

Ocenenia:

2017 / Grand Prix festivalu Nová dráma/New Drama 2017 a Cena bratislavského diváka za inscenáciu Vojna nemá ženskú tvár (Iveta Škripková - autorka dramatizácie)

2017 / Mimoriadna cena Asociácie súčasného divadla pre Ivetu Škripkovú a Mariána Pecka za koncept festivalu Bábkarská Bystrica Tour 2016

 

 

Znalosť cudzích jazykov: francúzsky jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

Kontakt: iveta313@post.skwww.bdnr.sk

 

Video z inscenácií:

Citová výchova hadej ženy, 2007

archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=oPcDCIWsOqY

 

Reality snov, 2011

archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=H1TSAcQba4s

 

Ilona, žena Hviezdoslavova, 2014

archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=I68xsfdJkxQ

A
A
A
.