Aktuálne výstavy

Nové

Ivan Bukovčan 

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Slovenským národným divadlom pripravili výstavu k stému výročiu narodenia významného filmového a divadelného tvorcu Ivana Bukovčana. Ivan Bukovčan bol veľmi činorodý človek, ktorý do filmu a divadla prispel množstvom vynikajúcich diel. Bol výborným spisovateľom, tvorcom dramatického a tvorivého dialógu čím sa zaslúžil o zachytenie človeka v jeho najsurovejšej podobe. Bukovčan bol takým psychológom doby, ktorý skúmal limity človeka a jeho vnútorný rozpor medzi ideálmi a realitou. Výstava zachytáva chronologicky jeho divadelnú a filmovú tvorbu. zároveň sa snaží ukázať prelínanie žánrov v jeho tvorbe na vybraných dielach, ktoré majú svoju podobu aj v divadle aj vo filme.

 Výstava je sprístupnená v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla od 19. októbra 2021.

 Autorky výstavy Zuzana Poliščák Šnircová, Barbora Gvozdjáková, grafické riešenie Katarína Balážiková


Pavol Országh Hviezdoslav

Putovnú vzdelávaciu výstavu pripravil divadelný ústav tohtoročnému 100. výročiu smrti básnika, spisovateľa a dramatika. Výstava zachytáva iba dramatickú tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava a jej podoby na slovenských javiskách. Reflektuje podoby hry Herodes a Herodias od jej prvého uvedenia, cez rôzne podoby stvárnenia až po poslednú inscenáciu.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Vysokej školy múzických umení na Zochovej ulici na treťom poschodí od 18. 10. 2021. 

 Autorka výstavy Bohuslava Vaňková, grafické riešenie Martin Farbák


 

Reinštalácie

Z príbehu do príbehu Dizajnéri/ky divadelného kostýmu

Výstava je upravenou verziu pre potreby Ponitrianskeho múzea.

Výstava divadelných kostýmov a tvorby kostýmových dizajnérov a dizajnérok vo svojom umelecko-odbornom stvárnení dokumentuje takmer celé dejiny kostýmového výtvarníctva na Slovensku. Umelecká stopa kostýmových dizajnérov je nezmazateľná takmer vo všetkých divadlách na Slovensku. Ich tvorivé výsledky tvoria neodmysliteľnú súčasť dejín divadla na Slovensku.

Výstava je  sprístupnená od  2. 9. do 30. 10. 2021, v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.  

Autor výstavy Miroslav Daubrava, grafický dizajn Mária Čorejová.


Andrej Bagar

Výstava Andrej Bagar (1900 – 1966) včera, dnes a zajtra je stálou expozíciou zo zbierok Divadelného ústavu, ktorú pracovníci pripravili pre Základnú školu Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti 111. výročia jeho narodenia.

Výstava však bola graficky upravená pre potreby Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Výstava je  sprístupnená od  2. 9. do 30. 10. 2021, v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.  

Autorka Výstavy Katarína Kunová, grafický dizajn  Zuzana Vilčeková.


Jozef Gregor Tajovský

Výstava Divadelného ústavu zachytáva život a dielo významného slovenského dramatika, prozaika, básnika i politika Jozefa Gregora Tajovského. Plošná panelová výstava sa snaží cez fotografie zachytiť útržky rodinného, spoločenského i vojenského života. Na druhej strane výstava ponúka teatrologický vhľad do jeho tvorby a inscenačnú tradíciu jeho najhranejších hier. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestské centrum kultúry Malacky od 21.9. do 18.10. 2021

Autorka výstavy Frederika Čujová, grafické riešenie Viera Burešová


Július Barč Ivan

Výstava divadelného ústavu je venovaná dramatikovi, publicistovi a prozaikovi Júliusovi Barčovi-Ivanovi. Narodil sa v Krompachoch. Jeho otec bol spišský Nemec, pôsobil ako učiteľ a správca školy. Matka Alžbeta, rodená Ivanová, bola maďarskej národnosti. Po matke si dal aj svoj literárny pseudonym. Rodné mesto Krompachy sa pre publicistu, prozaika  a dramatika stalo významným umeleckým determinantom, ktorý hlboko a natrvalo vstúpil do jeho života a tvorby. Svoj výraz našiel v sociálno-humanistickej epike, ale aj v dráme.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestské centrum kultúry Malacky od 21.9. do 18.10. 2021

Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová


Prierez plagátovou tvorbou

Divadelný plagát je výrazom individuálneho majstrovstva autora schopného prepojiť vo svojom diele informačnú hodnotu a ideový zámer inscenátorov s vlastným osobitým umeleckým stvárnením témy. Je súčasťou vývoja a progresívnych premien výtvarného umenia. Neustále sa pohybuje v priestore aktuálnych, kultúrnych a umeleckých tendencií. Najvýznamnejšie plagáty ostávajú vryté v ľudskej pamäti.

