Centrum ekonomiky a administratívy

Centrum ekonomiky a administratívy (CEA)

Na čele CEA je vedúci Centra ekonomiky a administratívy a zároveň štatutárny zástupca riaditeľky Divadelného ústavu, ktorého ako štatutárneho zástupcu menuje a z výkonu funkcie odvoláva riaditeľ/ka DÚ.

 

Pre CEA sú vymedzené nasledujúce činnosti:

CEA je vo svojej činnosti a štruktúre nadriadené všetkým ostatným útvarom organizácie, keďže všetky jeho činnosti sa týkajú všetkých organizačných útvarov Divadelného ústavu. Plní a zabezpečuje všetky úlohy ekonomického charakteru, vypracováva smernice a iné dokumenty činnosti DÚ, komplexne zabezpečuje ekonomické informácie pre potreby riadenia DÚ, nadriadeného orgánu a ostatných organizácií. Pripravuje realizáciu personálneho a mzdového usmerňovania v nadväznosti na právne úpravy a limity, riadi štátnu pokladnicu a pripravuje podklady k vyúčtovaniu vyplývajúceho zo zákonov.

Centrum ekonomiky a administratívy má nasledujúcu personálnu štruktúru:

  • vedúci centra a štatutárny zástupca riaditeľky DÚ,
  • hlavný účtovník,
  • mzdový pracovník – personalista,
  • prevádzkový účtovník,
  • rozpočtár štátnej pokladnice a pokladník,
  • správca majetku, autorské honoráre, pracovník zodpovedný za zverejňovanie zmlúv,
  • IT špecialista a správca bezpečnostného systému.

 

Vedúca centra ekonomiky, administratívy a štatutárna zástupkyňa riaditeľky DÚ 
Bc. Milada Mercová
E-mail: milada.mercova@theatre.sk

A
A
A
.