Year of the Slovak Theater 2020

This site is available only in the Slovak language.

 

Rok slovenského divadla banner

 

 

Rok slovenského divadla 2020 - LOGO

Storočnica slovenského divadla priniesla príležitosť pripomenúť aktivity, ktoré viedli k vzniku Slovenského národného divadla, prvej profesionálnej divadelnej scény, a zároveň bola významnou divadelnou udalosťou v širšom kontexte.

Podujatia celoslovenského projektu v gescii Ministerstva kultúry SR Rok slovenského divadla 2020 napĺňali spoločné ciele: predstaviť hodnoty minulého a súčasného obdobia slovenskej divadelnej kultúry doma i v zahraničí, zvýšiť povedomie o hodnotách našej divadelnej kultúry, prispieť k rozvoju estetického vnímania reality, obohacovaniu duchovného života; pomôcť nadviazať nové partnerstvá a kreatívne spolupráce medzi inštitúciami a prepájať divadlo s inými druhmi umenia.

Pri príležitosti Roku slovenského divadla Divadelný ústav, ktorý projekt inicioval a koordinoval, pripravil celý rad podujatí a aktivít, určených širokej verejnosti i divadelným profesionálom.

 

Vlajkové podujatia Divadelného ústavu

 

Divadelné storočie – stopy a postoje (výstava)

Veľká reprezentatívna výstava Divadelné storočie – stopy a postoje (sto rokov slovenského profesionálneho divadla) sa pre verejnosť otvorila 28. februára 2020 vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Použité výstavné materiály, predovšetkým zo zbierok a fondov Divadelného ústavu, kombinujú  autentický materiál s fotokópiami obrazových i písomných dokumentov, ktoré v rámci danej témy dopĺňajú trojrozmerné výstavné predmety (makety, kostýmy, plakety, busty, knihy, inscenačné texty, rukopisy, osobné predmety dennej potreby a iné). Niektoré časti výstavy oživujú multimediálne obrazovky s hovoreným slovom alebo zvukovo-obrazovým záznamom. Výstava je určená širokej verejnosti.

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 27. februára 2020 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu za účasti viac ako 400 osôb z radov predstaviteľov Ministerstva kultúry SR, divadelníkov, riaditeľov a zamestnancov divadiel a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, partnerov projektu, či novinárov a ďalších zástupcov médií. Vernisážou sprevádzali herci Lucia Hurajová a Marek Majeský. Hudobný program v réžii Andrey Bučko vychádzal z predstavenia Morena (Slovenské národné divadlo) a okrem A. Bučko v ňom účinkovali Dominika Kavaschová a harfistka Mária Kmeťková.

Krátko po sprístupnení výstavy verejnosti  sa kvôli bezpečnostným opatreniam na zabránenie šírenia pandémie ochorenia Covid-19 uzatvorili na niekoľko týždňov všetky múzeá a kultúrne inštitúcie. Po uvoľnení opatrení pokračoval Divadelný ústav v propagácii výstavy cieleným informovaním médií a novinárov (mediálny sprievod, informácie prostredníctvom sociálnych sietí). V letných mesiacoch výstavu doplnil pravidelný sprievodný program (kurátorské sprievody pre verejnosť, divadelné predstavenie a vzdelávacie workshopy pre deti, cyklus diskusií s divadelníkmi Divadlo je...). Zároveň bol prezentovaný cyklus videopozvánok s kurátormi výstavy, určený pre sociálne siete ako priestor, prostredníctvom ktorého je možné oslovovať návštevníkov/divákov aj v čase opätovného jesenného sprísňovania zdravotných opatrení.

Pretože sa výstava veľmi krátko po svojom sprístupnení musela uzavrieť na viac ako dva mesiace, Divadelný ústav sa dohodol s Historickým múzeom SNM na jej predĺžení až do 5. septembra 2021.

