Divadlo TU a TERAZ!

„Scénické umenia prinášajú špecifický typ podujatí, o ktorých zvykneme hovoriť, že sa odohrávajú TU a TERAZ! Pred nami, spolu s nami, rezonujú v nás ešte dlho po ich ukončení.

A práve toto špecifikum, ktorým sa divadlo a tanec líšia od iných druhov umenia, je v období pandemického šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 zbavené svojej jedinečnosti. Oblasť divadla a tanca je bezpečnostnými opatreniami ohrozená v celej svojej šírke, nakoľko je kompletne pozastavená činnosť všetkých divadelných a tanečných aktivít až do odvolania. Všetci divadelníci a tanečníci sú si však vedomí toho, že tento negatívny trend môže pokračovať aj po otvorení divadiel, nakoľko sa predpokladá postupný a obozretný nárast návštevnosti. To, čo kedysi divadelníkom prinášalo radosť z pocitu jedinečného ,dotykuʻ so svojím divákom, sa v okamihu premenilo na najväčšiu hrozbu.

Po úvodnom šoku, ktorý sme všetci zažívali na začiatku, sme sa v Divadelnom ústave rozhodli KONAŤ v duchu toho jedinečného divadelného TU a TERAZ. A predovšetkým podať pomocnú ruku tým kolegom, ktorých sa bezpečnostné opatrenia týkajú bezprostredne a ohrozujú ich každodennú existenciu. Hneď 15. marca 2020 sme spustili dotazník Pomôžte nám mapovať situáciu v oblasti slovenského divadla počas mimoriadnych karanténnych opatrení pre oblasť divadla a tanca (na vzorke zriaďovaných i nezriaďovaných subjektov). Uvedený dotazník nám pomohol pri vypracovaní projektu, ktorý sme predložili na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako vypracovanú úlohu, ktorá vzišla z prvého stretnutia dočasnej pracovnej skupiny pre riešenie následkov vzniknutých šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky v oblasti kultúry dňa 6. apríla 2020.

Nemusíme zdôrazňovať, aký výnimočný mal byť rok 2020 pre slovenské divadlo a pre samotný Divadelný ústav. Po vyše troch rokoch príprav sme v januári spustili veľkolepý celoslovenský projekt Rok slovenského divadla 2020, ktorým vláda Slovenskej republiky vzdala hold storočnici slovenského profesionálneho divadla a 190. výročiu neprofesionálneho divadla. Tešili sme sa na všetky naplánované aktivity na Slovensku a v zahraničí, ktoré sme počítali v stovkách, a boli sme zastavení hneď na štarte. Rozsiahla výstava Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorú sme otvorili v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom na Bratislavskom hrade 27. februára, si užívala svojich návštevníkov iba dva týždne. Na budúci rok 2021 sme presunuli aj plánovanú svetovú konferenciu a kongres medzinárodnej siete divadelných kritikov AICT, ktorá sa bude konať počas festivalu Nová dráma/New Drama – mimochodom, už teraz nám je jasné, že 16. ročník tohto festivalu sa uskutoční tento rok iba symbolicky. Veríme však, že Rok slovenského divadla si počká na svojich návštevníkov a že mnohé podujatia, ktoré sme prichystali spolu s našimi partnermi na Slovensku a v zahraničí, sa uskutočnia ešte tento rok, alebo aj ten nasledujúci.

Čo sme sa však naučili počas tohto prvého mesiaca vzájomnej izolácie je solidarita, spolupráca, vzájomná komunikácia, delenie sa o skúsenosti, a hoci vieme, že nie všetko, čo sme chceli urobiť, sa aj uskutoční, navzájom sa podporujeme, tešíme z kreativity svojich kolegov, hľadáme cesty, ako si navzájom pomôcť.

Divadelný ústav bude aj ďalej spolupracovať s Ministerstvom kultúry na hľadaní a implementovaní najlepších riešení na záchranu kultúry a paralelne s touto momentálne najzodpovednejšou aktivitou robíme všetko preto, aby sme pokračovali v práci, ktorá je naším záväzkom nielen voči zriaďovateľovi, ale aj voči slovenskému divadlu a nám samotným.

