Program štátnych štatistických zisťovaní

Program štátnych štatistických zisťovaní za rok 2022          

MK SR – KULT 12 – 01 – Štatistické zisťovanie o subjektoch v oblasti profesionálneho scénického umenia

MK SR – KULT 17 – 01 – Štatistické zisťovanie o festivaloch a prehliadkach v oblasti profesionálneho scénického umenia

V marci až máji Divadelný ústav vykonal štatistické zisťovanie o činnosti štátnych divadiel, divadiel zriadených VÚC, mestami a obcami, ako aj neštátnych divadiel zriadených inými právnickými alebo fyzickými osobami za rok 2022 prostredníctvom Ročného výkazu o subjektoch v oblasti profesionálneho scénického umenia KULT (MK SR) 12 – 01 a štatistické zisťovanie o festivaloch a prehliadkach v Ročnom výkaze o festivaloch a prehliadkach v oblasti profesionálneho scénického umenia KULT(MK SR) 17 – 01. 

 

Ročný výkaz o subjektoch v oblasti profesionálneho scénického umenia KULT (MK SR) 12 – 01 za rok 2022 

Po vyradení subjektov, ktoré skončili činnosť alebo neprodukovali vlastnú tvorbu, sme sa s výzvou na vyplnenie štatistického výkazu obrátili na 163 spravodajských jednotiek. Údaje pre štatistické zisťovanie poskytlo spolu 157 subjektov - 7 štátnych, zriadených MK SR a VŠMU, 19 zriadených samosprávnymi krajmi, 4 obecné a 127 zriadených inými právnickými alebo fyzickými osobami. Z poskytnutých údajov vyplýva, že 21 subjektov svoju činnosť v minulom roku prerušilo a 3 ju skončili.

Počas roka 2022 pôsobili divadelné subjekty na 113 stálych divadelných scénach – divadelných priestoroch, v ktorých ponúkali spolu 20 217 sedadiel. Nezávislé subjekty okrem toho využili aj 225 krátkodobo prenajatých priestorov (na 1 – 2 predstavenia) so spolu 6 485 miestami. 

V rámci divadelných subjektov pôsobilo spolu 188 súborov, vrátane jednotlivých osôb v prípade bábkohercov. Viaceré divadlá znovu neuviedli žiadny súbor, keďže predstavenia realizovali prostredníctvom účelových zoskupení profesionálnych hercov na jednorazovú zmluvu. 

Divadlá prevádzkovali 20 vlastných dielní. 

Repertoár aktívnych divadiel obsahoval 1 464 incenácií, z ktorých bolo 339 premiér, teda o 15 viac ako v roku 2021. Odohrali spolu 12 158 predstavení pre 1 289 908 návštevníkov. Hosťujúce divadlá odohrali 539 predstavení pre 67 887 návštevníkov, čo sú počty pomaly sa približujúce úrovni spred pandémie. 

Počet interných zamestnancov dosiahol v roku 2022 stav 2 672 (1 333 žien), čo znamená oproti minulému roku mierny nárast – o 48 mužov a 70 žien. 

Zo štátneho rozpočtu dostali divadelné subjekty 43 437 918 eur, z rozpočtu samosprávnych krajov a obcí 22 775 168 eur a vo forme domácich aj zahraničných grantov alebo ako príspevky od iných subjektov spolu 2 829 584 eur. 

Sponzoring a reklama vyniesli divadelným subjektom spolu 215 226 eur, ostatné príjmy spolu 5 534 595 eur. 

Na vstupnom divadelné subjekty získali spolu 11 962 951 eur. 

 

Ročný výkaz o festivaloch a prehliadkach v oblasti profesionálneho scénického umenia KULT (MK SR) 17 – 01 za rok 2022

Organizácia festivalov a prehliadok v oblasti profesionálneho scénického umenia v roku 2022 korešpondovala s predchádzajúcim rokom. Z 53 oslovených subjektov podujatia organizovalo 25, 5 túto činnosť skončilo a jeden na výzvu nereagoval, dá sa však predpokladať, že zrejme zanikol. 

Uskutočnilo sa spolu 28 festivalov a prehliadok (23 periodických), z nich 17 medzinárodných (14 periodických) a 61 tvorivých dielní a workshopov (13 medzinárodných). 

Predstavenia sa uskutočnili v 163 hracích priestoroch – 87 sálach, 9 amfiteátroch a 67 voľných priestranstvách – s celkovou návštevnosťou 98 371 osôb. 

Príspevky zo štátneho rozpočtu dosiahli v roku 2022 výšku 118 875 eur, čo je 45,76 % roku 2021. Výška príspevkov od samosprávnych krajov zostali približne na úrovni predchádzajúceho roka, keď od VÚC dosiahli 125 913 eur. Naopak obce prispeli na finančné zabezpečenie festivalov trikrát viac – spolu až 419 107 eur. Približne na rovnakej úrovni zostali financie z grantov – 765 050 eur, z toho zahraničné 75 720 eur. 

Celkové náklady na organizáciu a zabezpečenie festivalo v prehliadok predstavovali 2 066 156 eur, na tržbách organizátori získali 283 252 eur. Najvyššími položkami z nákladov boli honoráre, licenčné a iné poplatky – 806 347 eur a služby, spotreba materiálu, energií a prevádzkové náklady – 494 460 eur. 

Získané štatistické údaje budú aj v tomto roku slúžiť na spracovanie kompletného analytického materiálu za Slovenskú republiku pre potreby Štatistického úradu SR, Ministerstva kultúry SR a využitie pre interné účely DÚ.

Ďalšie čiastkové výstupy a grafické prehľady spracováva DÚ v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej štatistike podľa aktuálnych požiadaviek Ministerstva kultúry, orgánov samosprávy, prípadne médií na riešenie vecných problémov v oblasti divadla, ako aj na medzinárodné porovnanie a prezentovanie slovenskej divadelnej kultúry. 

Porovnanie základných ukazovateľov a finačných údajov nájdete v dokumente nižšie.

 

A
A
A
.