Usporiadateľ výstavy: Divadelný ústav

Spoluusporiadateľ výstavy: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

Autorka konceptu a scenára: Zuzana Nemcová Gulíková

Dramaturgická a koncepčná spolupráca: Vladislava Fekete

Výtvarný koncept a architektonické riešenie: Boris Kudlička with Partners

Kurátori: Monika Čertezni, Vladislava Fekete, Elena Knopová, Barbora Krajč Zamišková, Martina Mašlárová, Zuzana Nemcová, Stanislav Bachleda, Jozef Červenka, Miroslav Daubrava,  Marek Godovič, Lukáš Kopas, Adam Križan, Karol Mišovic, Martin Timko

Odborný garant: Vladimír Štefko

 

theatre.sk – sto rokov slovenského divadla (putovná výstava určená pre SR a zahraničie)

Dokumentačná výstava mapuje vrcholné míľniky a osobnosti slovenského profesionálneho divadla. Prierez najdôležitejšími udalosťami našich divadelných dejín zachytáva vznik Slovenského národného divadla v roku 1920, pokračuje rozvojom divadelnej siete v regiónoch po druhej svetovej vojne a vznikom a rozmachom tvorby nezávislých scén po roku 1989 až do súčasnosti, a to vo všetkých druhoch divadelného umenia.

Výstava je určená pre zahraničie, pripravila sa vo viacerých jazykových mutáciách (angličtina, nemčina, francúzština, ruština, taliančina, poľština a maďarčina). Zahraničné prezentácie výstavy boli pripravené prevažne v spolupráci so Slovenskými inštitútmi v zahraničí, v menšej miere s partnerskými zahraničnými kultúrnymi inštitútmi Divadelného ústavu (Poľský divadelný inštitút) či s medzinárodnými festivalmi (festival Divadlo v Plzni).

Slovenská verzia výstavy putovala počas celého roka 2020 po kultúrnych priestoroch na Slovensku.

Výstavu tvorí 26 panelov, v chránených výstavných priestorov ju dopĺňali originálne divadelné 3D predmety – kostýmy, bábky a makety divadelných scénografií.

Prvá vernisáž výstavy sa uskutočnila už 26. novembra 2019 v novej budove Slovenského národného divadla ako súčasť tlačovej konferencie k projektu Rok slovenského divadla. Výstava bola v SND prístupná verejnosti do 31. januára 2020.

Po jarných karanténnych opatreniach kvôli nákaze Covid-19 a obmedzeným možnostiam cestovania do zahraničia pripravil Divadelný ústav kompletné elektronické podoby výstavy v jednotlivých jazykových mutáciách, tak aby ich Slovenské inštitúty v čase karanténnych opatrení mohli sprístupniť na svojich webových stránkach.

Výstava bola do konca roka 2020 sprístupnená verejnosti v týchto krajinách:

Poľsko (SI Varšava – 3/2020, ďalšie galérie a výstavné priestory na území Poľska – v priebehu celého roka, showcase slovenského divadla v Divadelnom inštitúte Z.Raszewského – 9/2020), Nemecko (SI Berlín – online na FB stránke), Česká republika (SI Praha – 7-8/20, festival Divadlo Plzeň – 9/2020), Maďarsko (SI Budapešť, od 10/2020), Rusko (SI Moskva, od 9/2020).

V jarných mesiacoch 2021 sprístupní Divadelný ústav výstavu aj v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Výstava bola prístupná verejnosti na Slovensku v SND (do 31. 1. 2020) a v Liptovskom Mikuláši (jún – august 2020, aj ako súčasť osláv 190.výročia ochotníckeho divadla).

Prezentácia v Taliansku, ako súčasť festivalu Lunga Vita v Ríme sa neuskutočnila kvôli pandémii Covid-19, rovnako ako prezentácia výstavy v Paríži (pôvodne plánovaná ako súčasť hosťovania slovenského divadla). Z rovnakých dôvodov sa neuskutočnili ani ďalšie plánované prezentácie na Slovensku – na hudobnom festivale Pohoda a na divadelných festivaloch Divadelná Nitra, Dotyky a spojenia v Martine a Scénická žatva v Martine/Bratislave.

