Kontakt

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava Tel. č.: +421/2/20487 102, 103 E-mail: du@theatre.sk

Fakturačné údaje

Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava IČO: 16 46 91 DIČ: 2020829921 IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000071011/8180

Riaditeľka Divadelného ústavu

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. E-mail: vladislava.fekete@theatre.sk

Vedúca Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie

Mgr. Zuzana Nemcová E-mail: zuzana.nemcova@theatre.sk

Vedúca Oddelenia edičnej činnosti

Mgr. Andrea Dömeová E-mail: andrea.domeova@theatre.sk

Vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov

Ing. Zuzana Uličianska E-mail: zuzana.ulicianska@theatre.sk

Vedúca Ekonomického oddelenia

Bc. Milada Mercová E-mail: milada.mercova@theatre.sk

Vedúca Oddelenia riaditeľky

PhDr. Diana Selecká E-mail: diana.selecka@theatre.sk

Vedúci Centra výskumu divadla

Mgr. Lukáš Kopas, PhD. E-mail: lukas.kopas@theatre.sk

Knižnica

Tel. č.: 02/20487 301 E-mail: viera.sadlonova@theatre.sk

Dokumentačné fondy

Tel. č.: 02/20487 306, 305 E-mail: alzbeta.vakulova@theatre.sk

Audiovizuálne fondy

Tel. č.: 02/20487 314 E-mail: marek.godovic@theatre.sk

Multimediálne fondy

Tel. č.: 02/20487 308 E-mail: barbora.gvozdjakova@theatre.sk

Špecializovaný archív DÚ (archívne fondy a zbierky)

Tel. č.: 02/20478 310 E-mail: katarina.svabikova@theatre.sk

Zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty

Tel. č.: 02/20487 302 E-mail: miroslav.daubrava@theatre.sk

Informačné centrum Prospero

Tel. č.: 02/20487 405 E-mail: prospero@theatre.sk

A
A
A