Ocenenia

Ocenenia činnosti DÚ

2011

Henrieta Moravčíková, Viera Dlháňová: Divadelná architektúra na Slovensku (Divadelný ústav, 2011)

Literárny fond – Prémia LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 v kategórii prírodné a technické vedy doc. Dr. Ing. arch. Henriete Moravčíkovej a Mgr. Viere Dlháňovej.

 

Najkrajšie knihy Slovenska –  Cena za Najkrajšiu knihu Slovenska 2011 v kategórii Vedecká a odborná literatúra, ocenenie udelilo Oddelenie knižnej kultúry Bibiana.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – odporúčacia doložka a zaradenie publikácie do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre žiakov stredných škôl.

 

George Steiner: Smrť tragédie (Divadelný ústav, 2011)

Literárny fond – Cena Mateja Bela za najhodnotnejšie prekladateľské činy a Prémia LF v kategórii spoločenských vied za rok 2011 pre Zuzanu Vajdičkovú, uznanie Sekcie pre vedecký a odborný preklad za vydanie diela.

 

2012

Vladimír Štefko a kolektív autorov: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (Divadelný ústav, 2011)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu v kategórii Vedecko-technický tím roka za vedecko-výskumný projekt kolektívu slovenských teatrológov.

 

Ministerstvo kultúry SR – Cena ministra kultúry za rok 2012 pre Vladimíra Štefka za dlhoročnú teatrologickú, pedagogickú činnosť a autorstvo viacerých monografií, ktoré významne prispeli k zaznamenaniu a poznaniu slovenskej divadelnej histórie, s prihliadnutím na zostavenie publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia.

 

Literárny fond – Prémia LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 v kategórii spoločenských vied Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy pre Vladimíra Štefka a kol.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – odporúčacia doložka a zaradenie publikácie do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre žiakov stredných škôl.

 

Miklós Vojtek: Terpsichora Istropolitana. Tanec v Prešporku 18. storočia (Divadelný ústav, 2009)

Slovenská kronika 2012 – čestné uznanie v kategórii Publikácia o kultúrnom dedičstve – o podujatí, činnosti kultúrno-spoločenského združenia, spolku, inštitúcie.

 

Romana Maliti, Soňa Komová, Katarína Dudáková: KIOSK vol. 2. Sprievodca. Divadelné festivaly na Slovensku (Divadelný ústav, 2009)

Slovenská kronika 2012 – 2. miesto v kategórii kultúrnohistorický, kultúrnoinformačný a kultúrnoturistický materiál – audiovizuálny kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný projekt.

 

2013

Simona Semenič: 5chalanov.sk (réžia: Adriana Totíková, koprodukčná inscenácia Štúdia 12 a Divadla TUŠ, 2012)

Festival Nová dráma/New Drama 2013 – Cena bratislavského diváka.

 

2014

Stanislav Štepka: Predpoveď na zajtra. Dve správy o mojom dvadsiatom storočí /s predpoveďou na zajtra/ (Divadelný ústav, 2013)

Literárny fond – Prémia LF za literárnu tvorbu za rok 2013 v kategórii dráma pre Stanislava Štepku.

 

Ladislav Lajcha: Silueta generácie. Osobnosti činohry SND (Divadelný ústav, 2013)

Slovenská národná knižnica a Národný biografický ústav – Cena Jozefa Miloslava Hurbana za rok 2013 pre Ladislava Lajchu.

 

2015

Milan Čorba – Odraz Obrazu (slovenská expozícia Krajín a regiónov, kurátor Boris Kudlička)

Pražské Quadriennale 2015 – Zlatá medaila.

 

Igor Kovačevič: Beyond Everydayness Theatre Architecture in Central Europe (Národní divadlo, Praha, 2010)

Pražské Quadriennale 2015 – nominácia na cenu Best Scenography Publication Award (publikácia vyšla v rámci európskeho projektu divadelných ústavov a múzeí krajín V4 – Stredoeurópska divadelná architektúra). 

