10 tvorcov súčasného slovenského tanca


TOMÁŠ DANIELIS SOŇA FERIENČÍKOVÁ LUCIA HOLINOVÁ
MILAN KOZÁNEK ANDREJ PETROVIČ RADOSLAV PIOVARČI
JANA TEREKOVÁ MILAN TOMÁŠIK JARO VIŇARSKÝ
STANISLAVA VLČEKOVÁ/JOZEF VLK    

Výskum najmladších dejín tanečného umenia na Slovensku, ktorý realizuje Divadelný ústav, je motivovaný najmä úsilím preskúmať a archivovať obdobie formovania a vývoja súčasnej nezávislej tanečnej scény. Divadelný ústav v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít mapuje tvorbu slovenských choreografov a kontinuálne dopĺňa svoje zbierkové fondy komplexnými dokumentačnými podkladmi o tvorbe jednotlivých umelcov.

Spomedzi najnovších snáh o vytvorenie platformy zastrešujúcej aktivity v oblasti súčasného slovenského tanca treba v tejto súvislosti spomenúť aj aktivity občianskeho združenia PlaST – Platforma pre súčasný tanec, ktoré vzniklo v roku 2016 s ambíciou riešiť problémy súčasného tanca na Slovensku v oblasti jeho podpory a zahrnutia do kultúrnych stratégií.

Súčasný tanec, ako ho poznáme v dnešnej podobe, sa priamo vyvinul z interpretačného a tvorivého potenciálu amatérskych súborov moderného tanca, ktoré zaznamenali svoj vzostup v období sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. So zmenou spoločenského režimu po roku 1989 sa vďaka zahraničným nadačným fondom (napríklad Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Pro Helvetia, Francúzsky inštitút a iné) otvorili možnosti medzinárodnej spolupráce a tanečného vzdelávania aj v súčasnom tanci. Takáto podpora vytvorila predpoklady pre jeho profesionalizáciu a neskôr, na základe získaným poznatkov a vedomostí, vyústila aj do prepracovania metodiky výučby tohto tanečného štýlu a jeho zaradenia do vysokoškolského vzdelávania.

Nezávislá scéna súčasného tanca na Slovensku, okrem činnosti Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, doteraz nedostala možnosť systematicky pracovať a rozvíjať sa v tanečných centrách, tanečných domoch či v rámci siete tanečných venues. Následkom toho veľká časť slovenských tanečných umelcov dlhodobo pôsobí v zahraničí, kde sa tešia mimoriadnej priazni, a na Slovensko sa so svojimi profesionálnymi skúsenosťami vracajú v súvislosti s participáciou na koprodukčných projektoch či prezentáciou svojej tvorby alebo odovzdávaním interpretačných a tvorivých skúseností na seminároch a workshopoch.

V roku 2018 Divadelný ústav v spolupráci s neštátnou neziskovou organizáciou Tanec Praha z. ú., ako aj s informačným, propagačným, vzdelávacím, poradenským a výskumným centrom Institut umění – Divadelní ústav prezentoval na medzinárodnom tanečnom veľtrhu The internationale tanzmesse nrw 2018 v nemeckom meste Düsseldorf online katalóg s názvom A Brief Guide to Slovak Contemporary Dance.

Obsah tohto katalógu tvoril výber z aktuálnej tvorby súčasných slovenských choreografov, ktorý prezentoval najnovšie inscenácie súčasného tanca na slovenských javiskách. Katalóg sa stal východiskovou informačnou bázou pre nadväzujúci online projekt s názvom 10 tvorcov súčasného slovenského tanca.

Predkladaná prvá etapa projektu charakterizuje tvorivý štýl a zároveň analyzuje choreografické princípy nasledujúcich tanečných tvorcov: Tomáš Danielis, Soňa Ferienčíková, Lucia Holinová, Milan Kozánek, Andrej Petrovič, Radoslav Piovarči, Jana Tereková, Milan Tomášik, Jaro Viňarský, a v rámci tvorivého zoskupenia Debris Company Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková.

Jednotlivé profily sú vystavané na analýze troch inscenácií z rôznych období tvorby toho-ktorého choreografa či choreografky. Takto zvolená metodika umožňuje okrem identifikácie a rozboru príznačných autorských čŕt aj zmapovanie genézy autorského vývoja umelcov.

Pomenovaním osobitých invenčných prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte.

Možno konštatovať, že tento potenciál je neustále obohacovaný o impulzy vyplývajúce zo spolupráce s umelcami z činoherného, výtvarného, hudobného, literárneho a filozofického prostredia, ktoré naši taneční tvorcovia spracovávajú rôznymi spôsobmi a ich vzájomná tvorivá kooperácia je alchýmiou vylaďovania pomerov jednotlivých umeleckých médií.

