VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Divadelný ústav – štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR – má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.theatre.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade s vyhláškou č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • V rámci fotogalérie nemajú fotografie definovaný alternatívny text. (Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah)
 • Na podstránke "Udalosti - Divadelný kalendár " asistenčná technológia nevie prečítať značky na začiatku udalosti (Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy)
 • Celé menu je tvorené prostredníctvom nadpisov (Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy)
 • Pri zväčšení stránky o 200% a rozlíšení 1366x768 px zmizne vyhľadávacie pole (Kritérium úspešnosti: 1.4.4 Zmena veľkosti textu)
 • Po zväčšení o 200% a rozlíšení 1366x768 px došlo k miernemu prekrytiu obsahu pri kalendári a v carouseli (Kritérium úspešnosti: 1.4.4 Zmena veľkosti textu)
 • Pri nastavení šírky zobrazovania na 320 CSS px dochádza k prekrytiu informácií, zmizne vyhľadávacie pole a dochádza k strate informácií v carouseli (Kritérium úspešnosti: 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu)
 • Po aplikovaní testovacieho štýlu došlo k prekrytiu obsahu v rámci úvodného banera (Kritérium úspešnosti: 1.4.12 Rozloženie textu)
 • V rámci menu nie je možné klávesnicou zamerať iba samostatné pole pre funkciu drop-down (Kritérium úspešnosti: 2.1.1 Klávesnica)
 • Prostredníctvom klávesnice nie je možné zamerať ikony s funkciami pozastaviť, posunúť ďalej a späť, v rámci hlavného carouselu. (Kritérium úspešnosti: 2.1.1 Klávesnica)
 • Pomocou klávesnice nie je možné zameriať tlačidlá pre prechádzanie Otváracích hodín. (Kritérium úspešnosti: 2.1.1 Klávesnica)
 • Tlačidlo "close" v rámci fotogalérie nie je možné zamerať klávesnicou. (Kritérium úspešnosti: 2.1.1 Klávesnica)
 • Informácie v carouseli sa automaticky aktualizujú, mechanizmus na ich pozastavenie a opätovné spustenie je funkčné iba pomocou počítačovej myši. (Kritérium úspešnosti: 2.1.1 Klávesnica)
 • V rámci menu pri zameraní z klávesnice a po vybratí položky rozbaľovacej ikony nastane úplny reload stránky (Kritérium úspešnosti: 3.2.3 Konzistentná navigácia)

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 23.3.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 23.3.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: du@theatre.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Divadelný ústav, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Diana Selecká z Oddelenia riaditeľky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

A
A
A
.