Offer of exhibitions

This website is available only in the Slovak language.

 

Panelové plagátové výstavy Divadelného ústavu

(rozmer 70x100 cm v hliníkových rámoch)

 

Piliere slovenského profesionálneho divadla

 • Ján Borodáč – 2012, kurátori Katarína Kunová, Martin Timko, 14 panelov

Výstava je venovaná zakladateľovi slovenského profesionálneho divadla Jánovi Borodáčovi, ktorý sa významne podieľal na formovaní slovenského profesionálneho divadelníctva ako režisér a pedagóg.

 • Viktor Šulc – 2012, kurátorka Katarína Kunová, 10 panelov

Výstava je venovaná divadelnému režisérovi Viktorovi Šulcovi, ktorý svojou tvorbou formoval novodobé dejiny našej profesionálnej réžie, ktorou ovplyvnil aj ďalšie generácie režisérov.

 • Ferdinand Hoffmann – 2008, kurátori Ján Sládeček, Martin Timko, 4 panely

Výstava je venovaná významnému dramaturgovi a režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi, ktorý vnášal do činohry moderné postupy a zaslúžil sa o európsky a svetový rozhľad repertoáru uvádzaním reprezentačných diel významných epoch dramatickej tvorby a divadelného vývinu, pričom podporoval aj domácu dramatickú tvorbu.

(uvádza sa spolu s výstavou Ján Jamnický)

 • Ján Jamnický – 2008, kurátori Ján Sládeček, Martin Timko, 6 panelov

Výstava je venovaná významnému hercovi, režisérovi a pedagógovi Jánovi Jamnickému, ktorý sa prikláňal k moderným prúdom a divadelnej avantgarde a zohral tak kľúčovú úlohu v modernom vývine slovenskej činohry.

(uvádza sa spolu s výstavou Ferdinand Hoffmann)

 • Karol L. Zachar – 2014, kurátor Martin Timko, 21 panelov

Výstava je venovaná významnému hercovi, režisérovi, pedagógovi, výtvarníkovi a karikaturistovi  Karolovi L. Zacharovi. Jeho estetické cítenie bolo ovplyvnené slovenským folklórom, cez ktorý prinášal hlboké posolstvá o jedinečnosti ľudského života.

 • Magda Husáková-Lokvencová – 2011, kurátori Zuzana Nemcová Gulíková, Ján Jaborník, 5 panelov

Výstava je venovaná významnej, moderne orientovanej režisérke Magde Lokvencovej, ktorá iniciovala nekonvenčné podoby divadelnej tvorby, ktorou obohatila slovenskú divadelnú kultúru.

 • Jozef Palka – 2014, kurátor Martin Timko, 13 panelov

Výstava je venovaná všestrannej osobnosti režiséra Jozefa Palka, ktorý sa predstavil ako významná profilujúca osobnosť slovenskej réžie, nielen v divadlách, ale aj v rozhlase a v televízii. 

 • Stanislav Remar – 2015, kurátorka Eva Gajdošová, 13 panelov

Výstava je venovaná tanečníkovi, choreografovi, kostýmovému výtvarníkovi, libretistovi a pedagógovi Stanislavovi Remarovi, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj povojnového slovenského baletu.

 • Ľudmila Podobová-Brozmanová – 2013, kurátorka Hana Cigánová, 10 panelov

Výstava je venovaná významnej slovenskej kostýmovej výtvarníčke Ľudmile Podobovej-Brozmanovej, ktorá sa zaslúžila o vývin a smerovanie divadelného kostýmu.

 • Ján Boor – 2015, kurátor Martin Timko, 2 panely

Komorná výstava je venovaná významnému slovenskému pedagógovi, prekladateľovi a teoretikovi Jánovi Boorovi, ktorý svojou prácou vychoval niekoľko generácii profesionálnych divadelníkov.

