Ján Jaborník

Milovník slovenského divadla Ján Jaborník – dramaturg, divadelný kritik, dokumentarista, divadelný historik, teatrológ a vysokoškolský pedagóg

Výstava o docentovi Jánovi Jaborníkovi približuje mozaiku jeho diela v rôznorodých odborných aktivitách, v ktorých sa húževnato venoval svojej najväčšej láske, divadlu. V prvom období svojho profesijného života po skončení školy sa venoval dramaturgii. Na niekoľko sezón opustil západné Slovensko a stal sa dramaturgom Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Hneď v jeho prvých textoch, ktoré sú uverejnené v divadelných bulletinoch, sa zračí zmysel pre detail, prinášanie nových tém, jaborníkovský zásadný prístup,  vnímanie konkrétneho umeleckého diela a tvorcu v širších kontextoch a súvislostiach.

Texty v druhej časti výstavy aspoň čiastočne pars pro toto približujú jeho významnú kritickú činnosť, akú venoval rôznym divadelným druhom aj rôznym profesionálnym i ochotníckym divadlám, ktoré pôsobili na Slovensku.

Významnou časťou výstavy je tiež teatrologicko-historická práca docenta Jaborníka, ktorá je prítomná vo viacerých kolektívnych monografiách a dielach. V nich preukázal svoju neopakovateľnú erudovanosť a rozhľadenosť v dejinách slovenského profesionálneho divadla. Pripomína tiež jeho dlhoročnú prácu v Divadelnom ústave, kde inicioval viaceré vedecko-dokumentačné projekty – vydávanie cyklu retroročeniek, vydanie Súborného kritického diela Stanislava Vrbku či najkomplexnejšiu výstavu o divadle na Slovensku Dejiny divadla 20. storočia –  Vášeň, telo, hlas... Všeličo ešte veľmi chcel. Jeho veľkým snom bolo zorganizovať vedeckú konferenciu o činnosti Dedinského divadla.

Jeho pedagogická činnosť sa viaže k dvom miestam. Prednášal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a neskôr od druhej polovice 80. rokov minulého storočia pôsobil na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tu v 90. rokoch ako vedúci Katedry divadelnej vedy prezieravo uviedol na niekoľko rokov do života dvojodborové štúdium. Divadelná veda sa počas jeho vedenia študovala v kombinácií  napr. s teóriou tanca, etnológiou, angličtinou, poľštinou, filmovou vedou. Jeho prednášky patrili svojou úrovňou k neopakovateľným stretnutiam, na ktorých docent Jaborník uvádzal študentov do zložitého i čarovného sveta divadla.

 

K publikačnej činnosti

Štúdie a články Jána Jaborníka sa nachádzajú v mnohých novinách, časopisoch, vo vedeckých zborníkoch i v knižných publikáciách. V nich sa systematicky zaoberal nielen kritickou reflexiou, ale rovnako publikoval štúdie, portréty o tvorcoch či ponúkol komplexnejšiu reflexiu umeleckej činnosti toho-ktorého divadla. Priam minuciózne vážil každé napísané slovo, aby čo najpresnejšie a britko kriticky pomenoval stav umeleckej práce. Jeho jedinečný analytický zmysel a bravúrna dedukcia stáli pri formulovaní mnohých zásadných a pravdivých hodnotení umeleckej tvorby.

 

A
A
A
.