REDAKCIA

Šéfredaktorka

Diana Pavlačková

Pavlackova

diana.pavlackova@theatre.sk

Absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Počas štúdia absolvovala výmenný pobyt na Akadémii pre divadlo, rozhlas, film a televíziu v Ľubľane. Je členkou kultúrneho spolku MLOKi a bývalou redaktorkou internetového časopisu mloki.sk. Počas doktorandského štúdia pedagogicky spoluviedla Ateliér tvorby divadelného periodika ‒ časopis Reflektor. Venuje sa reflexii divadelného umenia a príležitostne aj súčasného tanca. Zúčastňuje sa festivalov ako členka redakcií festivalových denníkov (napr. Divadelní Flora, Bábkarská Bystrica, Scénická žatva a od r. 2021 je šéfredaktorkou Festivalového žurnálu Dotyky a spojenia). V rokoch 2019 až 2021 pracovala v Divadelnom ústave v Centre výskumu divadla.

Odborná redaktorka

Alexandra Rychtarčíková


alexandra.rychtarcikova@theatre.sk

Vyštudovala divadelnú dramaturgiu na Divadelnej fakulte VŠMU a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne je doktorandkou na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU, kde sa venuje výskumu antickej drámy a divadla a ich recepcii v 20 a 21. storočí. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných teatrologických konferencií, napr. na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2021, 2022) a DAMU (2022). V rámci doktorandského štúdia pedagogicky spoluvedie Ateliér tvorby divadelného periodika ‒ časopis Reflektor. Ako dramaturgička má viacero skúseností na nezávislej (činohernej aj tanečnej) scéne. Pravidelne prostredníctvom recenzií reflektuje súčasné slovenské divadlo. Bola tiež členkou redakcie festivalových žurnálov na festivale Dotyky a spojenia, členkou odbornej poroty na festivaloch amatérskeho divadla, ako aj prednášajúcou hostkou o antickom divadle na niekoľkých divadelných podujatiach.

 

A
A
A
.