Centrum výskumu a vzdelávania v divadle

Centrum výskumu a vzdelávania v divadle (CVVD)

Na čele CVVD je vedúci CVVD, ktorého menuje a z výkonu funkcie odvoláva riaditeľ/ka DÚ.

 

Pre CVVD sú vymedzené nasledujúce činnosti:

CVVD sa sústreďuje na vedeckú a výskumnú činnosť v súvislosti s profesionálnym slovenským divadlom od jeho vzniku až po súčasnosť. Divadelný ústav získal vzhľadom na svoje vedecko-výskumné aktivity už v roku 2010 Osvedčenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. CVVD úzko spolupracuje s ďalšími odbornými centrami DÚ. Výtvára strešnú platformu  pre vedeckú činnosť  v oblasti histórie a teórie, pričom používa najmodernejšie bádateľské postupy a metódy na ich analytické spracovanie podporou metodických štandardov v oblasti výskumu či interdisciplinárneho prepojenia na iné oblasti kultúry. Tieto hlavné zámery a ciele Centra výskumu a vzdelávania v divadle majú prispieť k výskumu a zachovaniu kultúrneho dedičstva v oblasti divadelníctva a jeho rozširovaniu medzi odbornou a laickou verejnosťou. Súčasťou Centra výskumu a vzdelávania v divadla sú externé expertné pracovné skupiny jednotlivých vedeckých projektov, ktorých činnosť CVVD koordinuje. V súvislosti s rozvojom a budovaním nových foriem práce s publikom ako mimoriadne aktuálnej potreby súčasnej divadelnej spoločnosti pracuje v rámci Centra výskumu a vzdelávania v divadle podporné Oddelenie vzdelávania. Nemá vlastného riadiaceho pracovníka a vo svojej činnosti je podriadené Centru. Činnosť Oddelenia vzdelávania sa sústreďuje na aplikovanie výskumných projektov v praxi (školskej a odbornej), podporu nových prezentačných foriem, audiovizuálnej komunikácie, odborné vzdelávacie aktivity a projekty v spolupráci s renomovanými internými ako aj externými lektormi doma i v zahraničí. Tento druh činnosti – odborné vzdelávanie divadlom a k divadlu je určený predovšetkým slovenským divadelným a umenovedným školám na všetkých stupňoch vzdelávania, ale tiež širšej divadelnej i laickej verejnosti.

 

CVVD má nasledujúcu personálnu štruktúru:

 

Centrum výskumu a vzdelávania v divadle má nasledujúcu personálnu štruktúru:       

  • vedúci centra,
  • teatrológ – dokumentátor
  • Oddelenie vzdelávania:  
    • senior projektový manažér,
    • projektový manažér.

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD.
tel.: +421 220 487 800
E-mail: daria.feherova@theatre.sk  

Mgr. Mgr. art. Miloslav Juráni, PhD.
tel.: +421 220 487 804
E-mail: miloslav.jurani@theatre.sk

Mgr. art. Martina Daubravová
tel.: +421 220 487 802
E-mail: martina.daubravova@theatre.sk

Bc. Monika Čertezni
tel.: +421 220 487 801
E-mail: monika.certezni@theatre.sk

Mgr. Dominika Zaťková
tel.: +421 220 487 107
E-mail: dominika.zatkova@theatre.sk

Mgr. art. Jakub Mudrák, ArtD.
tel.: +421 220 487 504
E-mail: jakub.mudrak@theatre.sk

Mgr. art. Veronika Malgot
tel.: +421 220 487 806
E-mail: veronika.malgot@theatre.sk

A
A
A
.