Divadelný ústav kvôli pandemickej situácii, ktorá znemožnila pôvodne plánované prezentácie výstavy v zahraničí a na Slovensku, presunul výstavu do online priestoru, na webstranu Roku slovenského divadla, kde je prístupná verejnosti v slovenskej a anglickej verzii a na webstranu DÚ www.theatre.sk, kde je aj v maďarskej, poľskej, ruskej a nemeckej jazykovej mutácii.

Kurátorka: Zuzana Gulíková Nemcová

Grafické riešenie: Nora Nosterská


 

Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I., poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000) Divadelný ústav vydáva pri príležitosti Roku slovenského divadla. Systematicky a ucelene mapuje vývin slovenského profesionálneho divadelného umenia od  prelomového roku 1948 až do roku 2000. Uvedeným druhým dielom sa ukončil významný výskumný projekt, jedinečný svojho druhu. Dejiny slovenského divadla – prvý a druhý diel – sú kapitálnym edičným titulom, uchopením dejinných súvislostí syntetickou formou, aká doposiaľ na Slovensku chýbala.

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Vedecká redaktorka: PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Recenzenti: PhDr. Jaroslav Blaho, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD.,doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. Mgr. art. Dagmar Hubová,Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., doc. Zdenka Pašuthová, ArtD.,PhDr. Viera Polakovičová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., prof. PhDr. Marta Součková, PhD.,PhDr. Terézia Ursínyová

Autori štúdií: Stanislav Bachleda, Monika Čertezni, Eva Gajdošová, Dária Fojtíková Fehérová,  Ida Hledíková,

Maja Hriešik, Ľubica Krénová, Peter Maťo, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Vladimír Predmerský, Soňa Šimková, Vladimír Štefko, Martin Timko, Pavel Unger, Miklós Vojtek

Grafický dizajn a zalomenie: Ondrej Gavalda

Vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020 v edícii Slovenské divadlo.

 

Logo podujatia Rok slovenského divadla

Vo februári 2019 vyhlásil Divadelný ústav verejnú neanonymnú súťaž o logo Roku slovenského divadla 2020 / The Year of Slovak Theatre, určenú pre profesionálnych slovenských grafických dizajnérov. Odborným garantom súťaže bolo Slovenské centrum dizajnu. Členmi odbornej komisie boli poľský grafický dizajnér a pedagóg Tomasz Bierkowski (predseda poroty), grafická dizajnérka Ľubica Segečová, dramaturgička a riaditeľka DJP v Trnave Zuzana Šajgalíková, riaditeľka SCD Mária Rišková a riaditeľka DÚ Vladislava Fekete. Do uzávierky súťaže 31. mája sa do súťaže prihlásilo 17 grafických dizajnérov s 20 prácami. Odborná komisia súťaže spomedzi 12 návrhov, ktoré postúpili do 2.kola súťaže, vybrala dva víťazné:

1. miesto: Jozef Ondrík

2. miesto: Ondrej Gavalda (spoluautorka Jana Gavalda Bellanová)

3. miesto nebolo udelené.

Víťazné logo Jozefa Ondríka sa v druhej polovici roka začalo používať pri prezentácii a propagácii podujatí Roku slovenského divadla. Logo bolo dostupné na stiahnutie na webe www.rokdivadla.sk a mohli ho používať všetky divadlá, inštitúcie a ďalšie subjekty ako spoločný identifikačný znak svojich podujatí a projektov k Roku slovenského divadla. Logo spolu s vizuálom Roku slovenského divadla Divadelný ústav odprezentoval na prvej tlačovej konferencii k RSD, ktorá sa konala v novembri 2019 v priestoroch SND.

 

Propagácia Roku slovenského divadla

Grafický vizuál Roku slovenského divadla

Webová stránka www.rokdivadla.sk

Propagácia RSD

Pri hľadaní výtvarnej podoby a stvárnenia prezentačných a propagačných materiálov Roku slovenského divadla pokračoval Divadelný ústav, rovnako ako pri logu RSD, v myšlienke oslovenia slovenských profesionálnych dizajnérov. Autorkou vizuálu Roku slovenského divadla je grafická dizajnérka Jana Gavalda Bellanová, ktorá pripravila a naprogramovala aj web www.rokdivadla.sk. Popri základných informáciách o projekte RSD a jeho vlajkových podujatiach v gescii DÚ, SND a NOC prinášala webová stránka v priebehu celého roka 2020 aktuálne informácie o podujatiach všetkých divadiel a ďalších kultúrnych inštitúcií z celého Slovenska.

