Vedenie

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. 
(1973, Báčska Palanka, Srbsko)


Vyštudovala dramaturgiu na Katedre divadelnej réžie a dramaturgie Vysokej školy múzických umení v Bratislave v ročníku prof. Ľubomíra Vajdičku, kde v roku 2009 ukončila aj postgraduálne štúdium.

Vo svojom profesionálnom pôsobení sa sústreďuje najmä na kultúrny manažment, réžiu, dramaturgiu, umelecký preklad, teóriu a kritiku súčasného divadla a drámy.

Od 6. júla 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu v Bratislave, ako aj riaditeľkou festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New Drama.

Iniciovala vznik Centra výskumu divadla a v rámci neho mnohé projekty zamerané na výskumu dejín slovenského divadla a drámy; vznik nového časopisu o divadle kød – konkrétne ø divadle; a mnohé projekty podporujúce vznik novej slovenskej drámy pre deti a dospelých, ako aj propagáciu slovenského divadla doma i v zahraničí či celoslovenské podujatie Noc divadiel a Bienále divadelnej fotografie.

Je autorkou niekoľkých dramatických textov pre divadlo a rozhlas, ako aj televíznych scenárov. Režijne a dramaturgicky sa zameriava na novšiu európsku drámu (Biljana Srbljanović, Nebojša Romčević, Igor Bauersima, Enda Walsh...).

Zo srbského jazyka prekladá súčasných dramatikov (Tanja Šljivar, Biljana Srbljanović, Milena Marković, Maja Pelević, Milena Bogavac...) a teóriu (Úvod do performatívnych štúdií autorskej dvojice Aleksandry Jovićević a Any Vujanović). Je editorkou niekoľkých zborníkov súčasnej slovenskej a vojvodinskej drámy.

Koordinuje profilové prezentácie slovenského divadla v zahraničí (Kórea, USA, Japonsko, India, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Rusko, Španielsko, Fínsko, Bosna a Hercegovina, Belgicko...). Spolupracuje s divadelnými festivalmi na Slovensku a v zahraničí.

Od roku 2016 pôsobí na Katedre divadelných štúdií. Aktuálna pedagogická činnosť zahŕňa predmety: Teória drámy, Analýza dramatického textu, Úvod do teórie a výskumu divadla, Proseminár divadelnej kritiky.

Výberová bibliografia

Knižné monografie

a. zostavovateľka a autorka

 • FEKETE, Vladislava. Nova slovačka drama. Novi Sad : Sterijino pozorje, 2018, 264 s. ISBN 978-86-85145-60-5.
 • FEKETE, Vladislava. [redakčná rada] Tretia etapa v rozvoji Divadelného ústavu (od polovice 90. rokov až po súčasnosť). In Divadelný ústav 1961 – 2011. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 57 – 79, ISBN 978-80-89369-33-1.


Medzinárodné knižné zbierky

a. zostavovateľka

 • FEKETE, Vladislava – ULIČIANSKA, Zuzana. Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu / Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre. Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama 2017. Contributions from the international conference held on the Festival Nová dráma/New Drama 2017. Bratislava : Divadelný ústav, 2018, 162 s. ISBN 978-80-8190-035-8.


b. autorka príspevku

 • FEKETE, Vladislava. Conserving Fleetingness. In KRAKOWSKA, Joanna – ODIJA, Daria. Platform East European Performing Arts Companion. Lublin – Warsaw : Adam Mickiewicz Institute, Centre for Culture in Lublin, Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences, City of Lublin, 2016. First Edition — ISBN 978-83-60263-46-4, s. 416 – 428. Kolektívna monografia
 • FEKETE, Vladislava. Slovakia. In International Theatre Institute. The World of Theatre 2017 Edition. An account of the world´s theatre seasons 2013 – 2014 and 2014 – 2015. Dhaka : Bangladesh Centre od ITI, Internatinal Theatre Institute, 2017. Ed. Ramendu  Majumdar, Mofidul Hoque, s. 156 – 164, ISSN : 1564-2208.
 • FEKETE, Vladislava. Eastern Europe Performing Arts Platform –  Questionnaire. In: KEIL, Marta et al. EEPAP Report: The Organisation of Performing Arts in Eastern European Countries. 2. revid. a dopl. vyd. Warsaw : Adam Mickiewicz Institute, 2013, s. 327 – 334. ISBN 978-83-60263-87-6.
 • FEKETE, Vladislava. Contemporary Theatre in Slovakia – Three Progressive Seasons. In The World of Theatre, 2013.
 • FEKETE, Vladislava. Théâtre slovaque: questions d´actualité. In Le monde du Théâtre. Édition 2011.  Bruxelles : P.I.E. Peter Lang s. a., 2011, s. 417 – 425. ISBN 978-90-5201-729-7.


