Múzeum Divadelného ústavu

 

Múzeum vzniklo v roku 2006 ako odborné múzejné pracovisko, ktorého cieľom je zhromažďovať, spracovávať, sprístupňovať a ochraňovať múzejné fondy dokumentujúce divadelnú kultúru na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej divadelnej scény na našom území.

V súčasnosti múzeum spravuje takmer 25 000 zbierkových predmetov. Ide o umelecké diela a predmety historickej a kultúrnej hodnoty viažuce sa k profesionálnemu divadlu na Slovensku – scénické a kostýmové návrhy, kostýmy, makety, divadelné plagáty, bábky a ďalšie predmety múzejnej a galerijnej hodnoty. Najkomplexnejšie zastúpenie má v scénografických zbierkach a fondoch zakladateľská línia kostýmových a scénických výtvarníkov na Slovensku. Sem patrí pozostalosť zakladateľa a nestora slovenskej scénografie profesora Ladislava Vychodila, ktorú tvoria scénické návrhy a makety. Nemej vzácna a dôležitá je aj celoživotná tvorba kostýmovej výtvarníčky a zakladateľky odboru kostýmového výtvarníctva na Slovensku Ludmily Purkyňovej. Niekoľko tisíc kostýmových návrhov svojím množstvom tvorí najväčšiu a najvýznamnejšiu časť múzea.

Zbierkové predmety Múzea Divadelného ústavu sú evidované v databáze CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných zbierok), ktorá je dostupná na stránke Slovenského národného múzea aj na stránke Divadelného ústavu – prostredníctvom portálu etheatre.sk.

 

ZÁKLADNÝ ZBIERKOVÝ FOND MÚZEA

  • Scénografické zbierky (scénické návrhy, kostýmové návrhy a scénografická zbierka bábkového divadla)
  • Zbierka divadelných kostýmov
  • Zbierka divadelných makiet
  • Zbierka výtvarných divadelných plagátov
  • Zbierka predmetov galerijnej a múzejnej hodnoty
  • Zbierka predmetov galerijnej hodnoty (kresby, maľby, grafiky a plastiky, ktorých autormi sú divadelníci alebo majú divadelnú tematiku)
  • Zbierka predmetov múzejnej hodnoty (osobné predmety divadelných umelcov a predmety úžitkového umenia a umeleckého remesla, ktoré súvisia s týmito umelcami alebo divadlom ako takým)

 

POMOCNÉ ZBIERKY MÚZEA

  • Zbierka divadelnej architektúry (pozostáva z materiálu týkajúceho sa divadelnej architektúry na Slovensku – pôdorysy, návrhy, fotografie, diapozitívy, negatívy, novinové články)
  • Zbierka osobných obálok scénografov a kostýmových výtvarníkov (materiál týkajúci sa výtvarníkov pôsobiacich v oblasti divadelnej tvorby – novinové články a podobne)

 

Stálou expozíciou Múzea Divadelného ústavu je Pamätná izba manželov Borodáčovcov, ktorí patria k zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla. Nachádzajú sa v nej knihy, obrazy, mobiliár a ďalšie predmety spojené so životom Jána a Oľgy Borodáčovcov. Expozícia je súčasťou administratívnych priestorov Divadelného ústavu.

Bližšie informácie o všetkých zbierkach poskytuje Malé múzeum s veľkou zbierkou (Sprievodca múzeom Divadelného ústavu)/A Small Museum with a Large Collection (A Guide to the Museum of the Theatre Institute).

 

Mgr. Art. Miroslav Daubrava, ArtD. – kurátor Múzea Divadelného ústavu pre scénografické, múzejné a galerijné zbierky
Tel.: +421 220 487 302
E-mail: miroslav.daubrava@theatre.sk

Mgr. Adam Križan – kustód Múzea Divadelného ústavu pre scénografické, múzejné a galerijné zbierky
Tel.: +421 220 487 303
E-mail: adam.krizan@theatre.sk

A
A
A
.