Partneri

Divadelní ústav Praha - Institut umení

Divadelný ústav Praha bol založený v roku 1959 a je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry ČR. Od polovice 70. rokov sídli v barokovom Manhartskom paláci na Celetnej ulici.

Je modernou informačnou a vedeckou inštitúciou, ktorej hlavným poslaním je poskytovať českej a zahraničnej verejnosti komplexné informačné služby z oblasti divadla. Pracuje na programe vedeckého výskumu histórie českého divadla. Poskytuje služby verejnosti v jednej z najväčších divadelných knižníc v Európe, videotéke, fotoarchíve, sprístupňuje bohaté dokumentačné, bibliografické fondy a niekoľko informačných on-line databáz.

Edičné oddelenie Divadelného ústavu je najväčším vydavateľom divadelnej literatúry v Českej republike. Ročne vydá okolo 15 nových publikácií. Pravidelne vydáva ročenku Divadlo v České republice, odborný časopis Divadelní revue a publikáciu o českom divadle v anglickom jazyku Czech Theatre. Divadelný ústav tiež spracúva štatistické a analytické štúdie z oblasti českého divadla pre potreby odbornej verejnosti a verejnú správu. Propaguje českú divadelnú kultúru v zahraničí a významne sa angažuje v oblasti medzinárodnej kultúrnej výmeny formou výstav, sypózií, seminárov a divadelných prezentácií. V tejto oblasti je jeho najvýznamnejšou úlohou organizácia a realizácia svetovej prehliadky scénografie a divadelnej architektúry Pražské Quadriennale, ktoré sa koná od roku 1967.

Sídlia tu sekretariáty národných centier medzinárodných mimovládnych divadelných organizácií, Medzinárodný divadelný inštitút (ITI), projekt Európskej únie Kultúra 2000, Kyliánova nadácia s videotékou, špecializované kníhkupectvo Prospero.

Aktuálne informácie o divadle v Českej republike a v zahraničí poskytuje v tlačnom mesačnom spravodajcovi Informačný servis Divadelného ústavu a prostredníctvom webovej stránky v českej a anglickej verzii (www.divadlo.czwww.theatre.cz).

KONTAKT:

Divadelní ústav Praha - Institut umení 

Celetná 17, 110 00 Praha 1 

Tel: +420 2 224 809 111 

Fax: +420 2 224 809 226 

e-mail: du@divadlo.cz 

https://www.idu.cz/cs

 

Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského, Varšava

Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského bol založený rozhodnutím ministra kultúry Poľskej republiky Waldemara Dabrowského dňa 1. júla 2003. O vznik ústavu sa zaslúžili poľskí divadelníci a divadelní teoretici v dôsledku rastúcej krízy v dokumentácii a výskume poľského divadla. Z tohto dôvodu sa zdalo potrebné opätovne zvážiť návrhy založiť nezávislú vedeckú inštitúciou, ktorej ťažiskom by bol výskum súčasnosti a minulosti poľského divadla. Novozaložený ústav dostal meno po profesorovi Zbigniewovi Raszewskom, na pamiatku jeho vedeckej a pedagogickej činnosti.

Divadelný ústav by mal zjednotiť a uchovávať ohrozené zbierky teatrálií, poskytovať stimuly a podporu divadelného výskumu, zhromažďovať a riadiť databázy súčasného poľského divadla. Z verejných a súkromných knižničných zbierok chce vytvoriť modernú divadelnú knižnicu. Na internete sprístupniť Sprievodcu divadelného historika zdrojmi poľských štátnych archívov, Bibliografiu divadelných publikácií a podobne. Ústav bude vydávať vlastné publikácie a prevezme vydávanie niektorých divadelných časopisov.

Medzi dlhodobejšie plánované aktivity Divadelného ústavu patrí práca na on-line divadelnom archíve vytvorenom na základe divadelnej databázy vytvorenej v roku 1991 na Oddelení divadelnej dokumentácie Zväzu poľských divadelných umelcov (ZASP); vytvorenie audiovizuálnej dokumentácie najvýznamnejších inscenácií z každej sezóny, ktorá bude k dispozícii pre študijné účely a vytvorenie profesionálneho centra na propagáciu poľského divadla v zahraničí.

