GDPR

This site is available only in the Slovak language.

 

Divadelný ústav rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov svojich používateľov, preto zhromažďuje len také informácie, ktoré potrebuje na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ

Divadelný ústav, štátna príspevková organizácia so sídlom na adrese Jakubovo námestie č. 12, 813 57 Bratislava, IČO: 00164691, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

  • telefónnom čísle +421 2 2048 7102
  • na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@theatre.sk alebo
  • poštou na adrese Divadelný ústav, ZODPOVEDNÁ OSOBA GDRR, Jakubovo námestie č. 12, 813 57 Bratislava.

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu, e-mail: zodpovednaosoba@theatre.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Viac informácií v priloženom súbore.

 

Dokumenty
A
A
A
.