Výskumné projekty

Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle

V jadre viacročného projektu je výskum slovenského divadla (jeho tém, poznatkov o jeho aktivite a prevádzke divadiel) v prepojení s tendenciami v oblasti environmentálnej udržateľnosti a s umenovednými prístupmi, ktoré sa venujú témam vzťahu človeka a prírody. Budeme sa v ňom venovať najmä dvom oblastiam problematiky: ekologickým a environmentálnym témam v slovenskom divadle a širokým možnostiam ekologizácie divadelnej prevádzky. 

Projekt má dve samostatné časti. 

Časť Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle sa orientuje na minulosť a súčasnosť. Charakterizuje ju snaha zmapovať to, akým spôsobom sa téma vzťahu človeka a prírodného sveta odzrkadľuje v dejinách slovenského divadla. Snahou je iniciovať výskum, ktorý poukáže na to, akým spôsobom sa konflikt človeka s prírodným svetom zapísal do tuzemských hier a inscenácií scénického umenia.

Časť s názvom Udržateľnosť a cirkulárny model v divadelnej prevádzke je orientovaná na prítomnosť a budúcnosť. V spolupráci s externými spolupracovníkmi z partnerských organizácií a v súčinnosti so slovenskými divadlami budeme skúmať potenciál oblasti environmentálnej udržateľnosti scénického umenia. Výmena know-how medzi odborníkmi z environmentálneho sektora, našimi divadlami a koordinátorom projektu pomôže jednoduchšie plánovanie a zavádzanie opatrení smerujúcich k nízkouhlíkovej stratégii fungovania divadiel. Táto časť projektu by mala vedeniu a manažmentu divadiel aj tvorcom uľahčiť cestu k zeleným riešeniam – k zmenám v prevádzke, pri organizácii procesov v divadle, pri tvorbe inscenácií a rovnako v postprodukčnej fáze inscenovania a po derniére. 

 

10 tvorcov súčasného slovenského tanca

V roku 2018 Divadelný ústav v spolupráci s neštátnou neziskovou organizáciou Tanec Praha z. ú., ako aj s informačným, propagačným, vzdelávacím, poradenským a výskumným centrom Institut umění – Divadelní ústav prezentoval na medzinárodnom tanečnom veľtrhu The internationale tanzmesse nrw 2018 v nemeckom meste Düsseldorf online katalóg s názvom A Brief Guide to Slovak Contemporary Dance.

Obsah tohto katalógu tvoril výber z aktuálnej tvorby súčasných slovenských choreografov, ktorý prezentoval najnovšie inscenácie súčasného tanca na slovenských javiskách. Katalóg sa stal východiskovou informačnou bázou pre nadväzujúci online projekt s názvom 10 tvorcov súčasného slovenského tanca.

Tento katalóg je verejnosti prístupný v slovenskom a anglickom jazyku na stránkach: www.theatre.sk/projekty/10-tvorcov-sucasneho-sk-tanca a www.theatre.sk/en/projects/ten-choreographers-of-slovak-contemporary-dance

Pomenovaním osobitých invenčných prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte.

Online katalóg 10 tvorcov súčasného slovenského tanca zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do divadelnej sezóny 2018/2019 a v nasledujúcom období bude rozšírený o ďalšiu desiatku tvorcov, vrátane aktualizácie súpisov tvorby všetkých prezentovaných umelcov.

 

Súčasní režiséri Slovenska

Výskumno-publikačný projekt Divadelného ústavu Súčasní režiséri Slovenska je zameraný na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Zámerom projektu je zachytiť a následne sprístupniť tvorbu súčasných slovenských režisérok a režisérov prostredníctvom odborných profilov a obrazovo-dokumentačného materiálu.

Iniciatíva projektu vyšla najmä z absentujúceho komplexného zmapovania výsledkov umeleckej činnosti našich súčasných režisérok a režisérov, a tiež z úsilia o preklenutie ruptúr v prezentácii ich tvorby doma i v zahraničí.

