Contact

The Theatre Institute

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava Tel. č.: +421/2/20487 102, 103 E-mail: du@theatre.sk

Identification data

Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava IČO: 16 46 91 DIČ: 2020829921 IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000071011/8180

Director of the Theatre Institute

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. E-mail: vladislava.fekete@theatre.sk

Head of the Theatre Documentation Centre

Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková E-mail: zuzana.nemcova@theatre.sk

Head of the Publishing Centre

Mgr. Andrea Dömeová E-mail: andrea.domeova@theatre.sk

Head of the Economic and Administration Centre, Statutory Deputy Director of the Theatre Institute

Bc. Milada Mercová E-mail: milada.mercova@theatre.sk

Head of the Presentation and Marketing Centre

PhDr. Diana Selecká E-mail: diana.selecka@theatre.sk

Head of the Theatre Research Centre and Education

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., E-mail: daria.feherova@theatre.sk 

Library

Tel. č.: 02/20487 301 E-mail: viera.sadlonova@theatre.sk

Documentation funds

Tel. č.: 02/20487 306, 305 E-mail: alzbeta.vakulova@theatre.sk

Audio-visual funds

Tel. č.: 02/20487 314 E-mail: marek.godovic@theatre.sk

Multimedia funds

Tel. č.: 02/20487 308 E-mail: barbora.gvozdjakova@theatre.sk

Specialized Archive of the Theatre Institute (archive funds and collections)

Tel. č.: 02/20478 310 E-mail: katarina.svabikova@theatre.sk

Collections of gallery and museum value

Tel. č.: 02/20487 302 E-mail: miroslav.daubrava@theatre.sk

Prospero information centre

Tel. č.: 02/20487 403 E-mail: prospero@theatre.sk

A
A
A
.