Domáce knižné zbierky

a. spoluautorka a zostavovateľka

 • FEKETE, Vladislava – KOBLIŠKOVÁ, Zuzana – DAUBRAVA Miroslav – TIMKO, Martin. Malé múzeum s veľkou zbierkou / A small museum with a large collection. Sprievodca múzeom Divadelného ústavu / A guide to the museum of the Theatre Institut. Divadelný ústav : Bratislava, 2015, 978-80-89369-74-4.


b. zostavovateľka

 • FEKETE, Vladislava – DOMEOVÁ, Andrea. HRY. Roland Schimmelpfennig. Bratislava : Divadelný ústav, 2018, 280 s. ISBN 978-80-8190-032-7.


c. autorka príspevku

 • FEKETE, Vladislava. Divácke stratégie. In Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu / Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre. Zborník z medzinárodnej konferencie na festivale Nová dráma/New Drama 2017. Contributions from the international conference held on the Festival Nová dráma/New Drama 2017. Bratislava : Divadelný ústav, 2018. s. 7 – 11. ISBN 978-80-8190-035-8.
 • FEKETE, Vladislava. Contemporary Slovak Theatre and The Theatre Institute. In THEATRE.SK, Bratislava : Divadelný ústav, 2018, ISBN 978-80-8190-036-5.
 • FEKETE, Vladislava. Tri podoby moderného divadla. In 3 x s. Zborník prednášok o inscenáciách 21. storočia. Bratislava – Bátovce : Divadlo Pôtoň – Národné osvetové centrum, 2015, s. 223 – 249, ISBN 978-80-972159-8-9.
 • FEKETE, Vladislava. Laboratórium novej drámy. In Ódy či frašky? (Európska únia očami drámy). Bratislava : Divadelný ústav, 2015, s. 1 – 5. ISBN 978-80-89369-86-7.
 • FEKETE, Vladislava. Zápas o emancipovanú dramaturgiu. In Nová dramaturgia, nový dramaturg. Zborník prednášok z konferencie 14. – 15. 5. 2013. Divadelný ústav : Bratislava, 2013, s. 7 – 14, ISBN 978-80-89369-64-5.
 • FEKETE, Vladislava. Ján Kroner – SOULTRIP. In Elixír smiechu. Jozef Korner a Kornerovci. [Zuzana Bakošová-Hlavenková a kolektív autorov]. Bratislava : Divadelný ústav, 2012, s. 261 – 267, ISBN 978-80-89369-42-3.
 • FEKETE, Vladislava. Festival v pohybe (ako festivalom podporovať novú drámu a nové divadlo). In Nová dráma/New Drama 10 rokov. Bratislava : Divadelný ústav, 2014, s. 9 – 16 (v slovenskom a anglickom jazyku). ISBN 978-80-89-369-67-6.


Knižné preklady

 • ŠLJIVAR, T. Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali. Divadelný ústav : Bratislava, 2016, 88 s., ISBN 978-80-89369-94-2
 • JOVIĆEVIĆ, A – VUJANOVIĆ, A. Úvod do performatívnych štúdií. Bratislava : Divadelný ústav, 2012, 206 s., ISBN 978-80-89369-24-9.


