Databázy Divadelného ústavu

eTHEATRE.SK 
je virtuálna online databáza Divadelného ústavu prístupná pre širokú verejnosť, reflektujúca profesionálne divadelné dianie na Slovensku od jeho vzniku. Virtuálna databáza slovenského divadla predstavuje platformu, ktorá prepája informácie s digitálnym obrazom zbierkových a dokumentačných materiálov z fondov, archívov a dokumentácie Divadelného ústavu.

Virtuálna databáza je prístupná na adrese etheatre.sk.

 • eTHEATRE.SK je predstavená cez štyri základné štruktúry – Múzeum Divadelného ústavu, Špecializovaný verejný archív Divadelného ústavu, Špeciálna knižnica Divadelného ústavu a Dokumentácia Divadelného ústavu. Tieto celky sú prístupné samostatne, ale aj v prepojení so všetkými zbierkami, dokumentmi a fondmi Divadelného ústavu.
 • Štruktúra vyhľadávania je postavená na dvoch základných rovinách. Všeobecné vyhľadávanie cez fulltextový riadok a konkretizované vyhľadávanie s použitím filtrov jednotlivých kategórií. Tieto kategórie sú: INSCENÁCIA, ROLA, OSOBNOSŤ, FOTODOKUMENTÁCIA, SCÉNOGRAFIA, BULLETIN, INSCENAČNÉ TEXTY, RECENZIE, MULTIMÉDIÁ, DIVADLO, SÚBOR, FESTIVAL, ZÁJAZD.
 • Kategória INSCENÁCIA zachytáva základné údaje o všetkých inscenáciách profesionálnych divadiel pôsobiacich na Slovensku od roku 1920, teda od založenia Slovenského národného divadla. Obsahuje záložky s dátumom premiéry, súpisom tvorcov, obsadením, bulletinom, recenziami, inscenačnými fotografiami a súvisiacimi dokumentmi, ktoré obsahujú všetky prepájacie materiály, ako napríklad scénické a kostýmové návrhy, režijné knihy, záznam z predstavenia či maketu.
 • Kategória ROLA obsahuje súpis každej jeden uvedenej postavy. S použitím špecifických filtrov je tak možné vygenerovať zoznam napríklad všetkých uvedených Hamletov.
 • Kategória OSOBNOSTI pozostáva z mien všetkých osobností a divadelných tvorcov, ktorí sa podieľali na zrode, reprízovaní či reflektovaní inscenácií. Osobnosť je identifikovaná základnými údajmi – dátumom a miestom narodenia, prípadne úmrtia, pohlavím, kultúrnou identitou a kvalifikátorom základnej profesie a ďalších umeleckých profesií.
 • Kategória FOTODOKUMENTÁCIA zahŕňa inscenačné, osobné, skupinové, tematické fotografie a taktiež fotografie architektúry divadelných priestorov. Táto oblasť obsahuje dátovú časť spoločne s digitálnym obrazom. 
 • Kategória SCÉNOGRAFIA obsahuje dátové a obrazové digitálne súbory z fondu Múzea Divadelného ústavu. Po jej výbere bádateľ vyhľadáva v štruktúre zbierok – Zbierka scénických návrhov, Zbierka kostýmových návrhov, Scénografická zbierka bábkového divadla, Zbierka divadelných makiet, Zbierka divadelných kostýmov, Zbierka predmetov galerijnej a múzejnej hodnoty.
 • Kategória BULLETIN obsahuje zápis bulletinov v štruktúre medziknižničného zápisu MARC21 spoločne s digitálnym obrazom.
 • Kategória INSCENAČNÉ TEXTY pozostáva zo zápisu všetkých zbierkových predmetov, ktoré obsahujú špecifické poznámky a tvorivý vklad divadelných tvorcov či výkonných umelcov.
 • Kategória RECENZIE obsahuje bibliografický zápis dostupných reflexií na danú inscenáciu spoločne s ich digitálnym obrazom.
 • Kategória MULTIMÉDIÁ zahŕňa dátový zápis audiovizuálnych záznamov z predstavenia danej inscenácie.
 • Kategória DIVADLO zachytáva pôsobnosť profesionálnych slovenských divadiel dnes, ako aj ich predchodcov od roku 1920.
 • Súbor FESTIVAL a ZÁJAZD informuje o zájazdoch, hosťovaniach a festivaloch divadiel, inscenácií aj jednotlivcov.

 

A
A
A
.