Ocenenia

Ocenenia činnosti DÚ

 

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca s prihliadnutím na zostavenie publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorú vydal Divadelný ústav v Bratislave.

 

Teatrologické Dionýzie 2007 na Katedre divadelnej vedy DF VŠMU
Doc. PhDr. Nadežda Lindovská udelila „Lindosku“ Viere Sadloňovej, vedúcej špecializovanej knižnice Divadelného ústavu v Bratislave za všetko, čo robí s obrovským zanietením pre milovníkov divadla a knižnej kultúry.

 

PhDr. Ladislav Lajcha, CSc. laureát Ceny Karla Čapka za rok 1999
Cena sa udeľuje za popularizáciu diela bratov Čapkovcov a praktické uplatnenie česko-slovenskej vzájomnosti. L. Lajcha je jej laureátom na základe publikácií, ktoré pripravil a vydal v Divadelnom ústave ako jeho pracovník. Zmapoval pôsobenie českých divadelníkov na teritóriu Slovenska v knihách – Ladislav Vychodil, Zápas o zmysel a podobu SND 1920-1938 I.

 

5. Medzinárodné trienále divadelnej literatúry
Novi Sad, Juhoslávia, 11. apríl 1979
Porota udelila Divadelnému ústavu Bratislava Bronzovú plaketu
za súbor ročeniek Slovenské divadlá v sezóne 1976/1977 – 1978/1979

 

Publikácie Divadelného ústavu

 

Literárny fond udelili prestížnu Cenu Mateja Bela 2016 Divadelnému ústavu a Zuzane Vajdičkovej za preklad diela Marvina Carlsona Divadlo je krajšie ako vojna. Nemecká divadelná réžia v druhej polovici 20. storočia. Cena bola udelená v sekcii pre vedecký a odborný preklad.

 

Literárny fond udelili prestížnu Cenu Mateja Bela 2014 Divadelnému ústavu a Jane Juráňovej za preklad publikácie Dragan Klaić: Ako reštartvoať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou. Cena bola udelená v kategórii spoločenských vied.

 

V kategórii dielo v oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu získal Cenu mateja Bela 2014 Ján Vilikovský za dielo Shakespeare u nás, ktoré vyšlo v Divadelnom ústave v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.

 

Publikácia Stanislava Štepku: Predpoveď na zajtra. Dve správy o mojom dvadsiatom storočí (s predpoveďou na zajtra), ktorú vydal Divadelný ústav, získala Prémiu za literárnu tvorbu v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013 v kategórii dráma.

 

Publikácia Tiny Čornej: Rozhovory - Kornel Földvári získala Prémiu v rámci Ceny Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2014, ktorú vydal Divadelný ústav.

 

Slovenská národná knižnica Národný biografický ústav udelil Cenu Jozefa Miloslava Hurbana za rok 2013 PhDr. Ladislavovi Lajchovi CSc. za dielo Silueta generácie. Osobnosti činohry SND, ktorú vydal Divadelný ústav.

 

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca s prihliadnutím na zostavenie publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorú vydal Divadelný ústav v Bratislave.

 

Divadelný ústav Bratislava získal dve ceny na 7. ročníku celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012. V kategórii MONOGRAFIE získala cenu publikácia Miklós Vojtek: Terspichora Istropolitana (Tanec v Prešporku 18. storočia). V kategórii KULTÚRNOTURISTICKÉ A KULTÚRNOINFORMAČNÉ MATERIÁLY získalo cenu DVD KIOSK 2 sprievodca (Divadelné festivaly na Slovensku)

 

Publikácia Vladimír Štefko a kolektív autorov: Dejiny slovenskej drámy 20. Storočie (Divadelný ústav 2011) získala Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“.

 

Slovenská divadelná architektúra (Divadelný ústav 2011) získala Prémiu Litfondu 2012 za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011, ktorú udeľuje Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Litfondu.

 

Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (Divadelný ústav 2012) získali Prémiu Litfondu 2012 za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011, ktorú udeľuje Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Litfondu.

 

Henrieta Moravčíková, Viera Dlháňová: Divadelná architektúra na Slovensku (Divadelný ústav 2011)
Cena za Najkrajšiu knihu Slovenska 2011 v kategórii Vedecká a odborná literatúra, ocenenie udelilo Oddelenie knižnej kultúry Bibiana.

 

George Steiner: Smrť tragédie (Divadelný ústav 2011)
Uznanie Sekcie pre vedecký a odborný preklad  Literárneho fondu za vydanie diela a cenu Mateja Bela za najhodnotnejšie prekladateľské činy získala Zuzana Vajdičková.

 

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav udelila publikácii Ľ. Krénová: Ladislav Chudík Hlavnú cenu J. M. Hurbana za najvýznamnejšie biografické dielo roku 2009.

 

Ľubica Krénová: Ladislav Chudík (Slovart a Divadelný ústav, 2009)
Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu udelil Výročnú cenu za rok 2009 v oblasti teatrológie Ľubici Krénovej za výnimočný počin v oblasti slovenskej divadelnej monografie.

 

Milan Čorba: Kostýmová tvorba (prednášky) (Divadelný ústav, 2009)
Publikácia je súčasťou kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska 2009, ocenenie udelilo Oddelenie knižnej kultúry Bibiana.

 

Vojtek Miklós: Terpsichora Istropolitana  (Divadelný ústav, 2009)
Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a redakcia revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá udelili publikácii Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009 v kategórií menšia publikácia.

 

Lindovská Nadežda a kol: Magda Husáková-Lokvencová, prvá dáma slovenskej divadelnej réžie (Divadelný ústav, 2008)
Výročná cena Literárneho fondu za rok 2009 za výnimočný počin v oblasti slovenskej teatrológie a histórie.

