Publikácie Divadelného ústavu

ŽIJEME DIVADLOM.

Divadelný ústav 11/21

Vladislava Fekete

Detail publikácie

Vydavateľ
Divadelný ústav, Bratislava
Edícia
Základné publikácie
Rok vydania
2021
Počet strán
384
Rozmer
235 x 250 mm, pevná väzba
Jazyk
slovenský
ISBN
978-80-8190-077-8
Cena
5,00 Akcia

Vizuálne pôsobivá publikácia mapuje bohatú činnosť Divadelného ústavu a poskytuje prehľad najvýznamnejších prác, projektov a udalostí, na ktorých sa inštitúcia podieľala za posledných 10 rokov, s ohliadnutím sa za dovtedajšími 50-ročnými aktivitami.

Text Vladislavy Fekete detailne prezentuje a prehľadne sumarizuje všetky významné ukončené i prebiehajúce národné a medzinárodné projekty a ich výsledky. Divadelný ústav plní niekoľko nezastupiteľných úloh v oblasti mapovania a výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. Základné odborné činnosti sú zamerané najmä na odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a smerom do zahraničia (dokumentačné, archivačné, knižničné, múzejné, vzdelávacie, informačné, edičné, výstavné, prezentačné a pod.). Dôležité však je, že inštitúcia sa neuzatvára do svojej muzeálno-dokumentačnej funkcie, ale citlivo reaguje na súčasný stav divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí: „Slovenské divadlo a tanec je nesmierne energická oblasť, ktorá v poslednej dekáde zaznamenáva enormný nárast kvality v oblasti spracovania nových tém a zavádzania nových inscenačných postupov. Vďaka priaznivej spoločenskej situácii rovnako aj expanduje, pribúdajú nové subjekty, noví aj skúsení performeri posúvajú slovenské divadelné umenie a tanec smerom k vyšším cieľom a prekonávaniu vlastných hraníc poznania. Už to nie je len umelecká interdisciplinárnosť, ale aj interkultúrnosť, ktorá definuje divadelné a tanečné priestory.“ V snahe robiť to čo najsystematickejšie, si inštitúcia vytýčila dva základné smery aktivít: odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a vo vzťahu so zahraničím (dokumentačné, archívne, zbierkotvorné, múzejné, knižničné, informačné, edičné a vydavateľské, divadelné, metodicko-odborné, poradenské, konzultačné, vzdelávacie, expozičné, výstavné a prezentačné, analytické, štatistické a ďalšie) a odborné vedecko-výskumné činnosti zamerané na výskum dejín slovenského divadla a tanca. Stála odborná dokumentačná, archívna, zbierkotvorná, múzejná, knižničná a informačná činnosť zabezpečuje predovšetkým napĺňanie informačnej databázy THEATRE.SK. Edičná a vydavateľská činnosť sa sústreďuje na vydávanie neperiodických publikácií, digitálnych nosičov a propagačných materiálov určených na prezentáciu vlastnej činnosti, vydávanie časopisu kød – konkrétne ø divadle, ako aj prevádzku Informačného centra Prospero. Práve edičná činnosť inštitúcie ako najväčšieho vydavateľstva divadelnej literatúry na Slovensku prináša eminentné výstupy dlhoročných výskumných projektov (Dejiny slovenského divadla I.II., Dejiny slovenskej drámy). Významná je oblasť podpory a vydávania súčasnej slovenskej a zahraničnej drámy v edíciách Nová dráma/New Drama, či Vreckovky a podpora odborného prekladu a vydávania publikácií z oblasti teórie a histórie divadla.

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť v sebe zahŕňa realizáciu domácich a zahraničných výstav, realizáciu festivalu Nová dráma/New Drama, spoluprácu na partnerských festivaloch, koordináciu celoslovenského podujatia Noc divadiel, Bienále divadelnej fotografie a realizáciu koprodukčných projektov s partnerskými inštitúciami. Hlavným prezentačným a umeleckým priestorom Divadelného ústavu je Štúdio 12, ktoré vytvára a zabezpečuje vlastné kultúrne, umelecké, edukačné a prezentačné aktivity.Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy inštitúcie sa zameriavajú na prípravu a realizáciu prezentačných podujatí v rámci zahraničných festivalov a iných fór, prípravu a realizáciu medzinárodných teatrologických projektov v rámci európskych grantových schém, ako aj vytváranie spoluprác s domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami, so štátnymi a neštátnymi divadlami, so slovenskými centrami mimovládnych organizácií v oblasti divadla a tanca, so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi na Slovensku a slovenskými inštitútmi v zahraničí.Druhý základný segment aktivít Divadelného ústavu zameraný na vedecko-výskumné činnosti zabezpečuje kompletne jedno z najmladších oddelení inštitúcie – Centrum výskumu divadla, ktoré bolo založené v roku 2007 a už v roku 2010 získalo osvedčenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
Partnermi Divadelného ústavu v oblasti vedy a výskumu na Slovensku sú predovšetkým Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovenská akadémia vied (najmä Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) a Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Intenzívna a systematická spolupráca v oblasti vedy a výskumu prebieha aj na medzinárodnej úrovni – pravidelne sa uskutočňuje najmä s Inštitútom umení – Divadelným ústavom v Prahe (Institut umění – Divadelní ústav), s Maďarským divadelným inštitútom a múzeom v Budapešti (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet), s Inštitútom Adama Mickiewicza vo Varšave (Instytut Adama Mickiewicza), s Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského vo Varšave (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Rasczewskiego) a Slovinským divadelným inštitútom v Ľubľane (Slovenski gledališki institut). Prvým významným ocenením kvality výskumu bola len pár rokov po založení Centra výskumu divadla Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2012 v kategórii Vedecko-technický tím roka za vedecko-výskumný projekt kolektívu slovenských teatrológov pod vedením prof. Vladimíra Štefka Dejiny slovenskej drámy 20. storočia.Kapitola publikácie Projekty od A po Z prináša prehľadný abecedný zoznam všetkých projektov, aktivít, platforiem, činností so stručnou charakteristikou a informáciou o najzásadnejších výsledkoch v posledných desiatich rokoch.