Umelecké diela a umelecké výkony (doma a v zahraničí)

a. publikované preklady dramatických textov v zahraničí

 • FEKETE, Vladislava. Kratke veze. In Nova slovačka drama. Novi Sad : Sterijino pozorje, 2018, s. 128 – 145. ISBN 978-86-85145-60-5.
 • FEKETE, Vladislava. Prežitie – Opstanak – Survival. In Nový život – Mesačník pre literatúru a kultúru, Srbská republika, č. 11 –12, 2017, s. 12 – 35, ISSN 0351-3610
 • FEKETE, Vladislava. Krátke spojenia. In Nový život – Mesačník pre literatúru a kultúru, Srbská republika, č. 7 – 8, 2017, s. 10 – 32. ISSN 0351-3610.
 • FEKETE, Vladislava. Krótkie spięcia. In Nowy dramat słowacki. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 186 – 218, ISBN 978-83-928428-3-5.
 • FEKETE, Vladislava. Kratki stiki. In Sodobna slovaška drama, Maribor : SNG, 2011, s. 101 – 161, ISBN 978-961-92715-4-4.
 • FEKETE, Vladislava. Brief Connection. In Game's not over : New Czech plays (not only) for your tablet – e-reader. Praha : Institut umění – Divadelní ústav, 2011, s. 578 – 616, ISBN 978-80-7008-031-3.
 • FEKETE, Vladislava. Krótkie spięcia. In Dialog, Varšava, roč. 54, č 10, 2009/2010, s. 156 – 175, ISSN 0012-2041.
 • FEKETE, Vladislava. Brief Connections. In European Theatre Today / Le Théâtre en Europe aujourd´hui. A selection of the 120 best contemporary European plays for the stage / Une sélection des 120 meileures piéces de théâtre contemporain en Europe. Paris : ETC / European Theatre Convention, 9th edition, June 2010, DVD. 


b. publikované dramatické texty doma

 • FEKETE, Vladislava. Brief Connections, Krótkie spiêcia, Kurze Verbindungen. In Slovak Drama in Translation. Bratislava : Divadelný ústav, 2013. [elektronický optický disk (DVD-ROM)], ISBN 978-80-89369-65-2.

Dostupné aj on-line na https://slovakdrama.theatre.sk/f/fekete-vladislava.html 

c. uvedenie dramatických textov na javiskách a v rozhlase

 • FEKETE, Vladislava. Kratki stiki. Plesni in gledališki center, premiéra: 6. máj 2016, Ľubľana, Slovinsko.
 • FEKETE, Vladislava. Malá vianočná panika (Rozhlasová stanica SRO8 Rádio Litera – 19. 12. 2012, Rozhlasová stanica SRO8 Rádio Litera – 22. 12. 2017).
 • FEKETE, Vladislava. Krátke spojenia (Vltava 3 – český rozhlas, rozhlasová hra), 18. 5. 2010, 2. 4. 2011, 18. 8. 2015.
 • FEKETE, Vladislava. Krátke spojenia, inscenácia v Českých Budějoviciach, 2009, reprízy 2010 – 2011.


d. réžie a dramaturgie

 • Ódy či frašky? (Európska únia očami drámy), dramaturgia projektu Divadelného ústavu, ktorého výstupom bola aj rovnomenná kniha, 2015.
 • CONFORTĖS, C. Maratón. Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec, Srbsko, réžia, 2010.


e. dramatické texty

 • Prežitie – Opstanak – Survival, 2014, finále The Beverly Hills Screenplay Competition, kategória Stage Play; hra je preložená do anglického a srbského jazyka. 
 • Malá vianočná panika, 2011 (rozhlasová hra)
 • Krátke spojenia, 2009, ocenené v dramatickej súťaži Alfréda Radoka cenou za najlepší divadelný text, cenou nadačného fondu grófky Kolowrat-Krakowskej, inscenačnou cenou (premiérne sa hra uviedla v Juhočeskom divadle v Českých Budějoviciach) a cenou Českého rozhlasu 3 – Vltava. Hra bola publikovaná v časopise Svět a divadlo (Česká republika), Dialog (Poľská republika), inscenované čítania sa uskutočnili v Poľku, Rakúsku a je preložená aj do francúzskeho, anglického, srbského a slovinského jazyka.