(výstava bola súčasťou kolokvia a diskusie)

 • Ivan Petrovický – 2013, kurátorky Katarína Kunová, Zuzana Šnircová, 15 panelov

Výstava je venovaná významnému slovenskému režisérovi Ivanovi Petrovickému, ktorého všestranný talent sa prejavuje v živých, zrozumiteľných výpovediach. Okrem divadla sa venoval aj televízii, dokumentu, filmu a seriálom.

 • Pavol Haspra – 2009, kurátor Martin Timko, 13 panelov

Výstava je venovaná významnému televíznemu a divadelnému režisérovi Pavlovi Hasprovi, ktorý sa do dejín slovenskej kultúry zapísal ako expresívny, dynamický a sugestívny režisér.

 • Ján Ozábal – 2014, kurátorka Ivica Ozábalová, 10 panelov

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského bábkového divadla, autorovi, prekladateľovi a režisérovi Jánovi Ozábalovi, ktorý stál pri formovaní bábkového divadla pre deti a mládež.   

 • Juraj Beneš – 2010, kurátorka Michaela Mojžišová, 12 panelov

Výstava je venovaná významnému slovenskému skladateľovi, pedagógovi a dramaturgovi Jurajovi Benešovi, ktorý sa presadil ako skladateľ svojbytného jazyka, ktorým narúšal zaužívané konvencie.

 • Ján Jaborník – 2017, kurátor Martin Timko, 10 panelov

Výstava je venovaná významnému slovenskému dramaturgovi, pedagógovi, divadelnému teoretikovi a kritikovi Jánovi Jaborníkovi, ktorý sa húževnato venoval divadlu. Jeho erudovanosť a cit pre detail boli základom jeho tvorivej i kritickej činnosti.

 • Ján Ladvenica – 2017, kurátor Miroslav Daubrava, 15 panelov

Výstava je venovaná významnému slovenskému scénografovi, maliarovi, ilustrátorovi a kostýmovému výtvarníkovi Jánovi Ladvenicovi, univerzálnemu profesionálovi vo výtvarnom svete.

 

Javiskové osudy slovenských klasikov

 • Jonáš Záborský – 2012, kurátori Oleg Dlouhý, Martin Timko, 14 panelov

Výstava je venovaná všestrannému slovenskému teológovi a kňazovi Jonášovi Záborskému, ktorý sa do dejín slovenskej literatúry zapísal ako básnik, prozaik, dramatik, historik i novinár. Výstava dokumentuje všetky jeho hry, ktoré boli uvedené na slovenských javiskách.

 • Jozef Gregor Tajovský – 2014, kurátorka Frederika Čujová, 12 panelov

Výstava je venovaná významnému slovenskému prozaikovi, básnikovi, dramatikovi Jozefovi Gregorovi Tajovskému. Výstava približuje jeho život a významné inscenácie jeho hier na slovenských javiskách.

 • Ferko Urbánek – 2014, kurátorka Zuzana Nemcová Gulíková, 11 panelov

Výstava je venovaná slovenskému spisovateľovi a dramatikovi Ferkovi Urbánkovi a jeho hrám inscenovaným v slovenských divadlách, televízii a v rozhlase.

 • Július Barč-Ivan – 2009, kurátor Martin Timko, 7 panelov

Výstava je venovaná poprednému slovenskému dramatikovi Júliusovi Barčovi-Ivanovi. Výstava dokumentuje jeho život a významné inscenácie jeho hier na slovenských javiskách.

 • Ján Cikker – 2011, kurátorka Michaela Mojžišová, 16 panelov

Výstava je venovaná uznávanému slovenskému skladateľovi Jánovi Cikkerovi, ktorý svojou hudobno-dramatickou tvorbou kľúčovým spôsobom zasiahol do histórie slovenskej opery.  Výstava mapuje bohatú inscenačnú tradíciu jeho javiskového diela.

 • Ivan Stodola – 2018, kurátor Martin Timko, 11 panelov

Výstava je venovaná významnému slovenskému dramatikovi Ivanovi Stodolovi, ktorého hry mali celoslovenský ohlas. Výstava zachytáva významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách.

