Centrum prezentácie a marketingu

Centrum prezentácie a marketingu (CPM)

Na čele CPM je vedúci CPM, ktorého menuje a z výkonu funkcie odvoláva riaditeľ/ka DÚ.

Pre CPM sú vymedzené nasledujúce činnosti:

Komplexné zabezpečenie chodu sekretariátu DÚ, prezentácia, propagácia a marketing všetkých centier a aktivít Divadelného ústavu, zabezpečovanie činnosti CPM v súčinnosti s vedúcimi odborných centier DÚ, vedenie centrálnej evidencie písomností DÚ, komunikácia so zriaďovateľom DÚ – MK SR a spolupráca na projektoch DÚ v súčinnosti s ostatnými centrami DÚ.

V rámci centra pôsobí Oddelenie prezentácie, ktoré nemá vlastného riadiaceho pracovníka a vo svojej činnosti je podriadené Centru prezentácie a marketingu. Na požiadanie poskytuje informácie týkajúce sa slovenského divadla i divadla v zahraničí, vrátane konzultačnej činnosti, pracuje na príprave analytických materiálov z oblasti kultúrnej politiky. Vytvára zázemie pre prácu niektorých slovenských stredísk mimovládnych organizácií v oblasti divadla (SIBMAS, ITI, IETM, ENICPA, ICOM), spolupracuje so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku i slovenskými inštitútmi v zahraničí, a to najmä pri výmene informácií a dokumentačných materiálov o divadelnom dianí. Komunikuje s médiami, so štátnymi a neštátnymi divadlami. Zabezpečuje spoluprácu s organizátormi divadelných podujatí, festivalov, konferencií, s divadelnými združeniami či profesijnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti divadla. Spolupracuje na príprave podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných DÚ, predovšetkým výstav a iných prezentácií slovenského divadla. Pripravuje analytické podklady pre MK SR, vo výnimočných prípadoch pre MZV SR a MŠ SR. Koordinuje jednotlivé nosné projekty domáce a zahraničné, ako aj koprodukčné projekty financované z grantových prostriedkov EÚ. CPM zastrešuje festival Nová dráma/New Drama, Noc divadiel, dramatické súťaže, aktivity multimediálneho priestoru Štúdio 12, ktoré sa vyprofilovalo ako centrum nového divadla a nových médií. 

 

Centrum prezentácie a marketingu má nasledujúcu personálnu štruktúru:

 • vedúci centra,
 • PR manažér a marketing,
 • asistent,
 • produkčný, vodič.
 • Oddelenie prezentácie:
  • vedúci oddelenia,
  • dramaturg ŠTÚDIO 12, 
  • produkčný ŠTÚDIO 12,

 

Vedúca Centra prezentácie a marketingu
PhDr. Diana Selecká
E-mail: diana.selecka@theatre.sk

A
A
A
.