Fondy a zbierky

 

Komplexná dokumentačná činnosť ako primárne poslanie Divadelného ústavu je v správe Centra divadelnej dokumentácie. Centrum tvoria rôznorodé dokumentačné zbierky a fondy, Múzeum Divadelného ústavu, Archív Divadelného ústavu a Knižnica Divadelného ústavu. Ide o špecializované odborné pracoviská, prostredníctvom ktorých sú zbierky a fondy uchovávané, ochraňované, dokumentované, spracovávané a sprístupňované odbornej i širokej verejnosti.

Zbierkotvorná činnosť sa sústreďuje na materiály viažuce sa k histórii a súčasnosti divadelného umenia a divadelnej kultúry na Slovensku a tiež na dokumenty súvisiace s činnosťou slovenských osobností pôsobiacich v divadelnej kultúre v zahraničí. Materiály sú systematicky triedené do zbierok, ktorých spracovanie sa riadi pravidlami internej smernice o odbornej správe fondov a zbierok Divadelného ústavu a ich sprístupňovanie pravidlami bádateľského, výpožičného a študijného poriadku jednotlivých odborných pracovísk Divadelného ústavu. Všetky zbierky a fondy sú sprístupnené verejnosti v bádateľni Divadelného ústavu vo forme prezenčného štúdia.

 

KONTAKTY

Bádateľňa:

02/20487 350

Knižničné fondy: 

kniznica@theatre.sk, 02/20487 301

Zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty: 

muzeum@theatre.sk

miroslav.daubrava@theatre.sk, 02/20487 302

adam.krizan@theatre.sk, 02/20487 303

Špecializovaný archív DÚ (archívne fondy a zbierky): 

katarina.svabikova@theatre.sk, 02/20487 310

beata.pinterova@theatre.sk, 02/20487 312

Dokumentačné fondy: 

zuzana.nemcova@theatre.sk, 02/20487 300

bohuslava.vankova@theatre.sk, 02/20487 304

Audiovizuálne fondy: 

marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 314

Zbierka digitálnych dokumentov: 

barbora.gvozdjakova@theatre.sk, 02/20487 308

A
A
A
.