 

Tváre slovenského profesionálneho divadla – činohra

 • Andrej Bagar – 2011, kurátorka Katarína Kunová, 14 panelov

Výstava je venovaná významnému slovenskému divadelníkovi, hercovi a režisérovi Andrejovi Bagarovi. Výstava zachytáva jeho život a tvorbu na slovenských javiskách. A nezabúda dokumentovať jeho podiel na budovaní a rozvoji slovenskej divadelnej kultúry a divadelného školstva. 

 • Mária Bancíková – 2013, kurátor Karol Mišovic, 16 panelov

Výstava je venovaná poprednej herečke a príležitostnej prekladateľke Márii Bancíkovej. Výstava dokumentuje jej život a hereckú kariéru, pričom nezabúda ani na filmové a rozhlasové roly tejto všestranne talentovanej herečky.

 • František Dibarbora – 2016, kurátor Karol Mišovic, 13 panelov

Výstava je venovaná slovenskému hercovi Františkovi Dibarborovi, ktorý okrem účinkovania v divadle bol aj estrádnym umelcom a uplatnil sa v televízii aj v rozhlase. Výstava mapuje jeho pôsobenie v Divadle Nová scéna a v Slovenskom národnom divadle. 

 • Mária Kráľovičová – 2017, kurátorka Zuzana Nemcová Gulíková, 21 panelov

Výstava je venovaná významnej slovenskej herečke Márii Kráľovičovej, ktorá pôsobí na javisku už vyše sedemdesiat rokov. Výstava mapuje dôležité míľniky jej profesionálneho života a taktiež predstavuje súkromné zážitky a miesta, na ktoré herečka rada spomína.  

 • Karol Machata – 2016, kurátorka Zuzana Nemcová Gulíková, 16 panelov

Výstava je venovaná výraznej hereckej osobnosti Karolovi Machatovi, ktorý svojou univerzálnosťou patril k hereckej generácii, ktorá výrazne vstúpila do dejín slovenského divadla 20. storočia.

 • Zdena Gruberová – 2013, kurátor Karol Mišovic, 14 panelov

Výstava je venovaná významnej herečke Zdene Gruberovej, ktorá bola jednou z profilových herečiek Slovenského národného divadla. Výstava okrem divadelného pôsobenia zachytáva aj jej filmovú tvorbu.

 • Eva Poláková – 2015, kurátor Karol Mišovic, 14 panelov

Výstava je venovaná jednej z vrcholných predstaviteliek slovenského divadelného, filmového a rozhlasového herectva Eve Polákovej. Výstava zachytáva jej život a tvorbu.

 • Elena Zvaríková-Pappová – 2015, kurátor Karol Mišovic, 9 panelov

Výstava je venovaná výraznej osobnosti slovenského herectva Elene Zvaríkovej-Pappovej, ktorá sa do divadelného sveta zapísala ako herečka modernej myšlienky a razancie.

 • Ivan Mistrík – 2015, kurátorka Katarína Kunová, 18 panelov

Výstava je venovaná významnému filmovému, televíznemu a divadelnému hercovi Ivanovi Mistríkovi, ktorý vytvoril nespočetné množstvo nezabudnuteľných postáv. Výstava mapuje jeho život a tvorbu.

 • Eva Kristinová – 2018, kurátor Karol Mišovic, 15 panelov

Výstava venovaná výraznej hereckej osobnosti Eve Kristínovej, ktorá v divadle zosobňovala veľké ženské tragédky a zároveň aj komediálne figúrky. Výstava predstavuje jej profesionálny život na divadelnom javisku.

 

Tváre slovenského profesionálneho divadla – opera a balet

 • Emil Schütz – 2010, kurátorka Michaela Mojžišová, 9 panelov

Výstava je venovaná výraznej osobnosti opery,spevákovi Emilovi Schützovi, ktorý bol jedným zo zakladateľov Opery  Slovenského národného divadla. Výstava mapuje jeho dlhoročnú kariéru sólistu. 

