História

Divadelný ústav (1961) je odborná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zaoberá komplexným výskumom, dokumentáciou, vedeckým spracovaním a poskytovaním informácií o divadelnej kultúre na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920. Spravuje kultúrne dedičstvo v oblasti slovenskej divadelnej kultúry (činohra, opera, balet, tanec, bábkové divadlo, moderné performatívne druhy). Vo svojej odbornej činnosti systematicky zhromažďuje, vedecky spracováva a sprístupňuje múzejné, knižničné, archívne a dokumentačné fondy z histórie a súčasnosti slovenského profesionálneho divadla a zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle na Slovensku. Spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí, najmä s partnerskými inštitútmi a múzeami krajín V4. Vo vzťahu k zahraničiu je Divadelný ústav členom medzinárodných mimovládnych organizácií ITI, ENICPA, IETM, SIBMAS a ICOM, prostredníctvom ktorých sa zapája do medzinárodných odborných teatrologických aktivít a projektov a v rámci tejto spolupráce i svojich ďalších pravidelných aktivít napomáha prezentácii slovenského divadla v zahraničí.

Na základe rozhodnutia Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky listom č. SVS-204-2002/0433 zo dňa 27. 9. 2002 plní Divadelný ústav funkciu Archívu osobitého významu. Listom Sekcie verejnej správy MV SR č. SVS-204-2005/01082 zo dňa 15. 7. 2005 bol Archív Divadelného ústavu zaradený medzi Špecializované verejné archívy Slovenskej republiky s akreditovaným pracoviskom výskumu a vývoja. Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaevidovala listom č. MK-1227/2006-400/4464 zo dňa 6. 3. 2006 pod registračným číslom RM 86/2006 Múzeum Divadelného ústavu, z čoho vyplýva pre inštitúciu ďalšia odborná činnosť. Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2009-41249/48235-1:11 zo dňa 9. 2. 2010 získal Divadelný ústav Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (akreditácia bola v roku 2016 predĺžená na ďalších šesť rokov Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2016-6715/2082:1-15F0 zo dňa 10. 2. 2016).

Divadelný ústav plní niekoľko nezastupiteľných úloh v oblasti mapovania a výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. Základné odborné činnosti sú zamerané najmä na odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a smerom do zahraničia (dokumentačné, archivačné, knižničné, múzejné, vzdelávacie, informačné, edičné, výstavné, prezentačné a pod.)

 

 • Archív Divadelného ústavu – archivačná a dokumentačná činnosť o divadelnej kultúre, zhromažďovanie, odborné spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych, dokumentačných, knižničných, audiovizuálnych a scénografických zbierok a fondov; divadelná literatúra, divadelné hry, scenáre, režijné knihy, periodická a neperiodická tlač, fotografické a propagačné materiály, scénografické a zbierkové predmety, audio a audiovizuálne nahrávky divadelných inscenácií, nahrávky dokumentárnych filmov z oblasti divadla a ďalšie materiály, viažuce sa k histórii a súčasnosti divadelnej kultúry na Slovensku,
 • odborné zhromažďovanie a spracúvanie dokumentácie o aktuálnych inscenáciách v štátnych, neštátnych i nezávislých profesionálnych divadlách, o divadelných festivaloch, inštitúciách a projektoch,
 • v rámci Špecializovaného verejného archívu sa uskutočňuje aj napĺňanie databázy BACH a komplexné elektronické spracovanie a popisovanie archiválií,
 • v rámci Múzea Divadelného ústavu sa uskutočňuje napojenie na databázu múzejných zbierok CEMUZ, v rámci ktorej sa uskutočňuje elektronické spracovanie fondu Zbierok galerijnej a múzejnej hodnoty,
 • činnosť Centra výskumu divadla ako platformy pre vedeckú a výskumnú prácu slovenských i zahraničných divadelných vedcov realizujúcej základný historický a aktuálny výskum v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku s presahmi na európske projekty,
 • informatizácia a digitalizácia zbierok a fondov – prostredníctvom Informačného systému THEATRE.SK a spolupráce v Národnom projekte digitalizácie – Digitálne múzeum,
 • prevádzkuje informačnú a dokumentačnú on-line platformu etheatre.sk,
 • ročné štatistické výkazy pre Štatistický úrad SR a Ministerstvo kultúry SR,
 • vydavateľská činnosť – pôvodné a prekladové teatrologické publikácie, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, distribúcia a prezentácia knižných publikácií,
 • vydávanie časopisu kød – konkrétne ø divadle (mesačník) a jeho distribúcia,
 • prezentácia a distribúcia knižných publikácií,
 • výstavná činnosť – výstavy na Slovensku a v zahraničí,
 • systematické zhromažďovanie a budovanie knižničných fondov s divadelným a umenovedným zameraním,
 • služby verejnosti – sprístupňovanie dokumentačných a archívnych fondov, informačná a konzultačná činnosť, knižničné služby, výstrižková služba, služby videotéky a fonotéky, služby priebežného spracúvania bibliografie v rámci Informačného centra Prospero,
 • Štúdio 12 – platforma pre nové divadlo a novú drámu,
 • realizácia projektu Nová dráma/New Drama, ktorý zahŕňa rovnomenný festival, knižnú edíciu, dielne a workshopy kreatívneho písania, 
 • realizácia projektu Dramaticky mladí s cieľom vytvoriť vzdelávaciu platformu pre najmladších divadelných autorov,
 • spolupráca s divadlami, divadelnými inštitúciami a festivalmi na Slovensku,
 • spolupráca s divadlami, divadelnými inštitúciami, festivalmi a mimovládnymi organizáciami v zahraničí,
 • analytická, poradenská, konzultačná a štatistická činnosť pre zriaďovateľa MK SR,
 • okrem ústrednej webovej stránky www.theatre.sk prevádzkuje aj niekoľko ďalších podporných, zameraných na jeho prioritné projekty: www.novadrama.sk, www.nocdivadiel.sk, www.studio12.sk
A
A
A
.