eTHEATRE.SK

Virtuálna databáza

 

Virtuálna databáza prepája Informačný systém THEATRE.SK s vedeckým, umeleckým a výskumným materiálom Múzea Divadelného ústavu, Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu, Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu a dokumentačných fondov. Výsledkom tohto spojenia je komplexná vedomostná databáza, ktorá je výbornou pomôckou na výskumné a študijné účely, informuje širšiu verejnosť o slovenskom divadle a zároveň sa ňou zlepšuje ochrana uvedených zbierkových predmetov, dokumentačných a archívnych materiálov, ktoré boli dlhoročnou dennou manipuláciou nadpriemerne zaťažované. Databáza disponuje jedným miliónom údajov o profesionálnej divadelnej scéne a obsahuje takmer 50 tisíc digitálnych dokumentov.

Databáza je prístupná na adrese:

etheatre.sk

Architektúra portálu je členená do štyroch základných kategórií podľa charakteru informačného a dokumentačného materiálu – sú to Múzeum, Archív, Knižnica a Dokumentácia Divadelného ústavu.

  • V rámci kategórie Múzeum sa nachádzajú informácie a obrazová dokumentácia o zbierkach Múzea Divadelného ústavu, ktoré vzniklo v roku 2006 ako odborné múzejné pracovisko. Ide o umelecké diela a predmety historickej a kultúrnej hodnoty, viažuce sa k profesionálnemu divadlu na Slovensku – scénické a kostýmové návrhy, kostýmy, makety, výtvarné divadelné plagáty, bábky a ďalšie predmety múzejnej a galerijnej hodnoty. Najkomplexnejšie zastúpenie v zbierkach a fondoch majú zakladateľské línie kostýmových a scénických umelcov na Slovensku.

 

  • Kategória Archív obsahuje informácie o archívnych fondoch a zbierkach Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu zriadeného v roku 2002.

 

  • Kategória Knižnica obsahuje elektronický katalóg knižnice, ktorý obsahuje takmer 50 000 knižničných jednotiek.

 

  • V kategórii Dokumentácia sú materiály systematizované do tematických skupín, ako napríklad Inscenácie, Fotografie, Inscenačné texty a pod., ale aj špeciálne zbierky, akou je zbierka fotografií Europeana Photography.

Sprístupnenie digitálnych náhľadov dokumentačných materiálov podlieha autorskému zákonu a vzhľadom na to sa vzťahuje na presne vymedzené časové obdobie.

Novinkou oproti pôvodnej informačnej platforme z roku 2011 je jednoduchší prístup ku všetkým potrebným informáciám a zložkám podľa dvoch spôsobov vyhľadávania. Bádateľ sa môže k informáciám dostať prostredníctvom jednotlivých kategórií Múzeum, Dokumentácia, Archív či Knižnica, ale aj prostredníctvom textového poľa, do ktorého vloží hľadaný textový reťazec.

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A
.