Centrálna evidencia majetku

Podľa § 18n ods. 2 zákona o správe majetku štátu má Divadelný ústav povinnosť zaevidovať nehnuteľný majetok podliehajúci evidencii v Centrálnej evidencii majetku.

Zároveň na svojom webovom sídle umiestňujeme odkaz na webovú stránku www.majetokstatu.sk

A
A
A
.