Výzva na predkladanie edičných návrhov

Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie publikácií v kategóriách:

1. Pôvodná teatrologická publikácia -  edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe
2. Prekladová teatrologická publikácia - edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New drama, Vreckovky

Uzávierka návrhov pre zasadnutie ER I./2022 je: 30. marec 2022.  

Oprávnení navrhovatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, absolventi filozofických, filologických, historických vied, vied o umení, (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU), stupeň vzdelania druhý a tretí (magisterský, doktorandský).

Kompletné návrhy musia obsahovať:

1. vyplnený návrhový list
2. štruktúru diela, obsah a minimálne 30 strán diela - v elektronickej podobe (e-mailom na adresu: edicne@theatre.sk)
3. profesionálny životopis predkladateľa

Doručenie žiadosti:

Žiadosť, vrátane príloh, prosíme doručiť poštou alebo elektronicky na adresu:

Divadelný ústav Bratislava
Oddelenie edičnej činnosti
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Tel.: 02 20487400
E-mail: edicne@theatre.sk

Postup vyhodnocovania žiadostí:

Vyhodnocovanie žiadostí projektov z formálnej aj obsahovej stránky zabezpečuje Edičná rada DÚ, ktorá zasadá dvakrát do roka. Edičná rada pracuje na základe Štatútu ER.

Neúplné žiadosti nebudú zaradené na zasadnutie ER.

Takisto sa neprijímajú žiadosti, ktorých predkladatelia nemajú uvedené vzdelanie.

Edičná rada ako poradný orgán odporučí DÚ projekty na vydanie alebo zamietnutie.

Divadelný ústav na základe stanoviska ER plánuje prípravu odporúčaných návrhov podľa vlastného edičného plánu, pre žiadosti v roku 2022 v časovom horizonte od roku 2024.

Zaslanie príspevku/návrhu na zasadnutie ER neznamená automaticky nárok na vydanie návrhu/príspevku predkladateľa.

Zverejňovanie informácií:

DÚ odpovie predkladateľom žiadostí písomne do 30 dní od zasadnutia ER. Súčasťou odpovede je krátke stanovisko – odôvodnenie rozhodnutia ER.

 

A
A
A