Vzdelávacie projekty

Divadelné prechádzky

Zámerom projektu Centra výskumu divadla s názvom Divadelné prechádzky je vytvoriť webovú a mobilnú aplikáciu, ktoré budú obsahovať sedem tematických trás, resp. okruhov (divadlá, divadelné školstvo, významné miesta, kaviarne a pohostinstvá, umelecké pamiatky, pamätné budovy, významné osobnosti mesta) po desiatich slovenských mestách (Bratislava, Sobotište, Trnava, Nitra, Martin, Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Košice a Prešov), v ktorých v minulosti prebiehal rušný divadelný život. Používatelia sa tak budú môcť jednoduchým spôsobom dozvedieť hutné informácie o konkrétnych divadelných centrách, resp. miestach spojených s umeleckým životom či s konkrétnou historickou divadelnou osobnosťou.

Projekt Divadelné prechádzky nájdete na adrese:  https://divadelneprechadzky.theatre.sk/

 

Medzinárodné vedecké kolokvium Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci II.

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky pripravuje Centrum výskumu divadla medzinárodné vedecké kolokvium s pracovným názvom Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci II., ktoré sa uskutoční dňa 25. a 26. októbra 2018 v seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, a na ktorom budú prednesené odborné teatrologické príspevky na tému česko-slovenských divadelných vzťahov z obdobia po rozdelení spoločnej republiky.

Medzinárodné kolokvium je súčasťou vedeckého projektu Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle, ktorý v sebe zahŕňa výskum týkajúci sa umeleckej tvorby v oblasti divadla po roku 1993 s akcentom na tvorbu českých divadelníkov pôsobiacich na Slovensku a slovenských divadelníkov tvoriacich v Českej republike.

Jeho prvou časťou bolo medzinárodné kolokvium realizované v dňoch 3. a 4. novembra 2016 v Štúdiu 12 v Bratislave, ktorého úlohou bolo v rámci širokej panelovej diskusie zmapovať česko-slovenské divadelné vzťahy po roku 1993.

Keďže ťažisko tvorby mnohých slovenských divadelných tvorcov leží práve v Českej republike a naopak, nakoľko súčasní českí umelci, predovšetkým režiséri a výtvarníci, pravidelne prijímajú hosťovania na Slovensku, pomenovanie danej problematiky, jej vplyvu na súčasný vývoj slovenskej i českej kultúry a reflektovanie tvorby jednotlivých umelcov bude hlavným cieľom plánovaného teatrologického stretnutia.

Jednotlivé príspevky z kolokvia budú taktiež publikované v zborníku, ktorého vydanie je v edičnom pláne Divadelného ústavu na rok 2019.

A
A
A
.