Divadlo Nová scéna

1946 – 2017

Pri koncipovaní výstavy k 70. výročiu vzniku Divadla Nová scéna sme sa ocitli pred dvomi problémami. Mali sme pred sebou dlhý neprerušovaný časový úsek naplnený umeleckou tvorbou a súčasne dva samostatné súbory, ktorých vývoj na jednej strane podmieňovalo veľa spoločných východísk, ale súčasne sa formovali autonómne a podľa vlastných umeleckých priorít. Nakoniec sme sa rozhodli ako základný kľúč použiť prirodzenú časovú následnosť, cez ktorú sme kombinovali pohľad na všeobecné „celodivadelné“ dianie s pohľadmi na menšie umelecké a tvorivé celky – predovšetkým na činohernú a spevohernú tvorbu a tvorbu oboch súborov venovanú deťom a mládeži. V rámci každého čiastkového celku sme sa usilovali vytvoriť buď umelecké profily režisérov, pôsobiacich v danom období v divadle, alebo iné logické celky (napr. nástup režírujúcich hercov či režisérov SND po roku 1989). Doplnkovým, ale nie menej dôležitým materiálom je aj výber scénografík zo zbierok Divadelného ústavu, ktorý je koncipovaný tak, aby predstavil tvorbu všetkých kľúčových scénografov pôsobiacich v Divadle Nová scéna a zároveň dotváral obraz o inscenácii i dobovej výtvarnej kultúre.

V rámci prirodzenej časovej následnosti sme rozdelili výstavu do štyroch základných celkov, ktoré odrážajú nielen objektívne premeny spoločnosti, ale aj  súborov a premeny divadelnej kultúry a divadelného myslenia v celom priebehu sedemdesiatich rokov.

Prvé obdobie ohraničujú roky 1946 – 1953. Ide o búrlivé obdobie hľadania vlastnej tváre a mnohých umeleckých diskusií, ktoré sa končí odchodom Novej scény spod kurately Slovenského národného divadla.

Druhé obdobie 1953 – 1971 je obdobím profesijnej stabilizácie, vyjasňuje sa vnútorná štruktúra divadla ako celku, jednotlivých súborov, ich poslanie a dramaturgické preferencie. Toto obdobie prinieslo v rámci činohry občiansky angažované divadlo a politickú satiru, v rámci spevohry ukotvilo operetu v našom divadelnom prostredí a otvorilo dvere klasickému muzikálu.

Tretie obdobie vymedzujú roky 1971 – 1989 a vypovedajú rovnako o doznievajúcom a dozrievajúcom umeleckom potenciáli šesťdesiatych rokov, ako aj o deštruktívnom vplyve normalizačného formalizmu na chod divadla i umeleckú tvorbu jeho súborov.

Štvrté obdobie otvorené rokom 1989 je obdobím spoločenských premien, ktoré sa odzrkadlili aj na tvare a tvári divadla. Prinieslo množstvo štrukturálnych a organizačných zmien a premietlo sa aj do umeleckých ambícií divadla, ktoré zase raz muselo začať hľadať svoju tvár a svoje miesto na slovenskej divadelnej mape.

Po výtvarnej stránke prišiel architekt a scénograf Pavol Andraško s témou divadelného domu, ktorá mu umožnila rozohrať výtvarne efektnú a vtipnú hru na dom v dome, ale zároveň priniesla aj trochu nostalgickú tému druhého domova a otvorila tému prirodzeného prelínania a striedania umeleckých generácií. Vizuálne je dom rozdelený na viacero častí a každá časť je venovaná inému časovému úseku. A napríklad tvorcovia ako Ladislav Vychodil a Otto Šujan sú svojou aktívnou tvorbou zastúpení vo všetkých štyroch obdobiach.

Na výstavu bolo použitých viac ako päťstodeväťdesiat digitalizovaných dokumentov – inscenačných, spoločenských a tematických fotografií, novinových článkov, bulletinov a scénografík. Deväťdesiatpäť percent použitých materiálov je z archívu a zo zbierok Divadelného ústavu. Časť materiálov je zo súkromných archívov Viery Helbichovej Vašekovej a Pavla Andraška.

Obsahom a použitím materiálov menšia panelová verzia výstavy je z roku 2011. Využitím rôznych farebných podkladov tematicky rozčlenila výstavu na činohru, spevohru a všeobecné informácie o dianí v divadle. Táto verzia však neobsahuje informácie o riaditeľoch divadla, súpisy tvorivých pracovníkov a spolupracovníkov divadla a ani scénografiká či už z osobných archívov tvorcov, alebo z Múzea Divadelného ústavu. Napriek tomu podáva zaujímavý prierez dejinami divadla a pohľad predovšetkým na jeho umeleckú tvorbu, ako i malé obrazové rekapitulácie tvorby profilových režisérov divadla.

Zuzana Nemcová Gulíková

Kurátorka Zuzana Nemcová Gulíková 

Grafické riešenie Viera Burešová 

Divadelný ústav Bratislava, Divadlo Nová scéna Bratislava © 2011

 

Kurátorka Zuzana Nemcová Gulíková, Karol Mišovic 

Výtvarné riešenie Pavol Andraško 

Gafické riešenie A2 print, s. r. o. 

Divadelný ústav Bratislava, Divadlo Nová scéna Bratislava © 2016

 

A
A
A
.