Ambíciou projektu je vytvoriť komplexné informatívne profily zachytávajúce tvorbu režisérok a režisérov, ktorí momentálne predstavujú na Slovensku aktívnu kvalitatívnu špičku a svojou umeleckou činnosťou profilujú podobu súčasnej slovenskej réžie. Encyklopedická štruktúra menných hesiel a dokumentačný a obrazový materiál mapujúci jednotlivé inscenácie má zabezpečiť súhrnný prehľad o stave súčasnej slovenskej réžie.

Tento katalóg je verejnosti prístupný v slovenskom a anglickom jazyku na stránkach: www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska a  www.theatre.sk/en/projects/contemporary-slovak-directors.

On-line katalóg bude postupne dopĺňaný ďalšími profilmi predstaviteľov súčasnej slovenskej divadelnej réžie s cieľom obsiahnuť tvorivú činnosť slovenských režisérok a režisérov viacerých generácií.

 

Slovník divadelných kritikov a publicistov

Výskumno-publikačný projekt Slovník divadelných kritikov a publicistov podáva odbornej i širokej verejnosti syntetické informácie o osobnostiach spätých s divadelnou kritikou a publicistikou na Slovensku.

Slovník si kladie za cieľ obsiahnuť prostredníctvom menných encyklopedických hesiel komplexný chronologický vývoj slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky a to naprieč druhovým spektrom nášho divadelného umenia.

Prvá fáza projektu obsahuje encyklopedické profily autorov tzv. Zakladateľských generácií slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky.

Slovník divadelných kritikov a publicistov nájdete na tomto linku

 

Prítomnosť divadelnej minulosti

V rámci projektu Prítomnosť divadelnej minulosti pripravuje Centrum výskumu divadla cyklus interaktívnych multimediálnych DVD nosičov, cieľom ktorých je sprostredkúvať modernou a atraktívnou formou divadelnú minulosť čo najširšiemu okruhu záujemcov. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, prezentuje pracovisko bohatstvo archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok Divadelného ústavu, ako aj spôsoby uchovávania divadelnej minulosti.

Cieľom projektu je sprostredkovať verejnosti čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií.

Až doposiaľ vznikli v rámci projektu tri interaktívne DVD nosiče Herodes a Herodias (2013), Les (2014) a Bačova žena (2017), v ktorých pracovníci Centra výskumu divadla skompletizovali archívne materiály o všetkých slovenských profesionálnych inscenáciách Hviezdoslavovej tragédie, Ostrovského spoločenskej komédie a Stodolovej drámy.

Prítomnosť divadelnej minulosti nájdete na https://pritomnostminulosti.theatre.sk
 

Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Ambíciou projektu s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla je poukázať na obdivuhodné výsledky slovenských inscenátorov prostredníctvom toho najlepšieho, čo vzniklo počas storočnice slovenského divadelníctva v našich  profesionálnych divadlách.

Cieľom projektu je analyzovať, opísať a predstaviť profilové inscenácie, ktoré na základe ideovo-estetických zreteľov považujeme za najkvalitnejšie a najprínosnejšie pre celkový vývin slovenského profesionálneho divadelníctva.

Zámerom Centra výskumu divadla je obsiahnuť to najlepšie z každého divadelného druhu, žánru a oblasti – činohry, opery, baletu, bábkového divadla, pantomímy, súčasného tanca, muzikálu. Východiskom je snaha o zachytenie inscenácií, ktoré rezonovali nielen v dobe svojho vzniku, ale ktoré zanechali trvalé hodnoty v dejinách nášho dramatického umenia aj dlho po svojej derniére.

Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla nájdete na https://zlatakolekcia.theatre.sk/.

 

Reclaimed Avant-garde

Medzinárodný projekt Reclaimed Avant-garde organizuje a zastrešuje Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského) vo Varšave.

Do projektu sú okrem Divadelného ústavu zapojené tiež teatrologické a umenovedné inštitúcie z krajín strednej, východnej a južnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko).

Cieľom medzinárodného projektu je preskúmať a predstaviť európske avantgardné tendencie v divadelnom umení prvej polovice 20. storočia a zvýšiť tak povedomie teoretikov a divadelníkov o avantgardných umeleckých konceptoch a prúdeniach v našom geokultúrnom priestore v danom období. Ide o obdobie tzv. historickej avantgardy prvých desaťročí 20. storočia, približne ohraničené rokom 1939, ktoré okrem dobre známych západných a ruských avantgárd prinieslo nové uvažovanie o divadelnom umení aj v lokálnom aspekte.