 • Dita Gabajová – 2014, kurátorka Michaela Mojžišová, 10 panelov

Výstava je venovaná sólistke Opery Slovenského národného divadla Dite Gabajovej. Výstava zachytáva jej spevácku kariéru a jej najvýznamnejšie postavy v Opere SND. 

 • Mária Kišonová-Hubová – 2015, kurátorka Michaela Mojžišová, 13 panelov

Výstava je venovaná významnej opernej sólistke Márii Kišonovej-Hubovej, ktorá bola veľkou dámou slovenskej opery. Výstava dokumentuje jej najslávnejšie postavy vytvorené pre Operu SND.

 • Gustáv Papp – 2014, kurátor Jaroslav Blaho, 13 panelov

Výstava je venovaná opernému spevákovi Gustávovi Pappovi, ktorý patril k najvýznamnejším interpretačným zjavom Opery Slovenského národného divadla. Výstava zachytáva jeho výraznú umeleckú osobnosť a  tvorbu.

 • Juraj Martvoň a Anna Martvoňová – 2014, kurátor Jaroslav Blaho, 13 panelov

Výstava je venovaná dvom z profilových členov operného súboru Slovenského národného divadla, manželom Martvoňovcom, ktorí boli priekopníkmi súčasnej opery.

 • Nina Hazuchová – 2016, kurátorka Michaela Mojžišová, 14 panelov

Výstava je venovaná významnej mezzosopranistke Nine Hazuchovej. Výstava zachytáva jej dlhoročné pôsobenie v Slovenskom národnom divadle a jej najvýznamnejšie operné kreácie. 

 • Anna Poláková – 2017, kurátor Jaroslav Blaho, 11 panelov

Výstava je venovaná významnej opernej speváčke Anne Polákovej, ktorá bola hviezdou košickej opery. Výstava zachytáva jej osobnosť a najvýraznejšie operné roly v Štátnom divadle v Košiciach a v Slovenskom národnom divadle.

 • Marius Petipa – 2017, kurátorky Monika Čertezni, Eva Gajdošová, 17 panelov

Výstava je venovaná významnému francúzskemu tanečníkovi a choreografovi Mariusovi Petipovi, ktorý vytvoril obrovské množstvo baletných choreografií, ktoré sa stali piliermi repertoáru veľkých baletných súborov a divadiel na celom svete. Výstava mapuje balety, ktoré boli uvádzané na scénach v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici.

 • Eva Jaczová – 2018, kurátorka Monika Čertezni, 8 panelov

Výstava je venovaná významnej tanečnej pedagogičke Eve Jaczovej, ktorá sa zaslúžila o vybudovanie štátneho tanečného školstva, čím významne prispela k povzneseniu interpretačnej úrovne slovenského baletu.

 • Alica Flachová-Pastorová – 2018, kurátorky Monika Čertezni, Eva Gajdošová, 10 panelov

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského baletu, tanečnici, dramaturgičke, teoretičke a historičke tanca Alici Flachovej-Pastorovej. Výstava zachytáva jej súkromný aj profesionálny život.

 

Iné

 • Divadelný plagát – 25 panelov

Kolekcia divadelných plagátov, ktoré vznikli v rokoch 1990 až 2015. Kolekcia zachytáva veľké časové obdobie, zmenu a vývin vo výtvarnom ponímaní divadelného plagátu. Predstavuje rôznych tvorcov a divadlá.

 • Čestmír Pechr – 20 panelov

Kolekcia originálnych divadelných plagátov významného scénografa, grafického dizajnéra a typografa Čestmíra Pechra, ktoré vznikli pre Slovenské národné divadlo.

 • Bienále divadelnej fotografie  – 35 panelov

Kolekcia originálnych fotografií divadelných predstavení fotografov, ktorí získali cenu v súťaži o najlepšiu divadelnú fotografiu sezóny. Kolekcie fotografií zahŕňajú 4 súťažné ročníky plus jeden nultý ročník.

 

A
A
A
.