Príspevky na konferenciách

a. medzinárodných

 • FEKETE, Vladislava. Potrebuje súčasné slovenské divadlo ešte súčasného dramatika? Medzinárodná konferencia Text a divadlo, usporiadateľ Ústav pro českou literaturu AV ČR v Prahe, 7. a 8. júna 2018.
 • FEKETE, Vladislava. Nové divadlo pre nové pokolenie – festival Nová dráma/New Drama a iné formy divadelného prejavu na Slovensku. Medzinárodná konferencia Nové divadlo – novému pokoleniu divákov, usporiadateľ Divadlo Mladých divákov A. A. Brjanceva, Petrohrad, Rusko, 4. 6. 2018.  
 • FEKETE Vladislava. Contemporary Slovak Dramaturgy. Kolokvium v rámci ANALOGIO FESTIVAL. 16. – 18. 9. 2017 v The Zappeion Gardens v rámci 45. Aténskeho knižného festivalu, Grécko.
 • FEKETE Vladislava. Festival Nová dráma/New Drama. Medzinárodné kolokvium Divadelné festivaly, usporiadateľ EXPERIMENTA 17 TEATRO, 7. – 13. august 2017, Rosario, Argentína.
 • FEKETE, Vladislava. Slovenské vojvodinské divadlo – špecifiká vzniku, vývin a otázka ďalšieho pôsobenia. Medzinárodné kolokvium Cesta medzi tradičným a moderným (reálie a súvislosti), usporiadateľ Národnostná rada SNM v Srbskej republike a Divadelný ústav Bratislava. 27. augusta 2016, Báčsky Petrovec, Srbsko.
   

b. medzinárodných v domácom prostredí

 • FEKETE, Vladislava. Divadlo v konfliktných zónach / Theatre in Conflict Zones. 17. 5. 2018, Bratislava. Konferencia pod záštitou ITI v spolupráci s Národnými centrami ITI v Ugande, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Sudáne.
 • FEKETE, Vladislava. Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu / Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre. 12. a 13. mája 2017, Bratislava. Konferencia Divadelného ústavu v spolupráci so Slovenským centrom AICT.
 • FEKETE, Vladislava. Nová dramaturgia, nový dramaturg / New Dramaturgy, New Dramaturge II.  13. 5. 2014, Bratislava. Medzinárodná konferencia Divadelného ústavu.
 • FEKETE, Vladislava. Quo vadis divadelná kritika a divadelné časopisy / Quo Vadis Theatre Critique and Theatre Journals. 12. 5.  2016, Bratislava. Medzinárodná konferencia Divadelného ústavu.


c. domácich

 • FEKETE, Vladislava. Časopis Javisko – monotematické obdobie. Kolokvium 50 rokov časopisu Javisko, usporiadateľ Národné osvetové centrum v Bratislave, 5. apríl 2018.
 • FEKETE, Vladislava. Zápas o emancipovanú dramaturgiu. Konferencia Nová dramaturgia, nový dramaturg I. 14. a 15. 5. 2013, Bratislava.


Príspevky v časopisoch a katalógoch

Zakladateľka a zodpovedná vydavateľka časopisu kød – konkrétne ø divadle (časopis vychádza kontinuálne ako mesačník od marca 2007 v Divadelnom ústave)

a. domácich

 • FEKETE, Vladislava. Tu je divadlo! Zbierky a fondy Divadelného ústavu Bratislava. Bratislava : Divadelný ústav, 2018. 40 s., brožúra, ISBN 978-80-8190-038-9 (spoluautorka a zostavovateľka)
 • FEKETE, Vladislava. Ecce theatrum! Archived Documents and Collections at the Theatre Institute. Bratislava : Divadelný ústav, 2018, 40 s., brožúra, ISBN 978-80-8190-038-9 (spoluautorka a zostavovateľka). 
 • FEKETE, Vladislava. Som feministka, aktivistka, matka a umelkyňa. [Rozhovor s Lenou Šimić] In kød – konkrétne ø divadle. Bratislava : Divadelný ústav, 2016, roč. 10, č. 4, s. 3 – 11, ISSN 1337-1800.
 • FEKETE, Vladislava. Jubileum staršie o päť rokov In Malý divadelný kalendár 2016. Bratislava : Divadelný ústav, 2015, nestránkované, nepredajné.  
 • FEKETE, Vladislava. Obetovať Avignon by bolo zbytočné. [Festival d ́Avignon, Avignon, Francúzsko]. In kød – konkrétne ø divadle. Bratislava : Divadelný ústav, 2014, roč. 8, č. 8, s. 29 – 33, ISSN 1337-1800.
 • FEKETE, Vladislava. Moje obľúbené slovenské filmy. In Film.sk. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2013, roč. 14, č. 5, s. 2, ISSN 1335 – 8286.
 • FEKETE, Vladislava: Slov/e-i/nské divadlo. [Borštnikovo srečanje, Maribor, Slovinsko]. In kød – konkrétne ø divadle. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, roč. 5, č. 10, s. 28 – 29, ISSN 1337-1800.