 

Paul Claudel: Hry (Divadelný ústav, 2007)
Uznanie Literárneho fondu za vydanie knihy a Prémia Literárneho fondu za preklady hier Poludnie životov a Kniha o Krištofovi Kolumbovi Michaele Jurovskej, in memoriam za preklad hry Saténová črievica Karolovi Strmeňovi, za preklad hry zvestovanie Ladislavovi Franekovi, za preklad hry Jana z Arcu na hranici Jele Krčméry-Vrtelovej (2007).

 

Valère Novarina: Hry (Divadelný ústav, 2006)
Uznanie Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu za vydanie diela a cena Jána Hollého za preklad diela Elene Flaškovej a Ingrid Hrubaničovej (2006).

 

Ladislav Lajcha: Ladislav Vychodil (Slovenský Tatran a Divadelný ústav, 2003)
Publikácia je súčasťou kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska 2003, ocenenie udelilo Oddelenie knižnej kultúry Bibiana.

 

August Strindberg: Hry (Divadelný ústav, 2002)
Prémia Literárneho fondu za knižnú tvorbu v oblasti umeleckého prekladu za rok 2002 Milanovi Žitnému a Uznanie Literárneho fondu za vydanie diela.

 

Viliam Klimáček a kol.: GUnaGU Remix (Kolektívne texty 1985-2000)(Divadelný ústav, 2000)
Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za rok 2000.

 

Albert Camus: Posadnutí (NDC, 1998)
Uznanie Literárneho fondu za vydanie diela a cena Jána Hollého in memoriam za preklad diela Jozefovi Felixovi (1999).

 

Július Pašteka: Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I. a II. zv. (NDC, 1998)
Július Pašteka: Eseje o svetových dramatikoch (NDC, 1998)

Cena Slovenskej akadémie vied Júliusovi Paštekovi za vedecko-výskumnú činnosť (1999).

 

Ján Hudec: Drámy (NDC, 1997)
Čestné uznanie Sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu za vydanie diela (1998).

 

Pražské Quadriennale

 

Pražské Quadriennale 2007, 14. – 24. 6. 2007
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Boris Kudlička získal Zlatú medaila za užitie divadelnej technológie

 

Pražské Quadriennale 2003, 12. – 29. 6. 2003 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Zvláštna strieborná medaila za kolekciu venovanú pamiatke Aleša Votavu

 

Pražské Quadriennale 1999, 7. – 27. 6. 1999 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Expozícia Slovenska v sekcii divadelnej architektúry – Historické divadelné budovy na Slovensku (autor Oleg Dlouhý, architekt Karol Weisslechner) získala Čestné uznanie za rešpektovanie tradícií pri rekonštrukciách historických divadelných budov

 

Pražské Quadriennale 1987, 8. 6. - 28. 6. 1987 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Československá expozícia, ocenenie pre Slovensko získali:
Helena Bezáková – Strieborná medaila za divadelný kostým
Jozef Ciller – Strieborná medaila za scénografiu
Ladislav Vychodil - Zlatá medaila za scénografiu

 

Pražské Quadriennale 1983, 13. 6. - 3. 7. 1983 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Československá expozícia, ocenenie pre Slovensko získali:
Tomáš Berka - Strieborná medaila za scénografiu
Jozef Ciller -  Zlatá medaila za scénografiu

 

Pražské Quadriennale 1979, 1. 6. – 1. 7. 1979 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Československá expozícia, za Slovensko ocenenie získali:
Margita Polónyová - Zlatá medaila za divadelný kostým
Vladimír Suchánek – Strieborná medaila za scénografiu
Stanislava Vaníčková – Strieborná medaila za divadelný kostým

 

Pražské Quadriennale 1975, 22. 12. 1975 – 28. 1. 1976 a 7. 1. - 28. 1 1976 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Československá expozícia, za Slovensko ocenenie získali:
Jozef Ciller – Zlatá medaila za scénografiu
Vladimír Suchánek – Čestné uznanie za návrh scény k baletu M. Nováka Balada O strome
Stanislava Vaníčková – Strieborná medaila za divadelný kostým

 

Pražské Quadriennale 1971, 8. 6. - 27. 6. 1971 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Československá expozícia, za Slovensko ocenenie získali:
Helena Bezáková – Zlatá medaila za divadelný kostým
Štefan Hudák – Zlatá medaila za scénografiu

 

Pražské Quadriennale 1967, 22. 9. – 15. 10. 1967 Praha
Medzinárodná výstava javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry.
Československá expozícia, za Slovensko ocenenie získali:
Pavol Mária Gábor - Strieborná medaila za scénografiu
Ludmila Purkyňová - Zlatá medailu za súbor kostýmových návrhov
Vladimír Suchánek - Strieborná medaila za súbor scénických návrhov

 

Inscenácie Štúdia 12
 

Martin Pollack: Americký cisár (réžia: Iveta Ditte Jurčová) Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce – Najlepšia inscenácia v cene DOSKY 2018

 

Cenu bratislavského diváka festivalu Nová dráma/New Drama 2013 získala inscenácia Štúdia 12 – priestoru pre novú drámu a Divadla TUŠ 5chalanov.sk.

 

Sláva Daubnerová: M. H. L. (inscenácia Divadla P.A.T. a Štúdia 12, p. 21. 12. 2009) Objav sezóny v cene DOSKY 2009/2010

 

Ján Šimko: Pamäť Bratislavy I. – Petržalské príbehy (p. 13. 3. 2008)
Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry na festivale Nová dráma / New drama 2009

A
A
A