Po zavedení pandemických opatrení a s tým súvisiacich obmedzeniach „živých“ podujatí mapovala webstrana podrobne online aktivity a ponuku divadiel na Slovensku a aj viaceré online aktivity a projekty Divadelného ústavu.

Divadelný ústav pripravil v prvej fáze projektu viaceré prezentačné a propagačné materiály k Roku slovenského divadla: anglicko-slovenský skladaný leták s informáciami o vlajkových podujatiach RSD, týždenný Diár 2020, pohľadnicu PF 2020, tematické záložky do knihy s citátmi z najznámejších slovenských dramatických textov, letáky a plagáty formátu A1 a A3.

Identitu projektu RSD podporili známe osobnosti z oblasti divadla – čestní ambasádori Emília Vášáryová (herečka, Slovenské národné divadlo), Stanislav Štepka (umelecký šéf a zakladateľ, Radošinské naivné divadlo), Gabriela Mihalčínová Marcinková (herečka), Jolana Fogašová (operná speváčka), Nina Poláková a Roman Lazík (sólisti Viedenského štátneho baletu).

Pre projekt RSD vytvoril Divadelný ústav aj osobitné sociálne siete Facebook a Instagram, na ktorých zverejňoval počas celého roka aktuálne informácie zo sveta divadla, ako aj krátke prezentačné a propagačné videá.

Po zavedení bezpečnostných opatrení proti šíreniu nákazy Covid-19 Divadelný ústav presunul prezentáciu Roku slovenského divadla do online priestoru a využíval tento priestor aj na informovanie o aktuálnom dianí. Na webe rokdivadla.sk bol v marci zverejnený aj jeden z prvých online dotazníkov Mapujeme situáciu v oblasti dopadu opatrení voči šíreniu koronavírusu v oblasti divadla, ktorého cieľom bolo zistiť orientačné údaje od divadiel, občianskych združení a jednotlivcov, týkajúce sa zavedených štátnych opatrení, ktorých výsledkom bol zákaz a zrušenie kultúrnych podujatí na Slovensku. DÚ takto získal informácie od viac ako 60 subjektov (štátnych, samosprávnych, nezávislých divadiel a jednotlivcov), ktoré vyhodnotil a zahrnul do komplexnej štatistiky, mapujúcej prvé obdobie uzatvorenia divadiel.

Osobitnú pozornosť venoval DÚ aj pokračovaniu prezentácie jubilea slovenského divadla v zahraničí a na webe RSD sprístupnil a upozornil na viacero divadelných projektov a webov, dostupných v cudzích jazykoch: Slovak Drama in Translation, Contemporary Slovak Directors a Ten Choreographers of Slovak Contemporary Dance, katalóg Theatre.sk.

 

Showcase slovenského divadla

Vlajkovým podujatím, ktorým plánoval Divadelný ústav predstaviť súčasné slovenské divadlo zahraničným odborníkom, mal byť Showcase slovenského divadla, pripravovaný pri príležitosti výročného kongresu a medzinárodnej konferencie asociácie svetových divadelných kritikov a teatrológov AICT/IATC. Kongres sa mal konať v Bratislave v termíne11. – 16. mája 2020 za očakávanej účasti 120 svetových divadelných kritikov a teoretikov).

Podujatie sa, vzhľadom na opatrenia súvisiace so zabránením šírenia pandémie Covid-19 neuskutočnilo. Po dohode s ExCom AICT sa podujatie uskutoční v nasledujúcom roku, resp. v ďalšom vhodnom termíne po ústupe celosvetovej pandémie.

