Identifikačné údaje

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
IČO: 16 46 91
DIČ: 2020829921
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071011/8180

A
A
A
.