Predkladáme vám sumár našich aktivít, v ktorých realizácii pokračujeme a taktiež vás chceme oboznámiť s on-line platformami, ktoré máme prichystané a ktoré budeme v priebehu roka dopĺňať.

A hoci sa nebudeme stretávať osobne na premiérach tak často, ako sme boli zvyknutí, a bezprostredne o divadle a tanci diskutovať, dúfame, že nás táto kritická situácia posunie dopredu aj pracovne, aj osobnostne.

V Divadelnom ústave sa nesmierne tešíme na nové otvorenie všetkých divadelných sál a priestorov. A keď hovoríme všetkých, veríme, že nikto z tejto situácie nevyjde ako porazený. Vieme, že to už bude iné divadlo než to, na ktoré sme boli zvyknutí. V novom období budú rezonovať iné témy, iné hodnoty. Vďaka dennodennému kontaktu s divadelníkmi vieme, aké dôležité je v tejto chvíli zotrvať pri svojich plánoch, pracovať naplno aj v rámci obmedzených možností a keď to bude opäť možné, osláviť spolu nové slovenské divadlo.“   

Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

 

„Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie žilo v poslednom roku predovšetkým výstavami Divadelné storočie – stopy a postoje a theatre.sk, ale aj pomocou ďalším domácim i externým projektom k Roku slovenského divadla. Pandémia a s ňou spojené krízové opatrenia nás zaskočili presne na hranici dvoch časov – ten výstavný (v zmysle prípravy a inštalácie výstav) sa uzavrel a pred nami sa otváral priestor na naše bežné, každodenné činnosti, a to predovšetkým zbieranie, triedenie, odborné spracovanie, ochranu a sprístupňovanie informácií a pramenných materiálov, ktoré sa viažu k divadelnej činnosti na Slovensku. Pôvodné plány sme boli nútení na základe zmenenej situácie prehodnotiť a prístupy a postupy pozmeniť tak, aby sme i naďalej ostali verní nášmu základnému poslaniu, budovaniu a rozvíjaniu pamäťového centra slovenského divadelníctva.

Zamerali sme preto pozornosť na technológie a činnosti dôležité pre 21. storočie a bádateľov, ktorí sa k nám v tomto čase nemôžu dostať. Presmerovali sme svoju pozornosť na elektronické možnosti komunikácie a informačne obnovili našu divadelnú databázu etheatre.sk. V krátkom čase, od 16. marca, sme skontrolovali záznamy o inscenáciách od polovice minulého storočia po súčasnosť, doplnili údaje k viac ako sto inscenáciám zriaďovaných a nezriaďovaných divadiel a jednotlivých tvorcov. Pilotne sme začali pridávať aj informácie o divadelných festivaloch – prvými lastovičkami sa stali najstaršie festivaly na Slovensku Májová divadelná Nitra, Zámocké hry zvolenské či Divadlo deťom. Spolu sme do databázy vložili 20 301 rôznych údajov. Na digitálne spracovanie sme pripravili a odoslali                    1 153 inscenačných bulletinov, naopak postdigitalizačným spracovaním a triedením prešlo 3 861 digitalizátov makiet, kostýmov, bábok, scénických a kostýmových návrhov. K vybraným desiatkam objektov zo scénografických zbierok pripravujeme 3D animácie. A aby sa všetky naše digitalizáty mohli dostať k on-line bádateľom, priebežne získavame povolenia autorov a pracujeme na implementácii modernej virtuálnej databázy slovenského divadla – etheatre.sk.“

            Zuzana Nemcová, vedúca Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie

 

„Práce na príprave kníh interných redaktorov našťastie môžu prebiehať rovnako ako v normálnom čase, takže určite do konca roka, ak sa to bude dať, potešíme milovníkov divadla novými titulmi. Už dávnejšie sme začali vydávať slovenské divadelné hry aj teoretické publikácie ako e-knihy, takže verím, že ich najmä študenti v dnešných časoch využívajú.