 

Vedecko-výskumné projekty a Virtuálna databáza slovenského divadla

Divadelný ústav pripravil pri príležitosti Roku slovenského divadla v gescii svojich odborných oddelení Centra výskumu divadla a Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatizácie a digitalizácie viaceré odborné projekty, ktoré sú výsledkom skúmania bohatstva zbierkových a dokumentačných fondov DÚ.

Projekt prípravy špičkovej informačno-dokumentačnej on-line platformy Virtuálna databáza slovenského divadla (etheatre.sk) vstúpil do záverečnej fázy. Po sprístupnení verejnosti, plánovanej na začiatok roka 2021, bude svojím rozsahom informácií a dokumentov jedinečnou platformou sprostredkujúcou kultúrne dedičstvo v oblasti divadelníctva na Slovensku.

Databáza prepája bohatú informačnú platformu inštitúcie THEATRE.SK s vedeckým, umeleckým a výskumným materiálom Múzea Divadelného ústavu, Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu, Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu a dokumentačných fondov. Výsledkom tohto spojenia je komplexná vedomostná databáza, ktorá je výbornou pomôckou na výskumné a študijné účely, informuje širšiu verejnosť o slovenskom divadle a zároveň sa ňou zlepšuje ochrana uvedených zbierkových predmetov, dokumentačných a archívnych materiálov, ktoré boli dlhoročnou dennou manipuláciou nadpriemerne zaťažované.

V čase oficiálneho spustenia pre širokú verejnosť bude databáza disponovať viac než 900 000 informáciami o profesionálnom slovenskom divadle od roku 1920 po súčasnosť (premiéry, osobnosti, divadlá, zájazdy, hosťovania...) a viac než 60 000 digitalizátmi (fotografie, bulletiny, zbierky múzejnej hodnoty, listinný dokumentačný materiál, atď.).

 

Vedecko-výskumné projekty

Projekt Prítomnosť divadelnej minulosti / Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla atraktívnou formou sprostredkúva divadelnú minulosť čo najširšiemu okruhu záujemcov. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do divadelnej histórie, sa prezentuje bohatstvo archívnych, múzejných a dokumentačných fondov a zbierok DÚ ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti. Cieľom projektu je sprístupniť a predstaviť širokej verejnosti čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií. Platforma je zároveň významným odborným zdrojom pre divadelných profesionálov a bádateľov. V prvej etape, prezentovanej verejnosti na jar 2020, sa predstavilo 36 najreprezentatívnejších inscenácií profesionálneho divadla na Slovensku. DÚ pokračuje v práci na ďalšej etape, ktorú sprístupní v budúcom roku.

https://zlatakolekcia.theatre.sk/

 

Projekt Súčasní režiséri Slovenska ponúka prehľad tvorby najproduktívnejších slovenských režisérov. Virtuálny katalóg prináša umelecko-biografické profily súčasných slovenských režisérok a režisérov a reflektuje ich  režijnú tvorbu na domácej i zahraničnej divadelnej scéne. Kompaktné profily tvorcov nie sú koncipované ako výhradne biografický konštrukt, ale ako umelecko-kritická analýza režijnej tvorby jednotlivých osobností doplnená referenčným audiovizuálnym materiálom. Projekt je realizovaný aj v anglickej jazykovej mutácii.

http://www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska

https://www.theatre.sk/en/projects/contemporary-slovak-directors

 

Cieľom projektu Slovník divadelných kritikov je súhrnne zmapovať činnosť divadelných kritikov a publicistov v encyklopedickej online publikácii, ktorá by mala obsiahnuť 100 – 150 menných hesiel v abecednom poradí. Prvá etapa projektu, ktorú Divadelný ústav sprístupnil na jeseň 2020, mapuje tzv. zakladateľskú generáciu slovenskej divadelnej kritiky a publicistiky.

https://kritici.theatre.sk/

 

