Publikácie Divadelného ústavu

ČLOVEK V KONFLIKTE S PRÍRODOU

Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle

Kolektív autorov

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Teória v pohybe
Rok vydania
2023
Počet strán
360
Rozmer
140 x 240 mm, brožovaná väzba
Jazyk
slovenský
ISBN
978-80-8190-093-8
Cena
25,00

Zborník príspevkov z teatrologického kolokvia

 

Recenzenti: Mgr. Peter Himič, PhD., Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.

Odborný garant kolokvia a zostavovateľ zborníka: Mgr. Mgr art. Milo Juráni, PhD.

 

Autori textov:

Miroslav Ballay

Viera Bartková

Andrea Bátorová

Dominika Dudášová

Lenka Dzadíková

Dária F. Fehérová

Marek Godovič

Mikuláš Huba

Samuel Chovanec

Dagmar Inštitorisová

Ján Kralovič

Karol Mišovic

Jakub Molnár

Ján Šimko

Lukáš Šutor

Zdenka Pašuthová

 

(Eko)systém zborníka

Zborník vznikol ako výstup z rovnomenného kolokvia, ktoré sa udialo v júni 2022 a je súčasťou výskumného projektu Antropo(s)céna. Okrem teatrologického bádania tento výskum reflektuje v samostatnej časti aj materiálnu podstatu divadla, ktorú dnes rámcujú pojmy ako uhlíková stopa, environmentálna udržateľnosť, cirkulárna ekonomika. 

Vo vzniknutej publikácii je však fokus zamerania nasledovný: dramatika – staršia aj súčasná, súčasné autorské inscenácie, súčasný tanec i performancie, diela performatívneho charakteru výtvarných umelcov, divadlo pre deti a mládež a premeny v estetike divadelného média. Miešajú sa v ňom rôzne formy analýz. Obsahuje metodologicky voľnejšie príspevky, ktoré hľadajú spojitosti skôr v téme, obsahu a výpovedi diel; teoretické štúdie; kapitoly, ktoré majú výrazne subjektivizujúce parametre. Striedajú sa príspevky, ktoré sa pridŕžajú dichotomických delení s tými, ktoré ich odmietajú a aplikujú kritický jazyk. Aj preto niekedy pomenovania ako organizmy, zvieratá, príroda, ktoré redukujú význam a komplexnosť týchto „javov“, označuje zborník odlišnými termínmi – mimoľudské bytosti/mimoľudský svet –, ktoré vychádzajú z anglického prekladu pojmu non-human. 

Milo Juráni v úvode zborníka

 

Obsah publikácie:

Predslov

Milo Juráni: Konflikt bez zrejmých strán

 

Problémy pokroku

Zdenka Pašuthová: Homo sapiens a jeho znamenitý pokrok

Jakub Molnár: Od akcelerácie a hluku po stíšenie a spomalenie v slovenskej dráme

                        

Strašná aj úžasná príroda

Dominika Dudášová: Hrozná príroda v slovenskej dramatike 

Dária F. Fehérová: Variácie pudovosti, surovosti a reidentifikácia človeka v prírode (Scénograficko-režijné koncepcie Švantnerovej Nevesty hôľ)

Viera Bartková: Človek a príroda v súčasnom slovenskom divadle: pôsobivý obraz zániku?

 

Súčasné ekodramaturgie

Lukáš Šutor: Žánrové špecifiká slovenskej ekodrámy (literárnovedný pohľad)

Lenka Dzadíková: Environmentálny žiaľ rozprávkových zvieratiek a slovenských tínedžerov

Miroslav Ballay: Vyobrazenie ekologickej katastrofy v inscenácii Terra Apathy Divadla Pôtoň Bátovce

 

Prekročiť človeka, zahrnúť mimoľudský svet

Andrea Bátorová: Ateliér v prírode: ochrana prírody a ekologické myslenie v akčnom umení na Slovensku

Samuel Chovanec: Mimoľudský aktér v slovenskom scénickom umení

Ján Šimko: Ľudské, príliš ľudské obrazy prírody v divadle 

 

Umelé priestory a prostredia

Karol Mišovic: Prečo v SND nehrajú Hamleta a v bratislavskej zoo nechovajú antarktické tučniaky? (Divadelnosť zoologických záhrad)

Marek Godovič: Divadlo: továreň alebo svätyňa? (Vplyv priemyselného prostredia na tvorivé myslenie)

 

Včerajšie vízie dnes aj zajtra

Ján Kralovič: Posolstvá zajtrajška (Ekológia a vízie budúcnosti v kontexte slovenskej neoficiálnej umeleckej scény 70. rokov)

 

Doslovy: Dva výlety za hranice umenia

Mikuláš Huba: Slovenskí divadelní (a iní) umelci a ich vzťah k dobrovoľným ochrancom prírody, krajiny a pamiatok

Dagmar Inštitorisová: Hľadanie vzoru (Poloesej o ekológii v divadelnom myslení

Pre koho je kniha určená:

Pre odborníkov v oblasti  divadla, dejín výtvarného umenia, kulturológie, teatrológie, estetiky, literárnej vedy, prírodovených vied.

 

Kľúčové slová:

Divadelný ústav, súčasné divadlo,  umenie, kultúra, ekológia, antropocén

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.