KONTAKT: 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Rasczewskiego

ul. Jazdow 1, 00-467 Warszawa 

Tel: +48 225017011 

Fax: +4822 501-70-31 

e-mail: it@instytut-teatralny.plinstytut.teatralny@gmail.com 

http://www.instytut-teatralny.pl 

 

Divadelné múzeum, Varšava

Divadelné múzeum vo Varšave založil v roku 1957 Arnold Szyfman. Už v roku 1902 sa na Varšavskej radnici konala výstava približne 2000 divadelných memorabílií. Múzeum na začiatku svojej činnosti fungovalo ako pobočka Historického múzea vo Varšave. V roku 1965 sa múzeum presťahovalo do západného krídla zrekonštruovanej budovy varšavského Veľkého divadla v Poľsku. Spočiatku sa múzeum sústreďovalo na zbieranie a katalogizovanie zbierok, neskôr na koncepciu pravidelnej výstavnej činnosti. Divadelné múzeum sa stalo v Poľsku jedným z najvýznamnejších stredísk svojho druhu pre výskum, organizovanie výstav a popularizovanie dejín a súčasného divadelného života krajiny.

Zbierky múzea obsahujú cca 200 000 muzeálnych predmetov a dokumentov, ilustrujúcich takmer všetky obdobia poľských divadelných dejín až po súčasnosť. V múzejných zbierkach možno nájsť obrazy, sochy, umelecké tlače, výkresy, fotografie, návrhy dekorácií, trojrozmerné modely, kostýmy, rukopisy, staré tlače, divadelné programy a plagáty, divadelné memorabílie a vzácnu knižnicu scenárov, nôt a poznámok. Muzeálne zbierky sú dôležitým informačným zdrojom pre poľské a zahraničné vedecké a umelecké organizácie, médiá, ako aj pre študentov humanitných a umeleckých smerov.

KONTAKT: 

Muzeum Teatralne Teatr Wielki – Opera Narodowa

Plac Teatralny 1, box 59, 00-950 Warszawa 

Tel.: +48 22 692 07 56, +48 22 692 02 11 

Fax +48 22 826 04 23, +48 22 826 50 12 

e-mail: muzeum@teatrwielki.ploffice@teatrwielki.pl 

http://www.teatrwielki.pl/ 

 

Maďarské divadelné múzeum a ústav, Budapešť

Pod názvom Múzeum národnej divadelnej histórie bolo založené v roku 1952. V súčasnosti sídli divadelný ústav v Áldássyho paláci na Krisztina krt a stála expozícia pozostalostí hereckých osobností a divadelného múzea je sprístupnená vo vile, kde žila významná herečka Gizi Bajor.

V roku 1957 bolo múzeum premenované na Ústav pre divadelné a filmové štúdie, keďže spravovalo aj Maďarské štátne filmové archívy. V roku 1959 sa tento ústav rozdelil na dva nezávislé subjekty – Maďarský filmový ústav a Ústav divadelných štúdií. Súčasný názov a štruktúra inštitúcie bola prijatá v roku 1991. Organizácia s celonárodnou pôsobnosťou podliehala Ministerstvu kultúry a národného dedičstva.

Divadelný ústav poskytuje odborné informácie, verejnú knižnicu s množstvom odborných publikácií, divadelných textov a časopisov, centrálnu online databanku – zbierku údajov, ktoré sú publikované aj v ročenke. Oddelenie pre súčasné divadlo spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, poskytuje odborné poradenstvo maďarským divadlám pôsobiacim v zahraničí, organizuje konferencie, semináre a hosťovanie divadiel. Venuje sa vedeckému výskumu divadla a publikuje vedecké práce v teatrologickej literatúre. Zbierky Divadelného múzea obsahujú vzácny historický materiál, texty divadelných hier, rozsiahly fotoarchív, tlačoviny, kolekciu bábok, kníh, video a audiozáznamy, scénické návrhy, makety a divadelné kostýmy, archív tanečného divadla. Vydáva odborný dvojmesačník Világszínház – Svetové divadlo (aj v elektronickej podobe na www.szinhaz.hu). Na svojej web stránke sprístupňuje aj virtuálnu knižnicu (texty divadelných hier, databázy). V budove ústavu sídli Maďarské centrum ITI.