Je to ale ťažká doba, veľmi súcitím so všetkými, ktorých sa choroba nejakým spôsobom dotkla, veľmi sa bojím o blízkych. Ale skôr, ako len bedákať nad ekonomikou, by sme mali viac vyzdvihovať prácu všetkých, ktorí aj napriek riziku vykonávajú svoje profesie a oceňovať všetkých dobrovoľníkov a ľudí, ktorí za vlastné prostriedky rôznym spôsobom, a často anonymne, pomáhajú. To sú novodobí dramatickí hrdinovia, možno časom aj noví hrdinovia divadla.“

            Andrea Domeová, vedúca Edičného oddelenia

 

„Toto obdobie malo byť časom hektických príprav na výnimočné divadelné podujatie. Po prvýkrát sa mal v Bratislave konať kongres medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC, dlhé mesiace sme v rámci výberovej komisie showcasu slovenského divadla strávili diskusiami, čo zo súčasnej ponuky našich divadiel by mohlo našich zahraničných kolegov zaujať. Veľké STOP prípravám prišlo v čase, kedy sa už uzatvárali registrácie účastníkov na samotný kongres i na sprievodnú teatrologickú konferenciu, na ktorej mal Divadelný ústav spolupracovať. Dnes stále veríme, že kríza len posunula o rok naše ambície prezentovať slovenské divadlo a slovenskú kultúru ako takú v širšom medzinárodnom kontexte. S mojimi kolegami patríme k tým ,šťastnýmʻ, ktorí pracujú väčšinou pri počítači, takže toto nútené stíšenie vieme zmysluplne naplniť prácou na dokončovaní viacerých rozbehnutých on-line projektov. Zostáva už len s pokorou veriť, že sme našimi plánmi nikoho až tak nerozosmiali.“

            Zuzana Uličianska, vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov

 

„Slová mojich kolegýň by som rád doplnil myšlienkou rímskeho básnika Claudia Claudiana: ,Non esse potentum tentandas mediis quamvis in luctibus iras.ʻ A všetkým nám zaželal predovšetkým pevné zdravie.“    

Lukáš Kopas, vedúci Centra výskumu divadla

 

 

Aktivity Divadelného ústavu v období bezpečnostnej karantény

 

Vedecké a výskumné aktivity

(Centrum výskumu divadla)

Slovník divadelných kritikov a publicistov

Výskumno-publikačný projekt Centra výskumu divadla Divadelného ústavu Slovník divadelných kritikov a publicistov prinesie prostredníctvom menných encyklopedických hesiel informácie o osobnostiach spätých s existenciou divadelnej kritiky a publicistiky na Slovensku. Pripravovaná prvá etapa projektu, zameraná na osobnosti tzv. zakladateľskej generácie slovenskej divadelnej kritiky, obsiahne zhruba 60 hesiel venovaných generačne najstarším osobnostiam divadelnej kritiky a publicistiky na Slovensku. Vďaka širokému záberu a horizontálnemu členeniu by sa mal slovník stať užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú s divadelnými recenziami a kritikami ako s dôležitým primárnym zdrojom vo vedeckom bádaní.

 

Súčasní režiséri Slovenska

V projekte Súčasní režiséri Slovenska sa Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu zameralo na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Iniciatíva projektu vyšla najmä z absentujúceho komplexného mapovania výsledkov umeleckej činnosti našich súčasných režisérok a režisérov, ako aj z úsilia o preklenutie ruptúr v prezentácii ich tvorby doma i v zahraničí. Panoramatická reflexia tvorby slovenských režisérok a režisérov dostala v prvej fáze projektu v roku 2017 podobu dvojjazyčného reprezentačného on-line katalógu, ktorý vznikol v rámci aktivít Divadelného ústavu zameraných na výskum scénických umení a predstavovanie divadelného umenia širokej verejnosti. On-line katalóg Súčasní režiséri Slovenska doposiaľ zachytáva tvorbu dvadsiatich umelcov prostredníctvom profilov, ktoré okrem základného textu obsahujú aj množstvo fotografií a audiovizuálnych materiálov (krátkych videí z inscenácií). K spomínaným dvadsiatim profilom v najbližšom období pribudne ďalších desať profilov súčasných slovenských režisérok a režisérov (Adriana Totiková, Dodo Gombár, Gejza Dezorz, Juraj Nvota, Ľubomír Vajdička, Michal Náhlík, Soňa Ferancová, Dušan Vicen, Jozef Vlk, Martin Kákoš).