b. zahraničných

 • FEKETE, Vladislava. 150. godina pozorišta u Petrovcu. Između tradicionalnog i modernog. Program proslave 150. godišnjice pozorišta u Bačkom Petrovcu / 150 rokov divadla v Petrovci. Medzi tradičným a moderným. Kalendárium osláv 150. Výročia divadla v Báčskom Petrovci.  Novi Sad : Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, 2016, 50 s., ISBN 978-86-86263-17-9. [dvojajzyčný katalóg, zostavovateľka a autorka].
 • FEKETE, Vladislava. Kedysi šesť rokov, teraz šesť dní. In Taneční zóna. Praha : Sdružení pro podporu vydávaní revue súčasného tance c/o Divadelní ústav, 2016 ročník 20, č. 2, s. 68 – 75. ISSN 1213-3450.
 • FEKETE, Vladislava. Odtlačky minulosti. In Vrecková zbierka textov venovaných 150. výročiu slovenského divadla v Petrovci. Nový Sad : Hlas ľudu, 2016, s. 3, ISBN 978-86-82513-38-4.


Organizácia medzinárodných a domácich podujatí

a. vedeckých

 • Rok slovenského divadla, vedecký a umelecký projekt – hlavná riešiteľka projektu, prioritný projekt Divadelného ústavu podporený Ministerstvom kultúry SR, 2016 – 2020.
 • 100. výročie vzniku ČSR, 50. výročie Pražskej jari a 25. výročie Slovenskej republiky, vedecký a umelecký projekt – hlavná riešiteľka projektu, prioritný projekt Divadelného ústavu podporený Ministerstvom kultúry SR, 2017 – 2018.
 • Theatre in Conflict Zones, medzinárodná vedecká konferencia – hlavná riešiteľka konferencie, konferencia Divadelného ústavu, Slovenského centra ITI v spolupráci s Národnými centrami ITI v Ugande, Nemecku, Taliansku, 17. 5. 2018.
 • Komunikačné stratégie pri získavaní publika v performatívnom umení, medzinárodný vedecký projekt – hlavná riešiteľka projektu pre slovenskú stranu. Medzinárodná konferencia siete ENICPA v Bratislave (9. – 10. 11.  2017).
 • Reclaimed avant-garde, medzinárodný vedecký projekt – hlavná koordinátorka projektu pre slovenskú stranu, (hlavný usporiadateľ Divadelný ústav Varšava), 2017 – 2019.
 • 150 rokov divadla vojvodinských Slovákov, vedecký a umelecký projekt – spolukoordinátorka projektu, projekt podporený vládou Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Srbská republika) a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (Srbská republika), 2016.
 • Quo vadis divadelná kritika a divadelné časopisy? Medzinárodné vedecké kolokvium – hlavná riešiteľka. Kolokvium v organizácii Divadelného ústavu, 2016.
 • Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, výskumný projekt – hlavná riešiteľka, Divadelný ústav, 2007 – 2011. Projekt získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“.
 • Monitoring divadla na Slovensku, iniciátorka projektu vytvorenia networku slovenských kritikov v spolupráci so Slovenskou sekciou AICT a VŠMU, 2006 až súčasnosť.
 • Europeana Photography, medzinárodný vedecký projekt – generálna manažérka projektu a manažérka pre autorské práva, 2012 – 2015.
 • Súčasné metódy a technológie v dokumentovaní divadelného diela, medzinárodná vedecká konferencia – hlavná riešiteľka konferencie, konferencia Divadelného ústavu, 28. – 29. 11. 2011.
 • Festival ako (kreatívny) priemysel, medzinárodné vedecké sympózium – hlavná riešiteľka sympózia, konferencia Divadelného ústavu, 23. 9. 2011.
 • Analóg verzus digitál, medzinárodná vedecká konferencia – spoluriešiteľka  konferencie, konferencia Divadelného ústavu v spolupráci s KKB Slovakia, 18. 5. 2011.
 • Stredoeurópska divadelná architektúra / Theatre Architecture in Central Europe. Medzinárodný projekt financovaný programom EÚ Kultúra 2000 – hlavná riešiteľka projektu pre Slovensko, 2008 – 2011.