Predstavu o tom, ako flexibilne a promptne inštitúcia reaguje na súčasnosť a potreby moderného recipienta jej služieb charakterizuje kapitola Nové formy, nové technológie a nový návštevník. Na rozvoj v oblasti informačných technológií, trendy v oblasti digitalizácie a potrebu presunu mnohých činností v oblasti prezentácie a výskumu do online priestoru odpovedá Divadelný ústav úctyhodným počtom funkčných, užívateľsky príťažlivých a interaktívnych, ako aj kvalitne spravovaných virtuálnych databáz, platforiem, portálov a online katalógov, pričom bazálna je Virtuálna databáza slovenského divadla etheatre.sk.

Dekádu 2011 – 2021 symbolicky uzatvorila divadelná oslava jedného z najvýznamnejších počinov v kultúrnej histórii Slovenska – 100. výročia vzniku Slovenského národného divadla, prvej profesionálnej divadelnej inštitúcie. Divadelný ústav inicioval, koncepčne pripravil a v spolupráci s partnerskými organizáciami realizoval v roku 2020 Rok slovenského divadla. Projekt priniesol aj napriek zložitej situácii a paralýze kultúrneho života celý rad podujatí, Vlajkovými sa stali: Divadelné storočie – stopy a postoje/reprezentatívna výstava (Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom),  theatre.sk/dokumentačná výstava pre Slovensko a zahraničie (Divadelný ústav), Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)/reprezentatívna publikácia (Divadelný ústav) , 100 rokov SND/reprezentatívna publikácia (Slovenské národné divadlo), ... tak sme my.../galavečer venovaný 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla (Slovenské národné divadlo), Scénická žatva/prehliadka tvorby vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (Národné osvetové centrum), Divadelná udalosť/performancia a premiéra inscenácie Kocúrkovo po 190 rokoch (Národné osvetové centrum a Liptovské kultúrne stredisko). Žiaľ, z dôvodu bezpečnostných opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia covid-19 sa muselo odložiť podujatie Showcase slovenského divadla – svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktoré sa malo konať v máji počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 v organizácii Divadelného ústavu.Súčasťou publikácie sú prehľadné a podrobné prílohy dokumentujúce činnosť v rokoch 2011 – 2020 v číslach: zoznam zamestnancov a spolupracovníkov Divadelného ústavu v rokoch, prehľad ocenení za aktivity, diela a projekty inštitúcie, kompletný zoznam vydaných neperiodických a periodických publikácií titulov, kompletný zoznam realizovaných výstav na Slovensku a v zahraničí. Nechýba rozsiahla výberová bibliografia článkov, recenzií, či rozhovorov uverejnených v slovenských a zahraničných médiách.

 

„Obzretie sa za posledným decéniom kreslí oblúk k celej šesťdesiatročnej histórii Divadelného ústavu. Ak má scénické umenie svoju vedeckú bázu (teóriu, históriu a kritiku), má mať, okrem akademického pracoviska, aj svoj odborno-pragmatický pevný bod. Táto publikácia tento fakt hmatateľne potvrdzuje.“

Mgr. Peter Himič, PhD.

 

„Publikácia odráža úzky vzťah autorky a jej tímov k divadlu. Ale predovšetkým svedčí o tom, že je inštitúcia otvorená výzvam dnešného divadla, nárokom verejnosti a že svoje poslanie plní s vedomím, že ide o servis, ale bez servilnosti. Nie je iba zrkadlom, ale aj motorom.“

prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.

 

Grafický návrh a zalomenie: Mária Rojko

Späť na všetky publikácie
A
A
A
.