Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle

Antroposcéna

e-kniha

PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY APLIKOVATEĽNÉ V DIVADLE NA SLOVENSKU (SPRIEVODCA)

Publikácia PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY APLIKOVATEĽNÉ V DIVADLE NA SLOVENSKU (SPRIEVODCA) vznikla v roku 2023 v spolupráci Divadelného ústavu a Inštitútu cirkulárnej ekonomiky v Bratislave. V e-knihe ponúkame stratégie aj praktické tipy, ako v divadle znížiť environmentálne zaťaženie, posilniť environmentálnu zodpovednosť, aplikovať niektoré východiská obehového hospodárstva a túto snahu komunikovať. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O projekte

Antropocén znamená „éru človeka“. Nastupujúca geologická epocha definuje, že ľudstvo sa stalo určujúcou, dokonca dominujúcou silou, ktorá výrazne zasahuje do prírodných procesov. Človek na prírodu vplýva s až devastačnou intenzitou a tým ohrozuje schopnosť prežitia na Zemi. Klimatická zmena je iba jedným z mnohých problémov. Antropocén znamená aj šieste masové vymieranie druhov, zahltenie plastovým odpadom, nedostatok vodných zdrojov, znehodnocovanie pôd. Na tieto témy nadväzujú otázky environmentálnej spravodlivosti, individuálneho správania a spolu s nimi vznikajú stále ďalšie problémy súvisiace s aktivitou človeka na planéte. Problémy antropocénu dnes predstavujú globálnu výzvu, na ktorú súčasná spoločnosť reaguje stále aktívnejšie.

Divadlo je médium závislé od stretnutia tvorcov a divákov na jednom mieste a v jednom čase, je fyzické, živé a pracujúce s rôznymi druhmi materiálov. Svojou existenciou aj fungovaním jednoznačne vplýva na prírodné prostredie. Divadlá spotrebovávajú všetky druhy energií, generujú rôzne druhy emisií a odpadu, prepravujú svoje produkcie z miesta na miesto. Na druhej strane toto umelecké médium od svojich počiatkov reflektuje zákonitosti, problémy a fungovanie spoločnosti, v ktorej vzniká. Zaoberá sa problémami i traumami jednotlivcov, historickými udalosťami, civilizačnými výzvami a rôznymi urgenciami. Divadlo prispieva k interpretácii javov vo svete, kriticky komentuje všetky druhy zlyhaní, nastavuje zrkadlo a má tendenciu morálne pôsobiť či dokonca vytvárať, alebo podieľať sa na ustanovovaní nových vízií spoločenských systémov.

Z vyššie definovanej problematiky a na základe spomenutej dvojpólovosti divadelného média formujeme v roku 2022 v Divadelnom ústave výskumno-vzdelávací projekt s názvom:

Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle

V jadre viacročného projektu je výskum slovenského divadla (jeho tém, poznatkov o jeho aktivite a prevádzke divadiel) v prepojení s tendenciami v oblasti environmentálnej udržateľnosti a s umenovednými prístupmi, ktoré sa venujú témam vzťahu človeka a prírody. Budeme sa v ňom venovať najmä dvom oblastiam problematiky: ekologickým a environmentálnym témam v slovenskom divadle a širokým možnostiam ekologizácie divadelnej prevádzky.

Vzhľadom na komplexnosť témy má projekt dva hlavné ciele:

Prvý cieľ je orientovaný na minulosť a súčasnosť. Charakterizuje ho snaha zmapovať to, akým spôsobom sa téma vzťahu človeka a prírodného sveta odzrkadľuje v dejinách slovenského divadla. Snahou je iniciovať výskum, ktorý poukáže na to, akým spôsobom sa konflikt človeka s prírodným svetom zapísal do tuzemských hier a inscenácií scénického umenia.

Druhý cieľ je orientovaný na prítomnosť a budúcnosť. V spolupráci s externými spolupracovníkmi z partnerských organizácií (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) a v súčinnosti so slovenskými divadlami budeme skúmať potenciál oblasti environmentálnej udržateľnosti scénického umenia. Výmena know-how medzi odborníkmi z environmentálneho sektora, našimi divadlami a koordinátorom projektu pomôže jednoduchšie plánovanie a zavádzanie opatrení smerujúcich k nízkouhlíkovej stratégii fungovania divadiel. Táto časť projektu by mala vedeniu a manažmentu divadiel aj tvorcom uľahčiť cestu k zeleným riešeniam – k zmenám v prevádzke, pri organizácii procesov v divadle, pri tvorbe inscenácií a rovnako v postprodukčnej fáze inscenovania a po derniére.

Časť I

Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle

Kolokvium v júni 2022 sa zameria práve na to, akým spôsobom sa odzrkadľuje téma konfliktného vzťahu človeka s prírodou (a prírodným svetom) v celej šírke rôznych podôb a prejavov tejto témy v slovenskom divadle. Okrem stretnutia, prezentácie príspevkov a diskusie bude po stretnutí odborníčok a odborníkov nasledovať vydanie zborníka vybraných príspevkov.


