Súčasní režiséri Slovenska

MARIÁN AMSLER RASTISLAV BALLEK LUKÁŠ BRUTOVSKÝ
JÓZSEF CZAJLIK MARTIN ČIČVÁK SLÁVA DAUBNEROVÁ
GEJZA DEZORZ DODO GOMBÁR SOŇA FERANCOVÁ
IVETA DITTE JURČOVÁ MARTIN KÁKOŠ EDUARD KUDLÁČ
PATRIK LANČARIČ ALENA LELKOVÁ JÁN LUTERÁN
MICHAL NÁHLIK JURAJ NVOTA MARIÁN PECKO
ROMAN POLÁK JÚLIA RÁZUSOVÁ VALÉRIA SCHULCZOVÁ
ONDREJ SPIŠÁK SVETOZÁR SPRUŠANSKÝ IVETA ŠKRIPKOVÁ
ADRIANA TOTÍKOVÁ ĽUBOMÍR VAJDIČKA MICHAL VAJDIČKA
DUŠAN VICEN JOZEF VLK KAMIL ŽIŠKA

Výskumno-publikačný projekt Divadelného ústavu Súčasní režiséri Slovenska je zameraný na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Zámerom projektu je zachytiť a následne sprístupniť tvorbu súčasných slovenských režisérok a režisérov prostredníctvom odborných profilov a obrazovo-dokumentačného materiálu.

Iniciatíva projektu vyšla najmä z absentujúceho komplexného zmapovania výsledkov umeleckej činnosti našich súčasných režisérok a režisérov, a tiež z úsilia o preklenutie ruptúr v prezentácii ich tvorby doma i v zahraničí.

Ambíciou projektu je vytvoriť komplexné informatívne profily zachytávajúce tvorbu režisérok a režisérov, ktorí momentálne predstavujú na Slovensku aktívnu kvalitatívnu špičku a svojou umeleckou činnosťou profilujú podobu súčasnej slovenskej réžie. Encyklopedická štruktúra menných hesiel a dokumentačný a obrazový materiál mapujúci jednotlivé inscenácie má zabezpečiť súhrnný prehľad o stave súčasnej slovenskej réžie.

Prvá etapa panoramatickej reflexie tvorby slovenských režisérok a režisérov dostala v roku 2017 podobu dvojjazyčného reprezentačného virtuálneho on-line katalógu umiestneného na stránke Divadelného ústavu a zároveň podobu moderného média DVD. Forma internetového katalógu ponúka komplexný prehľad o tvorbe slovenských umelcov a stáva sa tak jedinečnou príležitosťou zoznámiť sa so súčasným slovenským divadlom v celej jeho rozmanitosti i originalite. Aby zahraniční odborníci, umelci ale aj laici mohli získať ucelený pohľad na súčasnú slovenskú réžiu, Divadelný ústav vytvoril a sprístupnil katalóg dvadsiatich režisérok a režisérov. Formou štruktúrovaných hesiel tak predstavuje ich tvorbu a indikuje základné črty režijného rukopisu. Obsahová náplň jednotlivých hesiel zahŕňa v sebe charakteristiku inscenačných postupov, popis estetiky či poetiky režijnej tvorby a zároveň pomenúva metódy práce s dramatickým textom. Rovnako reflektuje inklináciu tvorcu k istým témam, žánrom či tímovým spoluprácam s hercami, výtvarníkmi a hudobníkmi. Neodmysliteľnou súčasťou každého profilu je tiež obrazový a dokumentačný materiál vybraných inscenácií opisovaných režisérok a režisérov. Analytická štúdia Eleny Knopovej Slovenskí režiséri generácie X a Y (znovunadviazanie dialógu) zas približuje najvýraznejšie línie či tendencie, ktoré sa uplatňovali a uplatňujú v slovenskom divadle po roku 1989. Ukazuje tiež, že súčasní slovenskí režiséri tvoria veľmi zaujímavú, neunifikovanú vzorku, ktorá potvrdzuje, že je legitímnou súčasťou európskeho divadla a má mu čo recipročne ponúknuť.

Divadelný ústav v súčasnosti pokračuje v systematickej reflexii a analýze súčasnej slovenskej réžie. Druhá etapa projektu Súčasní režiséri Slovenska dopĺňa pôvodný slovensko-anglický on-line katalóg o desať nových štruktúrovaných profilov režisérok a režisérov širšieho generačného rozpätia (Ľubomír Vajdička, Juraj Nvota, Martin Kákoš, Dodo Gombár, Dušan Vicen, Jozef Vlk, Soňa Ferancová, Gejza Dezorz, Michal Náhlík, Adriana Totiková). Jednotlivé profily podávajú relevantné životopisné údaje spomínaných tvorcov, charakterizujú a vo forme súpisu inscenácií taktiež predstavujú ich tvorbu na Slovensku i v zahraničí. Zároveň vymedzujú ich miesto v kontexte slovenského divadelného umenia a uvádzajú základné črty ich režijného rukopisu a estetiky. Každý profil je tiež doplnený fotografickým a audiovizuálnym materiálom, ktorý tvorí akýsi prierez tvorby týchto režisérok a režisérov.