b. umeleckých

 • Festival Nová dráma/New Drama, umelecký projekt / Festival – riaditeľka festivalu od roku 2007 po súčasnosť. 
 • Noc divadiel, medzinárodný umelecký projekt, hlavná riešiteľka pre slovenskú stranu a zakladateľka projektu na Slovensku, 2010 až súčasnosť.
 • Touring Conference, Transport and Infrastructure in V4 Performing Arts, medzinárodný umelecký projekt krajín V4 – hlavná riešiteľka za slovenskú stranu, 4. – 15. 6. 2016.
 • Dielne kreatívneho písania, hlavná riešiteľka celoslovenského projektu pre deti a jeho zakladateľka, 2007 až súčasnosť.
 • PLATFORM 11+. Medzinárodný projekt financovaný programom EÚ Kultúra 2007 – 2013 – hlavná riešiteľka projektu pre Slovensko, 2009 – 2013.


Organizácia / vedenie odbornej prednášky, workshopu (doma a v zahraničí)

 • FEKETE, Vladislava. Kritická platforma o divadelnej sezóne 2016/2017. Moderovanie a účasť na odbornej diskusii, festival Dotyky a spojenia, 23. 6. 2017, Martin, Študovňa Národného domu.
 • FEKETE, Vladislava. Storočnica slovenského profesionálneho divadla. Prednáška projektu v Divadelnom ústave pre široké odborné auditórium: 13. 9. 2017.
 • FEKETE Vladislava. Divadelné festivaly, medzinárodné kolokvium, usporiadateľ EXPERIMENTA 17 TEATRO, 7. – 13. 8. 2017, Rosario, Argentína.
 • FEKETE Vladislava. ANALOGIO FESTIVAL. 16. – 18. 9. 2017. Panelová diskusia Contemporary Slovak Dramaturgy v The Zappeion Gardens v rámci 45. Aténskeho knižného festivalu.
 • FEKETE, Vladislava. Ako sa rodí inscenácia, workshop k 150 výročiu slovenského divadla vo Vojvodine, Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec, 2016
 • FEKETE, Vladislava. Prítomnosť divadelnej minulosti. Prednáška v rámci festivalu Dotyky a spojenia, 25. 6. 2016, Martin, Študovňa Národného domu.
 • FEKETE, Vladislava, 3 x s Vladislavou Fekete. Odborný seminár, Scénická žatva a Divadlo Pôtoň Bátovce, 6. – 7. 9. 2014, Bátovce.
 • FEKETE, Vladislava. Beseda o novom slovenskom divadle, Divadlo Archa Praha / Česká republika, moderovanie odbornej diskusie, 9. 12. 2012
 • FEKETE, Vladislava. Slovenské divadlo a Divadelný ústav Bratislava. Prednáška na medzinárodnom divadelnom festivale Borštnikovo srečanje, Maribor / Slovinsko, 2011, 17. 10. 2011.
 • FEKETE, Vladislava. Štandardné a inovačné spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva na poli divadelníctva. Prednáška v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad / Srbsko, 8. 4. 2010.


Festivaly a prezentácie (koordinácia)

a. domáce

 • Nová dráma/New Drama – festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy, riaditeľka festivalu od roku 2007 po súčasnosť.


