Centrum edičnej činnosti

Centrum edičnej činnosti (CEČ)

Na čele CEČ je vedúci CEČ, ktorého menuje a z výkonu funkcie odvoláva riaditeľ/ka DÚ.

 

Pre CEČ sú vymedzené nasledujúce činnosti:

CEČ sa sústreďuje predovšetkým na výskum súčasného slovenského divadla a vydávanie literatúry z oblasti divadla. Publikuje pôvodné divadelné hry, preklady zahraničných hier, pôvodnú i prekladovú literatúru zameranú na divadelnú históriu, teóriu a kritiku, ale i portréty a pamäti významných osobností. Publikácie CEČ vychádzajú v dvanástich edíciách: Základné publikácie, Slovenské divadlo, Slovenská dráma, Slovenská dráma v preklade, Teória v pohybe, Prítomnosť divadelnej minulosti, Osobnosti, Rozhovory, Svetové divadlo, Svetová dráma – Antológie, Nová dráma/New Drama, Vreckovky; okrem nich CEČ  publikuje tiež interaktívne publikácie a katalógy Do pôsobnosti CEČ patrí aj distribúcia publikácií DÚ, prevádzka Informačného centra a kníhkupectva PROSPERO. Pod kompetenciu CEČ spadá aj koordinovanie mesačníka kød – konkrétne ø divadle.

 

Centrum edičnej činnosti má nasledujúcu personálnu štruktúru:

  • vedúci centra,
  • jazykový redaktor,
  • manažér Informačného centra PROSPERO,
  • odborný redaktor/manažér
  • teatrológ - šéfredaktor časopisu kød – konkrétne ø divadle,  
  • teatrológ - odborný redaktor časopisu kød – konkrétne ø divadle.

 

Vedúca Centra edičnej činnosti
Mgr. Andrea Dömeová
E-mail: andrea.domeova@theatre.sk

A
A
A
.