Mapovanie aktivít slovenskej réžie v čo najširšom kontexte a súvislostiach nepochybne môže viesť k spolupráci a mobilite umelcov a divadiel európskych krajín. Vytvorenie portfólia súčasnej slovenskej divadelnej réžie má byť impulzom pre otvorenie ciest slovenskej réžie k zahraničným partnerom.

On-line katalóg bude postupne dopĺňaný ďalšími profilmi predstaviteľov súčasnej slovenskej divadelnej réžie s cieľom obsiahnuť tvorivú činnosť slovenských režisérok a režisérov viacerých generácií. Pokračovanie projektu nájdete na slovensko-anglickom webe : https://performingarts.theatre.sk/sk/

 

Štruktúra hesla – profilu režiséra/ky:

  1. profesijný životopis
  2. charakteristika umeleckej tvorby
  3. súpis tvorby (rok, divadlo, autor titulu, titul)
  4. ocenenia (domáce a zahraničné)
  5. fotografie z tvorby (inscenácií)
  6. audiovizuálne ukážky z tvorby

 

* Podrobné informácie o všetkých tvorcoch jednotlivých inscenácií uvedených v slovenských profesionálnych divadlách možno získať na: www.etheatre.sk. Komplexná informačná online databáza je prístupná zo stránky www.theatre.sk a predstavuje elektronický informačný archív inscenačnej tvorby profesionálnych divadiel na Slovensku.

 

Autori textov (1. etapa) Matúš Bachynec, Juliana Beňová; (2. etapa) Martina Daubravová

Autorka štúdie Slovenskí režiséri generácie X a Y (znovunadviazanie dialógu) Elena Knopová

Odborná spolupráca Monika Čertezni

Technická spolupráca Boris Adamčík, Lucia Galdíková, Viera Helbichová, Dušan Poliščák

Odborná redakcia (1. etapa) Zuzana Ferusová, Martina Mašlárová, Dominika Zaťková; (2. etapa) Lucia Lejková, Karol Mišovic

Jazyková redakcia Mária Kvaššayová

Videozostrihy Martina Sľúková

Fotografie archív Bábkového divadla Košice; archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici; archív Bábkového divadla Žilina; archív Debris Company, Bratislava; archív Dezorzovho lútkového divadla, Bratislava; Archív Divadelného ústavu, Bratislava; archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov; archív Divadla Andreja Bagara v Nitre; archív Divadla ARÉNA, Bratislava; archív Divadla ASTORKA Korzo ’90, Bratislava; archív Divadla Jána Palárika v Trnave; archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov; archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene; archív Divadla Nová scéna, Bratislava; archív Divadla P.A.T., Bratislava; archív Divadla Pôtoň; archív Divadla SkRAT, Bratislava; archív Divadla Stanica Žilina-Záriečie; archív Divadla Teatro Tatro; archív Divadla Thália, Košice; archív Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava, archív Mestského divadla Žilina; archív Prešovského národného divadla; archív Radošinského naivného divadla, Bratislava; archív Slovenského komorného divadla Martin; archív Slovenského marionetového divadla, Bratislava; archív Slovenského národného divadla, Bratislava; archív Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi; archív Štátneho divadla Košice; archív Štúdia 12, Bratislava

Autori fotografií Ctibor Bachratý, Lenka Balleková, Juraj Bartoš, Ondrej Béreš, Robert Blaško, Peter Brenkus, Collavino, Michal Ditte, Milo Fabian, Boris Farkaš, Peter Frolo, Martin Geišberg, Jakub Gulyás, Alena Hrbková, Jakub Jíra, Peter Jurík, Šymon Kliman, Braňo Konečný, Ľuboš Kotlár, Pavol Kovaľ, Katarína Križanovičová, Dalibor Krupka, Gábor Arion Kudász, Joseph Marčinský, René Miko, Mura Murazu, Jana Nemčoková, Anton Novotný, Matúš Oľha, Šimon Ondruš, Jozef Paleník, Júlia Pecková, Alena Schulczová, Roman Skyba, Anton Sládek, Bohumil Šálek, Vladimír Šimíček, Branislav Štefánik, Ján Štovka, Filip Vančo, Daniel Veselský, Oleg Vojtíšek, Marek Zalibera

Zodpovedný redaktor Lukáš Kopas

Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto online katalógu sa nesmie reprodukovať, uchovávať v rešeršných systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez súhlasu autorov, vydavateľa a spoluvydavateľov.

Vydavateľ urobil všetky kroky smerujúce k zisteniu autorov použitých diel a k získaniu ich súhlasu na použitie. V prípade, ak ste nositeľmi autorských práv k niektorému z použitých diel, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na vydavateľa.

Videozostrihy majú informatívny charakter a Divadelný ústav spravil všetky dostupné kroky smerom k vylepšeniu ich obrazovej a zvukovej kvality.

© 2020 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené.

A
A
A
.