https://www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska

(v slovenskom jazyku)

https://www.theatre.sk/en/projects/contemporary-slovak-directors

(v anglickom jazyku)

 

10 tvorcov súčasného slovenského tanca

Kontinuálny výskum Centra výskumu divadla Divadelného ústavu v rámci projektov Súčasný slovenský tanecFond slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí dlhodobo vytvára priestor pre využitie kompletného portfólia umeleckej tvorby slovenských choreografov na mapovanie ich autorskej choreografickej tvorby, spolupráce v rámci kolektívnej tvorby (spoluautorstvo), režijných aktivít, interpretačného pôsobenia, pedagogickej činnosti či medzižánrových produkcií. Spomínaný komplexný materiál sa tak stal východiskom pre spracovanie a analýzu tvorby súčasných slovenských choreografov v rámci projektu 10 tvorcov súčasného slovenského tanca, ktorého cieľom je prostredníctvom pripravovaného on-line katalógu predstaviť reprezentatívnu pôvodnú tanečnú tvorbu formou súhrnných osobnostných profilov jednotlivých umelcov nielen širokému spektru slovenských záujemcov, ale potenciálne aj účastníkom jednotlivých medzinárodných tanečných veľtrhov. Pripravovaná prvá etapa projektu je zameraná na charakterizovanie tvorivého štýlu a zároveň analyzovanie choreografických princípov nasledujúcich tanečných tvorcov: Tomáš Danielis, Soňa Ferienčíková, Lucia Holinová, Milan Kozánek, Andrej Petrovič, Radoslav Piovarči, Jana Tereková, Milan Tomášik, Jaro Viňarský, a v rámci tvorivého zoskupenia Debris Company Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková.

 

Divadelné prechádzky

Zámerom projektu Divadelné prechádzky je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude obsahovať niekoľko tematických trás, resp. okruhov (divadlá, divadelné školstvo, významné miesta, kaviarne a pohostinstvá, umelecké pamiatky, pamätné budovy, významné osobnosti mesta) po desiatich slovenských mestách (Bratislava, Sobotište, Trnava, Nitra, Martin, Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Košice a Prešov), v ktorých v minulosti prebiehal rušný divadelný život. Používatelia sa tak budú môcť jednoduchým spôsobom dozvedieť hutné informácie o konkrétnych divadelných centrách, miestach spojených s umeleckým životom či s konkrétnou historickou (divadelnou) osobnosťou.

 

Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Projektom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla chce Divadelný ústav poukázať na obdivuhodné výsledky slovenských inscenátorov prostredníctvom toho najlepšieho, čo v rokoch 1920 až po súčasnosť vzniklo v slovenských profesionálnych divadlách.

Cieľom projektu je opísať, analyzovať a predstaviť vybrané inscenácie, ktoré na základe ideovo-estetických zreteľov považujeme za najkvalitnejšie a najprínosnejšie pre ďalší vývin slovenského divadelníctva. Ambíciou je obsiahnuť to najlepšie z každého divadelného druhu, či žánru. Východiskom je snaha o zachytenie inscenácií, ktoré rezonovali nielen v dobe svojho vzniku, ale zanechali trvalé hodnoty v análoch dramatického umenia aj dlho po derniére.

https://zlatakolekcia.theatre.sk/

 

Vydavateľské aktivity

(Oddelenie edičnej činnosti)

 

kol. autorov: Dejiny slovenského divadla II. (edícia Slovenské divadlo)

Divadelný ústav už niekoľko rokov pripravuje rozsiahle dvojzväzkové Dejiny slovenského divadla ako kolektívne dielo renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla. Publikácia Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) je pokračovaním prvého zväzku (do roku 1948), ktorý vydal Divadelný ústav v roku 2018.

Autorské príspevky prinášajú menšie časové úseky ako súčasť celého zväzku, štruktúry, ktorá mala umožniť spracovať deje a dejiny slovenského divadla čo najdôkladnejšie, pričom sa pozornosť sústreďuje na kratšie etapy vývinu. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly, ide však o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla. Autorom koncepcie a odborným garantom je profesor Vladimír Štefko.

