Edičné projekty

Dejiny slovenského divadla

Centrum výskumu divadla koordinuje vznik nových syntetických dejín slovenského divadla ako kolektívneho diela renomovaných autorov. Ambíciou interných pracovníkov Divadelného ústavu a ich externých spolupracovníkov je vytvoriť dvojzväzkovú publikáciu s názvom Dejiny slovenského divadla reflektujúcu vývin slovenskej divadelnej kultúry od najstarších čias po rok 2000.

Cieľom pripravovanej publikácie je poskytnúť koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach.

Publikácia Dejiny slovenského divadla bude zložená z dvoch častí, resp. zväzkov (I. 1920 – 1948, II. 1949 – 2000) a prinesie jednak faktograficky a teoreticky podloženú reflexiu dejinného vývinu slovenského divadla a jednak vysvetlí teatrologické javy komplexnejšie, v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach.

 

 

A
A
A
.