Plagátová výstava vyskladaná zo zbierok Múzea Divadelného ústavu zachytáva plagáty od prvých pokusov ochotníckych divadiel, cez maľované plagáty od známych výtvarníkov až po súčasné plagáty tvorené digitálnou technikou.

Výstava je sprístupnená v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla od septembra 2021.

Autor výstavy Miroslav Daubrava, Adam Križan.


Eva Jaczová

Výstava predstavuje Evu Jaczovú aj ako významnú tanečnú pedagogičku, aj ako predstaviteľku výraznej interpretačnej generácie baletných sólistov, mienkotvornú tanečnú kritičku a publicistku, prvú slovenskú baletnú dramaturgičku, ale najmä ako človeka nesmierne vzdelaného, rozhľadeného a láskavého, s iskrivým zmyslom pre humor. Vo výraznej miere sa zaslúžila o vybudovanie štátneho tanečného školstva, čím významne prispela k povzneseniu interpretačnej úrovne slovenského baletu. Ako prvá baletná dramaturgička SND sa okrem uvádzania diel svetovej baletnej literatúry usilovala aj o vznik pôvodnej baletnej tvorby. Významná je aj jej publikačná činnosť, do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom umení.

Autorka výstavy Monika Čertezni, grafické riešenie Viera Burešová.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Tanečnej fakulty VŠMU od 31. 5. 2021. 


Vladimír Suchánek – Od maľby k divadlu

Výstavu o Vladimírovi Suchánkovi pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom. Scénograf Vladimír Suchánek  od ukončenia štúdia na VŠMU  pôsobil  najmä v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. V činohre spolupracoval s viacerými režisérmi ale najmä s Pavlom Hasprom a Karolom L. Zacharom. Výstava scénografickej tvorby Vladimíra Suchánka zostavená v chronologickom slede prezentuje najmä diela, ktoré autor pokladá za najvýznamnejšie, najviac oceňované alebo také, ktoré mu najviac prirástli k srdcu. Prostredníctvom digitalizovaných scénických návrhov, skíc, makiet a fotografií z inscenácií si môžeme vytvoriť obraz o jeho scénickej tvorbe v čase od polovice šesťdesiatych rokov do polovice rokov deväťdesiatych.

Autor výstavy Miroslav Daubrava, grafické riešenie Mária Čorejová.  

Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadleného ústavu na 1. poschodí od 20. 5. 2021.


Kotlár vs. Amsler, 1.0

Výstava fotografií laureáta ocenenia Grand prix Bienále divadelnej fotografie 2018, Ľuboša Kotlára, mapuje jeho niekoľkoročnú spoluprácu s divadelným režisérom Mariánom Amslerom. Cieľom kurátorskej selekcie je čiastočne nabúrať zaužívaný stereotyp, v ktorom hrá divadelná fotografia úlohu faktografického zaznamenávania divadelných inscenácií. Kotlár a Amsler pravidelne spolupracujú od roku 2015, kooperujúc spoločne ako na propagačných vizuáloch k jednotlivým inscenáciám, tak výtvarným vkladom do inscenácií samotných, až po následné zaznamenávanie diania na javisku. Autor v rámci výstavy prezentuje najmä diela, ktoré zostali ležať v osobných archívoch, či už sa jedná o skice, nepoužité varianty vizuálov, či pôvodné verzie neskôr dotvorených záberov pre potreby inscenácie. Alebo fotografie z inscenácií, ktoré síce nenesú požadovanú informačnú hodnotu, ale vytrhnuté z kontextu, v ktorom vznikli, prezentujú vizuálne silné obrazy vytvárajúce vlastný naratív.

Kurátorkou výstavy je Jana Hojstričová

Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadelného ústavu na prízemí od 24. 5. 2021.


Pretrvávajúce výstavy

 

Magda Husáková-Lokvencová

JUDr. Magda Husáková-Lokvencová absolvovala v roku 1941 štúdium práva na bratislavskej univerzite. Intenzívny záujem o divadlo ju priviedol k štúdiu herectva na bratislavskom Štátnom konzervatóriu, kde na ňu významne vplýval pedagóg, osobnosť slovenskej avantgardnej réžie, Ján Jamnický. Od roku 1947 pôsobila na Novej scéne Národného divadla ako herečka, asistentka réžie, no čoskoro sa vyhranila ako mladá, moderne orientovaná režisérka. Intenzívne prispievala k profilovaniu všetkých zložiek novoscénickej divadelnej tvorby, ktorá vnášala aktivizujúce impulzy do rozvoja povojnového slovenského divadelného umenia.

Autori výstavy Ján Jaborník, Zuzana Nemcová Gulíková, grafické riešenie Viera Burešová.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici.


Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov, cez komediálne postavy, až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách.

Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Štátneho konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.


Výstava Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v Balete SND v rokoch 1946 až 1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umeniaJeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V Balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr, na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky. Choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová.

Miesto: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany 

A
A
A