Prihláste svoje dramatické texty do 24. ročníka súťaže DRÁMA

Píšete divadelné hry? Hľadáme tie najlepšie dramatické texty! 24. ročník súťaže DRÁMA je otvorený pre všetkých, ktorí by sa chceli so svojou tvorbou uchádzať o víťazstvo v súťaži pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2023. Súťaž je anonymná, jej uzávierka je 31. januára 2024.

DRÁMA 2023 vizuál

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice a Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 6. decembra 2023. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

Ocenené dramatické texty sa vďaka špeciálnym cenám organizátorov a partnerov súťaže predstavia publiku v rôznych formách spracovania. Špeciálnu cenu udelí Divadelný ústav – Štúdio 12. Cena predstavuje uvedenie vybraného textu v ľubovoľnej forme v priestoroch bratislavského Štúdia 12.  Vďaka ďalším spoluorganizátorom súťaže sa víťazné dramatické diela predstavia aj v iných mestách naprieč Slovenskom, špeciálnu cenu udelí aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Špeciálna cena spočíva v uvedení vybraného textu v ľubovoľnej podobe v priestoroch spomínaných divadiel, resp. spoluusporiadateľov. Lákadlom je okrem uvedenia na slovenských javiskách aj finančná odmena pre víťazov. Odmena pre prvé miesto je 1 000 eur. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín aj v tomto ročníku súťaže udelí Cenu Rádia Devín, ktorou je naštudovanie textu a jeho uvedenie v Rádiu Devín. Víťazné texty vyjdú aj v elektronickom zborníku. 

Kliknutím na nasledujúce odkazy sa môžete oboznámiť so štatútom súťaže a stiahnuť si prihlášku:

Koordinátorka súťaže: Anna Šoltýsová, e-mail: anna.soltysova@theatre.sk

  • Inštrukcie, ako posielať súťažné texty emailom

Prihlasované texty bez označenia mena alebo iného identifikátora môžu autorky a autori poslať e-mailom na adresu anna.soltysova@theatre.sk. Email musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v hodnote 20 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž Dráma).

  • (ALEBO) Inštrukcie, ako posielať súťažné texty poštou

Prihlasované texty v jednom exemplári a v digitálnej podobe na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 20 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž Dráma) zašle autorka alebo autor na adresu:

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

heslo „DRÁMA 2023“

DRÁMA 2023 plagát

 

 

 

A
A
A
.