Výzva na predkladanie edičných návrhov

Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava

 Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie publikácií v kategóriách:

1. Pôvodná publikácia -  edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe, Theatrum vitae (memoáre divadelníkov)

2. Prekladová teatrologická publikácia - edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New drama, Vreckovky

Uzávierka návrhov pre zasadnutie ER I./2023 je: 30. 5. 2024  

Oprávnení navrhovatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, absolventi filozofických, filologických, historických, vied, vied o umení, (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU), stupeň vzdelania druhý a tretí (magisterský, doktorandský).

 Kompletné návrhy musia obsahovať:

1. vyplnený návrhový list

2. rukopis alebo minimálne 30 strán navrhovaného rukopisu, s podrobným obsahom – štruktúrou – v elektronickej forme (e-mailom na adresu: edicne@theatre.sk)

3. profesionálny životopis predkladateľa so zameraním na doterajšiu odbornú činnosť v danej problematike. Pri návrhoch prekladov je nutné spolu so CV uviesť stupeň vzdelania v danom jazyku a doterajšiu prekladateľskú prax

 Doručenie žiadosti:

Žiadosť, vrátane príloh, prosíme doručiť poštou alebo elektronicky na adresu: 
Divadelný ústav Bratislava 
Oddelenie edičnej činnosti 
Jakubovo námestie 12 
813 57 Bratislava 
Tel.: 02 20487400 
E-mail: edicne@theatre.sk

 Postup vyhodnocovania žiadostí:

Vyhodnocovanie žiadostí projektov z formálnej aj obsahovej stránky zabezpečuje Edičná rada DÚ, ktorá zasadá dvakrát do roka. Edičná rada pracuje na základe Štatútu ER.

Neúplné žiadosti nebudú zaradené na zasadnutie ER.

Takisto sa neprijímajú žiadosti, ktorých predkladatelia nemajú uvedené vzdelanie.

Edičná rada ako poradný orgán odporučí DÚ projekty na vydanie alebo zamietnutie.

Divadelný ústav na základe stanoviska ER plánuje prípravu odporúčaných návrhov podľa vlastného edičného plánu, pre žiadosti v rokoch 2023 - 2024 v časovom horizonte od roku 2025 – 2026.

Zaslaním príspevku/návrhu na zasadnutie ER neznamená automaticky nárok na vydanie návrhu/príspevku predkladateľa.

Zverejňovanie informácií:

DÚ odpovie predkladateľom žiadostí písomne do 30 dní od zasadnutia ER.

Krátke stanovisko – odôvodnenie rozhodnutia ER poskytne CEČ  navrhovateľovi na vyžiadanie.

 

 

A
A
A
.