b. zahraničné

 • Tanzmesse 2018, veľtrh tanečného umenia, prvá prezentácia slovenského tanca a tanečných umelcov – hlavná riešiteľka prezentácie za slovenskú stranu, 29. 8. – 1. 9. 2018.
 • Rehearsal for Truth Festival / Skúška pravdy, divadelný festival krajín V4, 27. 9. – 1. 10. 2017, New York, USA. Participácia na umeleckom a vedeckom programe pre slovenskú stranu.
 • SLOV:motion, Dni súčasného slovenského divadla a tanca v Bruseli – hlavná usporiadateľka festivalu v zahraničí, 29. 9. – 2. 10. 2016, Les Halles Brusel a La Bellone – Maison du Spectacle (House of Performing Arts), Podujatie organizované v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.
 • Focus Slovakia, koordinácia zahraničných prezentácií slovenského divadla v rámci uvedeného projektu v Soule / Kórejská republika (2012), Kerale / India (2014), New Yorku / Spojené štáty (2014), Novom Sade / Srbsko (2010), Ľubľane / Slovinsko (2011), Yokohame / Japonsko (2015), Aténach / Grécko (2017).
 • Nová dráma Slovensko, prehliadka súčasného slovenského divadla a drámy v divadle Archa, Praha / Česká republika, 10. 12. 2013 – hlavná koordinátorka prezentácie.
 • Nová dráma Slovensko, prehliadka súčasného slovenského divadla a drámy v divadle Arche, Praha / Česká republika, 8. – 9. 12. 2012 – hlavná koordinátorka prezentácie.


Účasť vo vedeckých, edukačných alebo umeleckých projektoch

a. domácich

 • Šiesty zmysel divadla, Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989, výstavný projekt v Slovenskej národnej galérii v Bratislave 22. 10. 2009 – 7. 1. 2010, autorka koncepcie výstavy.

b. zahraničných

 • Projekt China – CEEC Culture Season 2017. V mestách Shanghai, Wuzhen, Guangzhou, Xi-´an, Beijing. Hlavní organizátori: Ministerstvo kultúry Čínskej ľudovej republiky a Čínske centrum ITI. Účastníci: platforma 16 plus 1 (16 európskych krajín a Čína), Cieľ: kultúrna, vedecká a umelecká výmena. Účasť na konferenčných paneloch: Avant-garde Forum of International Theatre Wuzhen, Future cooperation projects na Guangzhou international festival, China Arts Festival v Xi- ´an, Nanluoguxiang Theatre Festival v Pekingu, október 2016.
 • Medzi tradičným a moderným (150 rokov divadla vo Vojvodine, Srbská republika). Spoluautorka koncepcie jubilea divadelníctva a odborná redaktorka katalógu Medzi tradičným a moderným – Kalendárium osláv 150. výročia divadla v Báčskom Petrovci  (prvé vydanie), vydavateľ: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike. Trvanie projektu: máj 2016 – december 2016.
 • Focus Slovakia, kurátorka umeleckého programu prezentácie slovenského divadla na 46. ročníku medzinárodného divadelného festivalu Borštnikovo srečanje (Maribor, Slovinsko), 2011.
 • Za každodennosťou / Beyond Everydayness, členka realizačného tímu medzinárodného výstavného projektu, 2010 – 2011 (Praha – Budapešť – Bratislava – Varšava).


Členstvo v komisiách, radách, organizáciách, nadáciách doma a v zahraničí

 • Medzinárodný divadelný festival DIVADLO, Plzeň/Česká republika – členka dramaturgickej rady pre zahraničie
 • Divadelný časopis Svět a divadlo, Praha/Česká republika – členka redakcie pre zahraničie
 • Nový život – kultúrny časopis vojvodinských Slovákov, Nový Sad/Srbsko – členka redakcie
 • Kultúrna komisia pri ÚSŽZ  MZV SR (Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí), Bratislava/Slovensko – členka prípravného výboru
 • AICT – členka Slovenskej sekcie medzinárodnej siete kritikov
 • ITI – International Theatre Institute – členka sekcie International Playwrights’ Forum (IPF)


Členstvo vo výberových komisiách alebo odborných porotách

 • 67. Festival profesionálnych divadiel Vojvodiny, členka odbornej poroty, 3. – 9. apríl 2017
 • Predsedníčka medzinárodnej poroty na 55. ročníku Medzinárodného divadelného festivalu MESS v Sarajeve / Bosna a Hercegovina, (2. – 11. 10. 2015)
 • Členka Rady pre výber divadiel zo Slovenska medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v rokoch 2007 – 2010.
 • Členka poroty Bienále divadelnej fotografie od roku 2012 (4 ročníky)
 • Členka odbornej poroty súťaže DRÁMA – najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku, od roku 2007 po súčasnosť (11 ročníkov).
A
A
A
.