Veda a výskum

Centrum výskumu a vzdelávania v divadle je platforma Divadelného ústavu založená v roku 2007. Vychádza z potreby systematickej analýzy divadla na Slovensku (história, teória a kritika, metodológia a terminológia, tendencie a aktuálny stav, podpora mladých vedcov). Odborná činnosť pracoviska je zároveň orientovaná na revitalizáciu a využitie dokumentácie, Archívu Divadelného ústavu, Múzea Divadelného ústavu, ako aj na kooperáciu s externými výskumnými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí. Centrum výskumu a vzdelávania v divadle taktiež zabezpečuje spoluprácu interných zamestnancov Divadelného ústavu s externými odborníkmi, čím sa vytvárajú vhodné podmienky pre kvalitnú a dlhodobú vedeckú kooperáciu.

Ústredným poslaním Centra výskumu a vzdelávania v divadle je vytvoriť priestor pre vedecko-výskumnú teatrologickú činnosť s presahmi do iných humanitných vedných disciplín a napomôcť tak nielen rozvoju teatrológie na Slovensku, či jej zaradeniu do európskych vedeckých platforiem, ale aj zachovaniu kultúrneho dedičstva a jeho rozširovaniu medzi odbornú a laickú verejnosť.

Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2009-41249/48235-1:11 zo dňa 9. 2. 2010 získal Divadelný ústav Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Pracovisko úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a všetky jeho výskumné projekty sú registrované na www.cvtisr.sk.

Vzhľadom na význam pracoviska z hľadiska rozsahu a charakteru jeho vedecko-výskumnej činnosti sa Centrum výskumu a vzdelávania v divadle stalo k 1. 7. 2010 samostatným oddelením Divadelného ústavu, v rámci ktorého odbornú koordináciu jednotlivých vedecko-výskumných projektov v súčasnosti zabezpečujú:

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová PhD. – vedúca centra
tel.: +421 220 487 800
E-mail: daria.feherova@theatre.sk 

Mgr. Mgr. art. Martina Daubravová –  teatrologička – dokumentátorka
tel.: +421 220 487 802
E-mail: martina.daubravova@theatre.sk

Bc. Monika Čertezni –  teatrologička – dokumentátorka
tel.: +421 220 487 801
E-mail: monika.certezni@theatre.sk

Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. – teatrologička – historička 
tel.: +421 220 487 803
email: lenka.dzadikova@theatre.sk

Mgr. art. Zuzana Poliščák Šnircová – teatrologička – projektová manažérka výstav
tel.: +421 220 487 505
email: zuzana.snircova@theatre.sk

Mgr. Karolína Holmanová – projektová manažérka 
tel.: +421 220 487 804
email: karolina.holmanova@theatre.sk

Mgr. art. Veronika Malgot – odborná pracovníčka - projektová manažérka
tel.: +421 220 487 806
email: veronika.malgot@theatre.sk

A
A
A
.