Theatre Institute Publications

News:

Petra Kuppers

Divadlo a zdravotné znevýhodnenie

Blaho Uhlár a DISK: Hry

Kniha obsahuje trinásť dramatických textov, ktoré vzišli z viac ako tridsaťročnej spolupráce najvýznamnejšej osobnosti slovenského nezávislého divadla...

Eva Kyselová

Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – 1992

Reclaimed Avant-garde

Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe

Ferdinand Hoffmann.

Kritik, dramaturg, režisér... Zostavili a štúdie napísali Vladimír Štefko...

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection

Kolektív autorov

Dejiny slovenského divadla I.

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Autori štúdií: Juliana

Bábky na česko-slovenskej medzi

Zborník editoriek Dagmar Inštitorisovej, Ivety Škripkovej a Dominiky Zaťkovej Bábky na česko-s

THEATRE.sk - Made in Slovakia (2. vydanie)

Reprezentatívna publikácia v anglickom jazyku oboznámi čitateľov so súčasným slovenským div

Eva Gajdošová

Súčasný tanec/Contemporary Dance - Made in Slovakia (2. vydanie)

Dvojjazyčný katalóg Súčasný tanec / Contemporary Dance. Made in Slovakia, ktorý zostavila a a

A
A
A