Rozšírili sme projekt Súčasní režiséri Slovenska o 10 tvorcov

Divadelný ústav pokračuje vo výskumno-publikačnom projekte Súčasní režiséri Slovenska, zameranom na osobnosti súčasnej slovenskej réžie. Ide o dlhodobý projekt Divadelného ústavu, ktorý stavia na systematickej reflexii a analýze divadelného umenia.

Myšlienka rozšírenia pôvodného on-line katalógu vyplynula z potreby aktívne reflektovať a dokumentovať súčasnú i minulú slovenskú profesionálnu divadelnú kultúru s intenciou vytvorenia uceleného pohľadu na súčasnú slovenskú réžiu. Druhá etapa projektu tak nadväzuje na kontinuálnu snahu Divadelného ústavu sprístupňovať širšej i odbornej verejnosti tvorbu súčasných slovenských režisérok a režisérov nielen prostredníctvom štúdií, ale aj bohatým obrazovým materiálom.

Druhá časť projektu má, podobne ako jeho prvá etapa, podobu prehľadného dvojjazyčného slovensko-anglického on-line katalógu. Tentokrát bolo do katalógu zaradených desať nových štruktúrovaných profilov režisérok a režisérov širšieho generačného rozpätia (Ľubomír Vajdička, Juraj Nvota, Martin Kákoš, Dodo Gombár, Dušan Vicen, Jozef Vlk, Soňa Ferancová, Gejza Dezorz, Michal Náhlík, Adriana Totiková). Jednotlivé profily podávajú relevantné životopisné údaje spomínaných tvorcov, charakterizujú a vo forme súpisu inscenácií taktiež predstavujú ich tvorbu na Slovensku i v zahraničí, vymedzujú ich miesto v kontexte slovenského divadelného umenia, uvádzajú základné črty ich režijného rukopisu a estetiky. Každý profil je zároveň doplnený fotografickým a audiovizuálnym materiálom, ktorý tvorí akýsi prierez tvorby týchto režisérok a režisérov. Druhá etapa projektu zachytáva tvorbu vybraných režisérok a režisérov do divadelnej sezóny 2018/2019.

Divadelný ústav plánuje postupne katalóg dopĺňať o ďalšie profily tvorcov a obsiahnuť tak tvorivú činnosť súčasných režisérok a režisérov viacerých generácií. Mapovanie aktivít slovenskej réžie v čo najširšom kontexte a súvislostiach nepochybne môže viesť k spolupráci a mobilite umelcov a divadiel európskych krajín. Vytvorenie portfólia súčasnej slovenskej divadelnej réžie má byť impulzom pre otvorenie ciest slovenskej réžie k zahraničným partnerom.

Všetkých 30 profilov nájdete na stránke projektu Súčasní režiséri Slovenska.

A
A
A
.