Centrum divadelnej dokumentácie

Centrum divadelnej dokumentácie (CDD)

Na čele CDD je vedúci CDD, ktorého menuje a z výkonu funkcie odvoláva riaditeľ/ka DÚ.

Pre CDD sú vymedzené nasledujúce činnosti:

CDD zhromažďuje a systematicky spracúva dokumentačné a archívne materiály týkajúce sa slovenského profesionálneho divadla od jeho vzniku roku 1920 (založením Slovenského národného divadla v Bratislave) až po súčasnosť. Mapuje umeleckú aktivitu slovenských divadelníkov vo všetkých žánrových podobách – od činoherného divadla cez hudobné, bábkové až po tanečné, pohybové, pantomímu a ďalšie performatívne žánre. Predmetom činnosti sú aj národnostné divadlá pôsobiace na území Slovenska po roku 1945 – maďarské, ukrajinsko-rusínske a rómske. Rozsiahle utriedené zbierky a fondy poskytujú základné aj rozšírené informácie a slúžia rozličným účelom – od vedeckých až po propagačné. CDD vytvára v rámci Oddelenia informačných systémov elektronickú databázu svojich fondov a zbierok a garantuje jej spoľahlivosť. Pre dokumentačné, vedecké, študijné a propagačné účely buduje videotéku, filmotéku, fonotéku viazanú na slovenskú divadelnú kultúru, respektíve na zahraničie. Spracuje a systematicky buduje knižné a ďalšie príslušné tlačové fondy v rámci samostatne pôsobiacej Špeciálnej knižnici, ktorá je jeho súčasťou. Zabezpečuje realizáciu Múzea Divadelného ústavu a spracováva doteraz zhromaždené zbierkové fondy. Integrálnou súčasťou dokumentácie, respektíve Špecializovaného verejného archívu je aj fonotéka (inscenácie, rozhovory, rozhlasové relácie, nahrané spomienky divadelníkov), knižnica, videotéka i filmotéka, ako i zbierky pozostalostí významných divadelníkov Centrum divadelnej dokumentácie poskytuje svoje služby aj prostredníctvom Informačného centra DÚ – PROSPERO.

Centrum divadelnej dokumentácie má nasledujúcu personálnu štruktúru:

 • vedúci centra,  
 • Oddelenie informačných systémov:
 • vedúci oddelenia,
  • kustód múzejných a galerijných zbierok a správca elektronického evidenčného systému Múzea Divadelného ústavu,
  • vedúci knihovník špeciálnej knižnice a správca knižničného informačného systému,
  • archivár Špecializovaného verejného archívu a správca archívnych elektronických systémov.
 • Dokumentácia (Fondy a zbierky Divadelného ústavu):
  • teatrológ – dokumentátor, správca akvizícií a divadelných plagátov,
  • teatrológ – dokumentátor, správca zbierky biografík a programových bulletinov,
  • teatrológ – dokumentátor, správca zbierky inscenačných obálok,
  • teatrológ – dokumentátor, správca zbierky inscenačných textov,
  • teatrológ – dokumentátor, správca zbierky audiovizuálnych záznamov,
  • dokumentátor, správca zbierky digitálnych dokumentov,
  • teatrológ – dokumentátor, správca zbierky tematických hesiel.

 

 • Múzeum Divadelného ústavu: 
  • kurátor múzejných a galerijných zbierok,
  • kustód múzejných a galerijných zbierok a správca elektronického evidenčného systému Múzea Divadelného ústavu.

 

 • Špeciálna knižnica DÚ:
  • vedúci knihovník špeciálnej knižnice a správca knižničného informačného systému,
  • knihovník špeciálnej knižnice,
  • dokumentátor, bibliograf,

 

 • Špecializovaný verejný archív:
  • archivár Špecializovaného verejného archívu a správca archívnych elektronických systémov, 
  • archivár Špecializovaného verejného archívu a správca registratúry.

 

Mgr. Zuzana Nemcová – vedúca Centra divadelnej dokumentácie
Tel.: +421 220 487 300; +421 917 472 123
E-mail: zuzana.nemcova@theatre.sk

Mgr. art. Alžbeta Vakulová – správkyňa informačných systémov
Tel.: +421 220 487 305
E-mail: alzbeta.vakulova@theatre.sk

Mgr. Bohuslava Vaňková – teatrologička – dokumentátorka, správkyňa zbierky inscenácií 
Tel.: +421 220 487 304
E-mail: bohunka.vankova@theatre.sk

Mgr. art. Katarína Vozárová – teatrologička – dokumentátorka, správkyňa zbierky biografík a prog. bulletinov
Tel.: +421 220 487 316
E-mail: katarina.vozarova@theatre.sk

Mgr. Miroslava Košťálová – teatrologička – dokumentátorka, správkyňa zbierky tématických hesiel
Tel.: +421 220 487 313
E-mail: miroslava.kostalova@theatre.sk

Mgr. Frederika Čujová – teatrologička – dokumentátorka
Tel.: +421 220 487 307
E-mail: frederika.cujova@theatre.sk

MgA. Marek Godovič, PhD. – teatrológ – dokumentátor, správca zbierky audiovizuálnych záznamov
Tel.: +421 220 487 314
E-mail: marek.godovic@theatre.sk

Mgr. Barbora Gvozdjáková – dokumentátorka, správkyňa zbierky digitálnych dokumentov
Tel.: +421 220 487 308
E-mail: barbora.gvozdjakova@theatre.sk

Viera Sadloňová – knihovníčka Špeciálnej knižnice
Tel.: +421 220 487 301
E-mail: viera.sadlonova@theatre.sk

Bc. Terézia Juríková – vedúca knihovníčka Špeciálnej knižnice a správkyňa knižničného informačného systému
Tel.: +421 220 487 301
E-mail: terezia.jurikova@theatre.sk 

Mgr. Dominika Némethová – dokumentátorka - bibliografka
Tel.: +421 220 487 309
E-mail: dominika.nemethova@theatre.sk  

Mgr. Katarína Švábiková, PhD. – archivárka Špecializovaného verejného archívu a správkyňa elektronických systémov  
Tel.: +421 220 487 310
E-mail: katarina.svabikova@theatre.sk

Mgr. Beáta Pintérová – archivárka Špecializovaného verejného archívu a správkyňa registratúry
Tel.: +421 220 487 312
E-mail: beata.pinterova@theatre.sk

Mgr. Art. Miroslav Daubrava, ArtD. – kurátor múzejných a galerijných zbierok
Tel.: +421 220 487 302
E-mail: miroslav.daubrava@theatre.sk

Mgr. Adam Križan – kustód múzejných a galerijných zbierok a správca elektronického evidenčného systému Múzea Divadelného ústavu
Tel.: +421 220 487 303
E-mail: adam.krizan@theatre.sk

A
A
A
.