ŠTATÚT SÚŤAŽE: Valentínska súťaž pre všetkých, ktorí milujú divadlo

ŠTATÚT SÚŤAŽE Valentínska súťaž pre všetkých, ktorí milujú divadlo”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže 

(ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Časopis kød – konkrétne ø divadle, Divadelný ústav
Sídlo: Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
IČO: 16 46 91
DIČ: 2020829921

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 14. 2. 2021 do 21. 2. 2021. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý, kto si v termíne konania súťaže zakúpi ročné alebo polročné predplatné časopisu kød – konkrétne ø divadle prostredníctvom online formulára na webovej stránke časopisu (PREDPLATNÉ A DISTRIBÚCIA | Divadelný ústav (theatre.sk)).

4. Podmienky účasti v súťaži

Každý, kto si v termíne konania súťaže zakúpi ročné alebo polročné predplatné časopisu kød - konkrétne ø divadle prostredníctvom online formulára na webstránke časopisu, bude automaticky zaradený do zlosovania o výherné ceny. Organizátor následne prostredníctvom náhodného žrebovania (22. 2. 2021) vyžrebuje troch výhercov.

5. Výhra

Výhrami v súťaži sú jedna stolová a dve vreckové verzie Spoločenskej hry v iks dejstvách.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu súťaže budú náhodne vyžrebovaní traja výhercovia spomedzi platne prihlásených účastníkov.
Výhercovia budú priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedených kontaktoch. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Bratislave, dňa 14. 2. 2021

A
A
A