 

Súčasný slovenský tanec

Výskum najmladších dejín tanečného umenia na Slovensku je motivovaný najmä úsilím preskúmať a archivovať obdobie formovania súčasnej tanečnej scény.

V spolupráci s Oddelením divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu prebieha dopĺňanie zbierkových fondov materiálom, ktorý mapuje novšie dejiny tanca na Slovensku. Ide najmä o videozáznamy, fotografie a tlačové propagačné materiály. Zároveň pokračuje dopĺňanie a korigovanie informácií v existujúcich registroch podľa zjednotenej terminológie, ako aj vytváranie samostatného uceleného registra tvorby tanečných tvorcov po roku 1991 – najmä tých, ktorí svoje diela prezentovali a vytvorili mimo repertoárových divadiel.

Vďaka spolupráci s platformou PLaST (Platforma pre súčasný tanec) sa darí získavať údaje z mapovania stavu, financovania a podmienok pre súčasnú tanečnú tvorbu za obdobie 2010 – 2018.

 

Fond slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí

V rámci projektu Fond slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí Centrum výskumu divadla pripravuje a kompletizuje podklady pre profilový výskum tvorby a interpretačného pôsobenia slovenských tanečných umelcov v zahraničí s paralelným reflektovaním ich pôsobenia na Slovensku.

Tento projekt zahŕňa viacero okruhov. Jedným z nich je tvorba tanečnej skupiny Les SlovaKs pôsobiacej v Bruseli. Členovia tejto skupiny (Anton Lachký, Peter Jaško, Milan Herich, Martin Kilvády, Milan Tomášik) sa v súčasnosti venujú aj vlastnej umeleckej tvorbe s celosvetovou pôsobnosťou. V rámci projektu je reflektovaná jednak ich umelecká činnosť v rámci skupiny Les SlovaKs a zároveň má každý z umelcov vytvorený vlastný umelecký profil, zachytávajúci ich samostatné tvorivé a interpretačné aktivity v celosvetovom meradle.

Ďalším okruhom projektu je reflexia tvorby Pavla Zuštiaka, ktorý v súčasnosti pôsobí v New Yorku.

V rámci projektu boli doposiaľ vypracované taktiež základné profily nasledujúcich predstaviteľov súčasného tanca: Peter Šavel – Brusel; Lívia Balážová – Brusel, Costa Rica; Eva Klimáčková – Paríž, Riga; Jana Tereková – Paríž; Tomáš Danielis – Graz, Brusel, Moskva; Michaela Hulvejová – Linz; Jozef Fruček – Atény; Peter Mika – Palamos; Soňa Ferienčíková – Praha; Lucia Kašiarová – Praha; Zdenka Sviteková – Praha; Anna Caunerová-Línová – Praha; Mirka Mechelová – Ostrava; Viliam Dočolomanský – Praha; Andrej Petrovič – Londýn.

Rovnako boli vytvorené profily baletných umelcov pôsobiacich na popredných európsky baletných scénach: Nina Poláková – Viedeň; Roman Lazík – Viedeň; Roman Nowitzki – Stuttgart; Mário Radačovský – Haag, Praha, Montreal, Bratislava, Brno; Lukáš Timulák – Monte Carlo, Amsterdam; Natália Horečná – Haag, Hamburg, Rotterdam, Košice, Bratislava SND; Jozef Varga – Amsterdam; Michal Zabavík – Graz; Martin Blahuta – Praha, Mníchov, Zaragoza, Haag; Boris Nahálka – Viseu (Portugalsko); Jozef Goga – Berlín; Thomas Shramek – Montreal.

Tieto umelecké profily mapujú interpretačné a pedagogické pôsobenie, ako i autorskú tvorbu slovenských tanečných umelcov v zahraničí a sú priebežne aktualizované a dopĺňané o nové odborné a dokumentačné materiály. Poskytujú tiež základný obraz uplatnenia našich tanečníkov a choreografov v špičkovom zahraničnom divadelnom prostredí a ich výrazného vplyvu na profesionálnu európsku tanečnú scénu.

A
A
A
.