Špeciálna knižnica Divadelného ústavu

https://www.theatre.sk/novinky/tyzden-slovenskych-kniznic-v-specialnej-kniznici-du-2024

 

Kliknite na odkaz alebo načítajte QR kód a pozrite si ONLINE KATALÓG KNIŽNICE:

QR kód - ONLINE KATALÓG

 
Knižnica Divadelného ústavu je najväčšia knižnica pre oblasť divadla na Slovensku. Plní funkciu špecializovanej knižnice a svoje knižnično-informačné služby ponúka používateľom, ktorými sú predovšetkým vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí pracovníci, študenti umeleckých škôl, divadelní tvorcovia, ale aj široká laická verejnosť. 

Základným poslaním knižnice Divadelného ústavu je zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať slovenskú teatrologickú literatúru. Knižnica buduje špecializovaný fond kníh v tlačenej aj elektronickej forme. Disponuje unikátnym fondom slovenskej a zahraničnej odbornej divadelnej literatúry, dramatických textov, literatúry príbuzných humanitných a umeleckých odborov vrátane odborných periodík. Sprístupňovanie knižničných dokumentov sa riadi podľa bádateľského, výpožičného a študijného poriadku jednotlivých odborných pracovísk Divadelného ústavu.

Knižničný fond v roku 2024 tvorí už viac ako 50 000 knižničných jednotiek. Je rozdelený do samostatných celkov: divadelné hry, odborná divadelná literatúra (aj v cudzích jazykoch), zborníky, literatúra príbuzných odborov a periodiká. Významným akvizičným zdrojom sú knihy z medzinárodnej výmeny. Fond sa okrem systematických nákupov rozrastá aj vďaka darom celých súborov kníh od významných teatrológov, dramatikov a divadelných umelcov. Vzácnou súčasťou fondu sú ucelené knižnice od popredných osobností slovenského divadla – J. Borodáča, K. L. Zachara, J. Jamnického, J. Jaborníka, M. Slivku, M. Porubjaka a ďalších. 

Od roku 2022 knižnica využíva knižnično-informačný systém ARL, ktorý umožňuje skvalitniť poskytované služby, vrátane sprístupnenia online katalógu s rozšírenými možnosťami vyhľadávania.

 

Knižničné fondy: 
kniznica@theatre.sk, 02/20487 301

 

A
A
A
.