Identification data

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12

813 57 Bratislava


IČO: 16 46 91

DIČ: 2020829921

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000071011/8180

A
A
A
.