 

Dragan Klaić: Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou (Divadelný ústav, 2014)

Literárny fond – Cena Mateja Bela 2014 v kategórii spoločenských vied za preklad diela pre Janu Juráňovú, Pocta Výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad za rok 2014 Divadelnému ústavu za vydanie diela.

 

Ján Vilikovský: Shakespeare u nás (Divadelný ústav a Slovart, 2014)

Literárny fond – Cena Mateja Bela 2014 v kategórii Dielo v oblasti teórie, dejín a kritiky pre Jána Vilikovského, Pocta za vydanie diela Divadelnému ústavu a vydavateľstvu Slovart.

 

Tina Čorná – Kornel Földvári (Divadelný ústav, edícia Rozhovory, 2014)

Literárny fond – Prémia LF za literárnu tvorbu za rok 2014 pre Tinu Čornú.

 

2016

Edičná činnosť Divadelného ústavu

Slovenská kronika 2016 – Čestné uznanie za kvalitné a odborné mapovanie kultúrneho dedičstva Slovenska s presahom na regióny a menšiny v kategórii Monografia o kultúrnom dedičstve obce, mesta, mestskej časti, mikroregiónu, regiónu za edičnú činnosť Divadelného ústavu.

 

2017

George Orwell: Princípy newspeaku  (koncept a réžia: Rastislav Ballek, Štúdio 12, 2016)

Festival Kiosk 2017 – Cena za svetelný dizajn – POČIN [POUČIN] .

 

Kolektív autorov: Milan Čorba (Divadelný ústav, 2016)

Najkrajšia kniha Slovenska 2016 – cena v kategórii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie.

 

Marvin Carlson: Divadlo je krajšie ako vojna. Nemecká divadelná réžia v druhej polovici 20. storočia (Divadelný ústav, 2016)

Literárny fond – Cena Mateja Bela 2016 za preklad diela pre Zuzanu Vajdičkovú, Pocta Divadelnému ústavu za vydanie diela.

 

2018

Jon Fosse: Hry (Divadelný ústav, 2017)

Literárny fond – Prémia LF za preklad diela za rok 2017 pre Annu Fosse, Pocta za výnimočný edičný čin za rok 2017.

 

2019

Martin Pollack/Michal Ditte: Americký cisár (réžia: Iveta Ditte Jurčová, Štúdio 12 a Divadlo Pôtoň, Bátovce, 2018)

Dosky 2018 – ocenenie v kategórii Najlepšia inscenácia sezóny.

 

Miroslav Daubrava: Z príbehu do príbehu/Dizajnéri/ky divadelného kostýmu

Pamiatky a múzeá za rok 2018 – nominácia v rámci Výročných cien časopisu v kategórii Výstava.

 

Kol. autorov: Dejiny slovenského divadla I. (Divadelný ústav, 2018)

Literárny fond – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii spoločenských vied pre Vladimíra Štefka a kol.

 

2020

Soňa Šimková: Divadlo prekračuje hranice/Chéreau Mnouchkine – Wilson (Divadelný ústav, 2019)

Literárny fond – Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenských a humanitných vied pre Soňu Šimkovú.

 

2021

Kol. autorov: Dráma nie je súťaž

Publikácia získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2020 v kategórii Vedecká a odborná literatúra.

 

Ľubica Krénová: Martin Huba 

Publikácia získala Prémiu Literárneho fondu v kategórii literatúra faktu. (Vznikla v spolupráci s vydavateľstvom SLOVART.)

 

Vladimír Predmerský a kol.: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla.

Publikácia získala Prémiu Literárneho fondu v kategórii v kategórii literárna veda.

Vladimír Predmerský získal Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za celoživotnú prácu v oblasti bábkového divadla s odkazom na prelomové knihy Dejiny slovenského divadla II a Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla.

 

2022

Súťaže NCD o najlepší komunikačný dizajn za roky 2020 – 2021

Publikácia GREEN DRĀMA a jednotný propagačný materiál (katalógy v slovenskom a anglickom jazyku, noviny, mapka, taška, magnetka a. p.) k výstave Divadelné storočie – stopy a postoje postúpili do druhého kola súťaže NCD o najlepší komunikačný dizajn.

A
A
A
.