Kontakt

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava Tel. č.: +421/2/20487 102, 103 E-mail: du@theatre.sk

Fakturačné údaje

Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava IČO: 16 46 91 DIČ: 2020829921 IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000071011/8180

Riaditeľka Divadelného ústavu

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. E-mail: vladislava.fekete@theatre.sk

Vedúca centra ekonomiky, administratívy a štatutárna zástupkyňa riaditeľky DÚ 

Bc. Milada Mercová E-mail: milada.mercova@theatre.sk

Vedúca Centra prezentácie a marketingu

PhDr. Diana Selecká E-mail: diana.selecka@theatre.sk

Vedúca Centra divadelnej dokumentácie

Mgr. Zuzana Nemcová E-mail: zuzana.nemcova@theatre.sk

Vedúci Centra výskumu a vzdelávania v divadle

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD. E-mail: daria.feherova@theatre.sk 

Vedúca Centra edičnej činnosti

Mgr. Andrea Dömeová E-mail: andrea.domeova@theatre.sk

Knižnica

Tel. č.: 02/20487 301 E-mail: viera.sadlonova@theatre.sk

Dokumentačné fondy

Tel. č.: 02/20487 304 E-mail: bohuslava.vankova@theatre.sk

Audiovizuálne fondy

Tel. č.: 02/20487 314 E-mail: marek.godovic@theatre.sk

Multimediálne fondy

Tel. č.: 02/20487 308 E-mail: barbora.gvozdjakova@theatre.sk

Špecializovaný archív DÚ (archívne fondy a zbierky)

Tel. č.: 02/20487 310 E-mail: katarina.svabikova@theatre.sk

Zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty

Tel. č.: 02/20487 302 E-mail: miroslav.daubrava@theatre.sk

Informačné centrum Prospero

Tel. č.: 02/20487 405 E-mail: prospero@theatre.sk

A
A
A
.