Časť II

Udržateľnosť a cirkulárny model v divadelnej prevádzke 

Keďže projekt spočíva na výmene know-how, bude pozostávať zo stretnutia odborníčok a odborníkov v téme so zástupkyňami a zástupcami divadiel a tiež z prednášky, dotazníku pre divadlá, praktického workshopu pre zástupcov vašich divadiel a vyvrcholiť by mal vznikom komplexného manuálu udržateľnosti. Vo výsledku by vám mal preto projekt uľahčiť cestu k environmentálnej udržateľnosti v prevádzke, pri organizácii procesov v divadle, pri tvorbe inscenácií a rovnako v postprodukčnej fáze inscenovania a po derniére.

 

PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY APLIKOVATEĽNÉ V DIVADLE NA SLOVENSKU (SPRIEVODCA)

Publikácia PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY APLIKOVATEĽNÉ V DIVADLE NA SLOVENSKU (SPRIEVODCA) vznikla v roku 2023 v spolupráci Divadelného ústavu a Inštitútu cirkulárnej ekonomiky v Bratislave. V e-knihe ponúkame stratégie aj praktické tipy, ako v divadle znížiť environmentálne zaťaženie, posilniť environmentálnu zodpovednosť, aplikovať niektoré východiská obehového hospodárstva a túto snahu komunikovať. 
 

NIEKOĽKO ZISTENÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO VÝSKUMU VENOVANÉHO UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNYM RIEŠENIAM V SLOVENSKOM DIVADLE

Na konci decembra sme vyhodnocovali čiastočné výsledky prieskumu venovaného environmentálnej udržateľnosti a cirkulárnym riešeniam v divadle. 
Dotazník rozoslaný divadlám sa zameriaval na otázky, ako vnímajú vlastný dopad na prostredie, aké aktivity v tomto zmysle realizovali, čo plánujú a čo neplánujú. Nazbierané dáta tvoria predpoklad pre pripravovanú príručku/manuál udržateľnejšieho fungovania, ktorý vznikne na pôde Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a môže divadlám uľahčiť stať sa zelenšími. 
Do výskumu sa doteraz zapojilo 19 divadiel  – zriaďovaných aj nezriaďovaných – krajských, mestských aj nezávislých. Ďalšie dve veľké divadlá participáciu prisľúbili a v súčasnosti pracujú na dodaní materiálov. V prípade veľkých divadiel si vyplnenie dotazníka vyžaduje súčinnosť viacerých oddelení či sekcií. Otázky sa zameriavajú na celé fungovanie divadla, orientujú sa na prevádzkové procesy, správu a fungovanie budovy, tvorbu a výrobu, zneškodňovanie použitých vecí a materiálov aj dramaturgické rozhodnutia. 
Partnerom výskumu je aj Slovenské národné divadlo, ktoré expertkám z INCIEN-u umožnilo prakticky nahliadnuť do zákulisia – do štruktúry fungovania, priebehu tvorby, denných rutín aj do výroby v Umelecko-dekoračných dielňach.

Detailnejšie výsledky prinášame v pracovnej správe Niekoľko zistení z dotazníkového výskumu venovaného udržateľnosti a cirkulárnym riešeniam v Slovenskom divadle


STRUČNÉ ZHRNUTIE

 • Subjekty sídliace v budove aj tie bez trvalého sídla vnímajú ako najzásadnejší problém technický stav budov a tiež spotrebu pri každodennej prevádzke;

 • Medzi dopadom veľkých zriaďovaných divadiel a malých zriaďovaných i nezriaďovaných divadiel je veľký rozdiel. Popri prevádzke budovy rôzne formy vplyvu zanechávajú administratíva, prevádzka, tvorba, výroba aj odpadové hospodárstvo inscenácií po derniére; 

 • Pravidelne subvencované divadlá so zriaďovateľom aj nepravidelne subvencované nemôžu riešiť zásadné otázky samostatne – nemajú vplyv a dosah, limitujú ich aj ľudské a finančné kapacity; 

 • V súlade s environmentálnym hľadiskom nie sú podľa divadiel najmä praxe ako: objednávanie i dovoz vecí a kostýmov zo zahraničia, nevyhnutná spotreba jednorazových materiálov, nemožnosť efektívne recyklovať, nutnosť vyhadzovať veci z hľadiska skladových aj legislatívnych obmedzení a podobne;

 • Panuje všeobecná zhoda, že tejto téme sa treba venovať, aj keď pri bežnom fungovaní je ťažké ju uprednostňovať na úkor iných problematík.

 • Za najväčšie obmedzenia pre napredovanie v tejto problematike divadlá zhodne označujú financie (76 %), nedostatočnú personálnu (70 %) a potom časovú (35 %) kapacitu, ako aj nejasnú či nedostatočnú legislatívu (35 %).

  Napriek tomu: 

 • 80 % divadiel v dotazníku uviedlo, že zaviedli alebo realizujú niektoré jednoduchšie environmentálne opatrenia;

 • 75 % divadiel z dotazníku sa snaží dlhodobo obmedziť využívanie energií; okrem tých, čo už rôzne opatrenia zaviedli, ďalších 30 % zo vzorky respondentov chystá konkrétny plán, ako realizovať udržateľné riešenia budovy a 11 % percent je takejto zmene potenciálne naklonených;

 • 30 % už požiadalo v otázke ekologizácie o istú formu dotácie z grantu, 11 % plánuje žiadať.
   

Partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky 

------

 

A
A
A
.