KONTAKT: 

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 

Hungarian Theatre Museum and Institute 

Krisztina Körút 57, 1013 Budapest 

Tel.: 00361 375 1184 

Fax: 375 1184/ 115 

e-mail: oszmi@ella.huoszmi@szinhaziintezet.hu 

http://szinhaziintezet.hu/

 

Rakúske divadelné múzeum, Viedeň

Rakúske divadelné múzeum bolo v dnešnej podobe slávnostne otvorené v októbri 1991. Sídli v historickej budove Lobkowitzovho paláca v centre Viedne. Pod názvom Divadelná zbierka Rakúskej národnej knižnice však existuje už od roku 1922. V roku 19289 bol v rámci divadelnej zbierky zriadený aj archív pre dokumentáciu filmového umenia. Až v roku 1975 sa podarilo uviesť do života predchodcu Rakúskeho divadelného múzea – Múzea Burgtheatr, ktorý disponoval výstavnými priestormi v budove Spolkového divadelného zväzu. V roku 1982 sa na ministerskej úrovni stanovil plán na zlúčenie divadelnej zbierky Rakúskej národnej knižnice a múzea Burgtheatru. Krátko pred presťahovaním oboch inštitúcií sa rozhodlo o vyčlenení divadelnej zbierky z Rakúskej národnej knižnice, čím sa položil základný kameň pre dnešné Rakúske divadelné múzeum.

Rakúske divadelné múzeum sprístupňuje vo svojich nadštandardných a moderne vybavených priestoroch niekoľko stálych expozícií. Vlastné zbierky majú vyše 1,6 milióna objektov. Výstavy pre verejnosť prezentujú zbierky kostýmov, scénických makiet, divadelných fotografií, grafík, bábok, rukopisov a historických divadelných nákresov, plagátov a bulletinov, malieb, písomných dokladov (režijné knihy, manuskripty, notové záznamy) a špeciálnu výstavu venovanú barokovému divadlu. V múzeu sú pravidelne sprístupnené špecializované prechodné výstavy:

V súčasnosti napríklad Japonské divadlo Nó – kostýmy a masky, Náčrty Richarda Technersa, Divadelná hudba Ericha Schleyera.

Divadelná knižnica sprístupňuje prostredníctvom klasických a online katalógov vyše 80 000 kníh a historických dokumentov. V múzeu sa nachádza aj predajňa CD, videokaziet, bábok a suvenírov.

KONTAKT: 

Österreichisches Theatermuseum

Lobkowitzplatz 2, Austria 1010 Wien 

Tel.: +43 1 525 24- 5303 

Fax: +43 1 525 24- 5399 

e-mail: info@theatermuseum.at 

http://www.theatermuseum.at/ 

 

Divadelné múzeum Vojvodiny, Novi Sad

Divadelné múzeum Vojvodiny so sídlom v Novom Sade bolo založené 6. mája 1982 s úlohou uchovávať divadelné hodnoty, zbierať, skúmať a spracúvať výskumný materiál a publikovať informácie o divadelnom umení a kultúrnom živote Vojvodiny. Založeniu samostatného divadelného múzea predchádzalo založenie Divadelného oddelenia Vojvodinského múzea v roku 1951. Myšlienka založiť špecializovanú inštitúciu – divadelné múzeum - dozrela v roku 1981 pri príležitosti oslavy 120. výročia založenia Srbského národného divadla v Novom Sade.

Múzeum uchováva viac ako 60 000 predmetov (texty hier, fotografie, plagáty, umelecké diela, makety, bulletiny, osobné predmety významných divadelných osobností a pod.), ktoré sú k dispozícií divadelným vedcom, výskumníkom a iným kultúrnym pracovníkom. Vzhľadom na nedostatok vlastných výstavných priestorov je časť fondov divadelného múzea súčasťou stálej exhibície Múzea Vojvodiny.

Divadelné múzeum sa venuje aj edičnej činnosti (od roku 1966 vydáva dokumentačný časopis Almanah) a celkovému propagovaniu divadelného umenia aj prostredníctvom odbornej knižnice (takmer 3 000 titulov). Od roku 1993 múzeum organizuje večery s názvom Portrét divadelníka, prostredníctvom ktorých dokumentuje životy a diela najvýznamnejších vojvodinských divadelných umelcov.

KONTAKT:

Pozorišni muzej Vojvodine

Kralja Aleksandra 5/1, 21000 Novi Sad, Srbija 

Tel.: +381 021 661 3322 

Fax: 021 661 3322 

e-mail: info@pmvns.org.rs

www.pmv.org.rs

 

A
A
A
.