Projekt 10 tvorcov súčasného slovenského tanca predstavuje formou súhrnných osobnostných profilov jednotlivých umelcov, súčasných slovenských choreografov a tanečníkov, reprezentatívnu pôvodnú tanečnú tvorbu nielen širokému spektru slovenských záujemcov, ale vďaka anglickej mutácii webstrany aj zahraničným záujemcom. Projekt je realizovaný aj v anglickej jazykovej mutácii.https://www.theatre.sk/projekty/10-tvorcov-sucasneho-sk-tanca

https://www.theatre.sk/en/projects/ten-choreographers-of-slovak-contemporary-dance

 

Projekt online tematických prechádzok pre obyvateľov miest a obcí Slovenska Po stopách divadelnej minulosti na Slovensku (Divadelné prechádzky) je pripravovaný ako webová platforma na šírenie kultúry v lokálnych rozmeroch. Ide o virtuálne online prechádzky orientované na divadelnú históriu, osobnosti (herci, režiséri, operní speváci a pod.), architektúru či inscenácie zviazané istým spôsobom s danou lokalitou. Vybrané trasy majú vďaka nekonvenčnosti a atraktivite povzbudiť účastníkov k poznávaniu divadelnej (a tým aj kultúrnej) histórie mesta a k následnej návšteve ďalších kultúrnych inštitúcií a miestnych zaujímavostí. Divadelný ústav finalizuje prvú fázu projektu (8 slovenských miest) a v spolupráci s externou firmou pripravuje webovú platformu optimalizovanú pre mobilné zariadenia.

 

DÚ ako spoluusporiadateľ ďalších podujatí

 

Posvieťme si na divadlo

Interaktívna výstava Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA, pripravená pri príležitosti 100. výročia vzniku profesionálneho divadla na Slovensku, sprevádza deti príbehom vzniku divadelnej inscenácie. Predstavuje deťom rozmanitosť divadelných profesií, ktorých predstavitelia sú často skrytí pred zrakmi divákov a ponúka im možnosť stať sa aspoň na chvíľu divadelnými tvorcami.

Divadelný ústav ako spoluorganizátor poskytol na výstavu digitalizáty scénografík a inscenačných fotografií zo svojich zbierok a fondov – z Múzea DÚ a z Dokumentačných zbierok DÚ.

Výstava je prístupná verejnosti v BIBIANE do 17. januára 2021.

 

LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Slovenská národná galéria si Rok slovenského divadla pripomenula reprezentatívnou výstavou, venovanou stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005), nestora slovenskej scénografie. Ladislav Vychodil formoval scénografiu takmer šesť dekád a scénické návrhy vytvoril k vyše piatim stovkám inscenácií doma aj v zahraničí. Jeho vplyv na vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia bol určujúci, podieľal sa aj na založení samostatnej katedry scénografie VŠMU v Bratislave, na ktorej vychoval niekoľko generácií scénografov.

Divadelný ústav, ktorý spravuje veľkú časť pozostalosti profesora Vychodila, zapožičal na výstavu exponáty zo svojho scénografického zbierkového fondu.

Výstava bola prístupná verejnosti v priestoroch Slovenskej národnej galérie od 29. februára do 16. augusta 2020.

 

Život za divadlo – dokumentárny film

Dokumentárny film režisérky a dokumentaristky Anny Gruskovej Život za divadlo vo fiktívnom súdnom procese približuje päť mimoriadnych osobností slovenských divadelných dejín. Poznačila ich vášeň k ich profesii a doba, v ktorej žili.

V magickom prostredí divadelného archívu otvárajú mladí odborníci a odborníčky prípady Oskara Nedbala, Viktora Šulca, Jána Jamnického, Magdy Husákovej-Lokvencovej a Blaha Uhlára. Témou dokumentu Život za divadlo je konfrontácia profesionálneho divadla na Slovensku a doby, v ktorej vznikalo.

Divadelný ústav participoval na dokumente ako odborný garant.

Koproducenti filmu: Rozhlas a televízia Slovenska, Reminiscencie, Slovenský filmový ústav.

