Divadlá a festivaly

Divadelný ústav rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov, preto zverejňujeme informácie o divadlách len v rozsahu, ktorý dovoľuje zákon. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva údaje v rozsahu a za podmienok, ktoré sú dostupné online v plnom znení.

 

Divadelný ústav vykonáva z poverenia Ministerstva kultúry SR v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní štatistické zisťovanie o činnosti divadiel a festivalov prostredníctvom Ročného výkazu o profesionálnych divadlách KULT (MK SR) 12 – 01 a Ročného výkazu o divadelných festivaloch a prehliadkach KULT (MK SR) 17 – 01.

Priložené súbory obsahujú porovnania hlavných štatistických ukazovateľov za roky 2017 – 2021. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v roku 2020 kvôli pandémii, sa Divadelný ústav rozhodol pomocou samostatného e-mailového formulára zozbierať aj údaje o virtuálnych podujatiach za tento rok, ktoré sa do bežného štatistického formulára nedostali. Z tohto dôvodu štatistiky za rok 2020 obsahujú nielen údaje o fyzických, ale aj on-line činnostiach divadiel na Slovensku.

 

A
A
A
.