Slovenskí taneční tvorcovia svojimi umeleckými projektmi citlivo reagujú na aktuálne sociálno-spoločenské impulzy. Na scény prinášajú odvážne, často provokatívne spracovania angažovaných tém. Názorovou konfrontáciou alebo hyperbolizáciou paradoxov a vychýlení dnešnej doby predikujú deštruktívnosť dôsledkov ľahostajnej odovzdanosti, či pragmatickej podriadenosti. Charakter ich tvorby na rôznych úrovniach prispieva k rozvíjaniu tolerancie a otvoreného vnímania reality a vzťahov. Vo svojich projektoch poukazujú na krehkosť základných kultúrnych hodnôt v postfaktickej súčasnosti. Pojem krásy aplikujú nielen ako estetickú kategóriu, ale aj ako všeobecné hodnotové meradlo, prípadne ho ohýbajú, polarizujú, kontroverzne narábajú s jeho obsahom. Formálna a tematická rôznorodosť v tvorbe týchto choreografov je odrazom generačnej kumulácie ich tvorivého potenciálu a umeleckej vyhranenosti. V portfóliu tvorcov nájdeme pestrú paletu štýlového vyjadrenia: od konceptuálnych intelektuálnych projektov, cez expresívne nastavené inscenácie využívajúce akrobatické pohybové prvky, či krehké intímne pohybové výpovede a vrúcne osobné emocionálne príbehy, až po intermediálne fúzie umeleckých druhov a nových technológií v tanečných performanciách.

Online katalóg 10 tvorcov súčasného slovenského tanca zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do divadelnej sezóny 2018/2019 a v nasledujúcom období bude rozšírený o ďalšiu desiatku tvorcov, vrátane aktualizácie súpisov tvorby všetkých prezentovaných umelcov. Jeho rozšírenie nájdete na slovensko-anglickom webe : https://performingarts.theatre.sk/sk/

Monika Čertezni

 

 

Autorka textov Monika Čertezni

Odborná spolupráca Tomáš Danielis, Soňa Ferienčíková, Lucia Holinová, Miroslava Kovářová, Milan Kozánek, Andrej Petrovič, Radoslav Piovarči, Jana Tereková, Milan Tomášik, Jaro Viňarský, Stanislava Vlčeková, Jozef Vlk

Technická spolupráca Dušan Poliščák

Odborná redakcia Dáša Čiripová

Jazyková redakcia Zuzana Ferusová

Fotografie / videozostrihy archív Artyci; archív bees-R; archív BOD.Y; archív Tomáša Danielisa; archív debris company/umenie a ľudia!; Archív Divadelného ústavu, Bratislava; archív Divadla elledanse, Bratislava; archív Divadla Štúdio Tanca, Banská Bystrica; archív Liptovského divadla tanca, Liptovský Hrádok; archív Milana Tomášika; archív ME-SA; archív Radoslava Piovarčiho; archív RESERVA; archív SKOK!; archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Autori fotografií / videozostrihov Marián Baláži, Maroš Baran, Filip Beniač, Hana Bi, Tomáš Bokor, Martina Bolebruchová, Peter Brenkus, Vojtěch Brtnický, Martin Čech, Tomáš Danielis, Stanislav Dobák, Matúš Druga, Michal Druga, Ermanno Foti, Vlado Holina, Ján Humaj, Juraj Chĺpik, Ján Chmelík, Richard Chomo, Viliam Jánošík, Alexandra Jitauriuc, Mária Júdová, Noro Knap, Lukáš Kodoň, Peter Kotrha, Eggor Kree, Katarína Križanovičová, NAT KUZ, Lea Lovišková, Martin Malo, Marek Moučka, Ľubomír Nikoli, Ivan Ölvecký, Marcel Pazman, Martin Piga, Martin Piterka, Linda Průšová, Elena Pushkina, Eva Racová, Peter Snadík, Igor Šmitka, Adam Šoltés, Roland Vančo, Katarína Vargová, Monika Vaškorová, Ján Viazanička, Drago Videmšek, Jaro Viňarský, Tomek Wierzbicki, Natália Zajačiková

Zodpovedný redaktor Lukáš Kopas

Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto online katalógu sa nesmie reprodukovať, uchovávať v rešeršných systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez súhlasu autorov, vydavateľa a spoluvydavateľov.

Vydavateľ urobil všetky kroky smerujúce k zisteniu autorov použitých diel a k získaniu ich súhlasu na použitie. V prípade, ak ste nositeľmi autorských práv k niektorému z použitých diel, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na vydavateľa.

© 2020 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené.

A
A
A
.