 

Storočnica SND – dokumentárny film

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s FURIA FILM s. r. o. pripravili pri príležitosti 100. výročia Slovenského národného divadla televízny seriál desiatich dokumentárnych filmov s názvom Storočnica SND autorky scenára Ľubice Krenovej. V každej z desiatich častí je množstvo výpovedí a vzácnych fotodokumentov, archívnych činoherných, operných a baletných ukážok či portrétov umelcov.

Divadelný ústav participoval na dokumente ako partner projektu a odborný garant a poskytol dokumentačný materiál zo svojho archívu, múzea a dokumentácie.

 

Ostatné vlajkové podujatia

(SND a NOC)

Projekt Rok slovenského divadla 2020, vyhlásený vládou Slovenskej republiky, sa realizoval v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií. Okrem Divadelného ústavu to boli Slovenské národné divadlo a Národné osvetové centrum.

Uvádzame vlajkové podujatia SND a NOC:

... tak sme my ...

100. výročie svojho založenia si Slovenské národné divadlo pripomenulo slávnostným galavečerom. Program prepojil všetky tri súbory SND s cieľom predstaviť inštitúciu ako nositeľa zásadných tém v spoločnosti. Upozornil na to, aké sú a ako sa SND vpisovalo do povedomia divákov, i to, s akými problémami zápasilo a zápasí. Viac ako o chronológiu presných dejinných udalostí išlo o obsah a myšlienky, ktoré tvoria nehmotné kultúrne dedičstvo. Galavečer z historickej budovy SND odvysielala RTVS 1. marca 2020 o 21.30 hod. na Jednotke.

 

100 rokov SND

SND pripravuje v spolupráci s vydavateľstvom SLOVART knižnú publikáciu, ktorej cieľom je predstaviť sto rokov tejto vrcholnej slovenskej profesionálnej scény prostredníctvom rekonštrukcií významných činoherných, operných, operetných a baletných inscenácií v počte sto – ako symbol tohto výročia. Čitateľ sa oboznámi aj s informáciami o vzniku divadla a jeho tvorivých vývojových líniách, o divadelných budovách a Umelecko-dekoračných dielňach SND. Autorkami koncepcie sú teatrologičky Nadežda Lindovská, Michaela Mojžišová a Dagmar Podmaková.

Publikácia je pripravená na vydanie.

 

Divadelná udalosť / oslava 190. výročia založenia slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši

Národné osvetové centrum sa v priebehu celého roka 2020 zameriavalo na popularizáciu a oslavu 190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla. V jeho gescii pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a ďalšími kultúrnymi inštitúciami sériu podujatí.

V Liptovskom Mikuláši bola sprístupnená výstava venovaná ochotníckemu divadlu a Gašparovi F. Belopotockému. V auguste sa uskutočnil LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla, ktorý vyvrcholil 22. augusta 2020, v deň 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla, slávnostným večerom, počas ktorého uviedli ochotníci v Liptovskom Mikuláši divadelnú performanciu Kocúrkovo po 190 rokoch v réžii Jána Mikuša.

 

Scénická žatva / 98. ročník festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu so zahraničnou účasťou

Pandemické opatrenia na Slovensku ovplyvnili aj konanie najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe Scénická žatva, ktorý pripravuje Národné osvetové centrum. Táto vrcholná prehliadka tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla a vybraných súborov zo zahraničia vytvára zároveň priestor na vzdelávanie, ktorému sa odborne venujú teatrológovia, dramaturgovia, režiséri, scénografi a divadelní kritici.

Z dôvodu celospoločenskej situácie spôsobenej šírením koronavírusu sa ustálený termín a miesto konania – posledný augustový týždeň v Martine – museli zmeniť. Festival sa koná v upravenej a doplnenej online podobe 17. – 20. decembra v Bratislave. Podujatím festivalu s memoárovým charakterom, ktoré odkazuje na Rok slovenského divadla, bude napríklad online prednáška Ako ochotníci zakladali SND, interaktívny kvíz Poznáš divadelné Slovensko?

  

V prípade dodatočných otázok je Vám k dispozícii:

Jana Dugasová

jana.dugasova@theatre.sk

+421 918 838 761

 

A
A
A
.