 

Vladimír Predmerský a kolektív autorov: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla (edícia Slovenské divadlo)

Vývoj slovenskej bábkovej hry od 19. storočia až po súčasnosť sa v tejto knihe skúma z niekoľkých strán a pohľadov. Dvadsaťtri kapitol je venovaných tak jednotlivým významným dramatickým autorom, ako aj syntetickým pohľadom na celé vývinové etapy slovenského bábkarstva. Veľkoryso poňatý prehľad zahŕňa nielen dramatické texty, ale aj prienik televíznej či rozhlasovej tvorby alebo prehľad bábkových hier z edičných plánov vydavateľstva DILIZA. V plejáde autorov textov pre bábkové divadlo sa stretávajú mená autorov literatúry pre deti a mládež, ktorí pracovali v tesnej naviazanosti na realizátorov (dramaturgov a režisérov), s menami režisérov bábkového divadla, ktorí vytvárali scenáre pre svoje inscenácie na základe klasických textov slovenskej i svetovej literatúry. Publikácia presne zachytáva aj najnovší vývoj bábkového divadla, ktorý smeruje k interaktivite a miešaniu nielen divadelných druhov, ale aj žánrov.

 

Po/doby Petra Karvaša (edícia Slovenské divadlo)

Publikácia, ktorú zostavila dramaturgička a teatrologička Zdenka Pašuthová, prináša tri diametrálne odlišné, no predsa prepojené texty – eseje M. Šimečku a P. Karvaša a štúdiu M. Zvadu o Petrovi Karvašovi. To, čo ich odlišuje, je ich „história“, príčina a príbeh vzniku a následná cesta k zverejneniu. To, čo ich spája, je predovšetkým osobnosť Petra Karvaša a nástojčivá otázka vzťahu umenia a politiky, slobody umelca a moci v spoločnosti. Hľadanie odpovede na túto otázku je rovnako naliehavé dnes ako v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

 

Ladislav Čavojský: Verdi a Wagner na slovenských javiskách (edícia Slovenské divadlo)

Celoživotnou láskou teatrológa a kritika Ladislava Čavojského (1932 – 2014) bol skladateľ Giuseppe Verdi, ale úctu mal aj k tvorbe Richarda Wagnera. Z jeho vzťahu k týmto dvom velikánom sa zrodila kniha o ich tak odlišnom opuse, a zároveň aj kniha o ich operách na slovenských javiskách. Autor v nej porovnáva život i dielo talianskeho a nemeckého skladateľa a vychádzajúc z cudzích i vlastných kritík inscenácií ich diel načrtáva obraz vývoja operného umenia na Slovensku v uplynulom storočí. Ladislav Čavojský vždy vedel zaujať neopakovateľným jazykom, humorom aj schopnosťou získať si čitateľa svojím nadšením pre scénické umenie. Tieto vlastnosti charakterizujú aj jeho poslednú knihu, ktorú však už nestihol dokončiť. Urobil to jeho kolega po pere Vladimír Blaho, na vydanie ju pripravila Čavojského dcéra Katarína Ducárová.

 

Martin Porubjak: O divadle a spoločnosti (edícia Slovenské divadlo)

Z podnetu odbornej redaktorky a teatrologičky Martiny Ulmanovej pripravuje Divadelný ústav zborník divadelných a spoločensko-politicky motivovaných textov od renomovaného divadelníka Martina Porubjaka, ktorého umelecké smerovanie bolo podmienené aj jeho občianskou a politickou angažovanosťou v období totality, v čase „novej slobody“ po Novembri 1989, keď sa stal nakrátko členom demokratickej vlády, a rovnako aj v čase rozbitia Československej federatívnej republiky a nástupu mečiarizmu. Jeho články v odborných médiách, denníkoch, časopisoch, bulletinoch majú vysokú umeleckú i historickú výpovednosť o našom „divadle a spoločnosti“.

 

Dráma má 20 /pracovný názov/ (edícia Slovenské divadlo)

Súťaž dramatických textov s názvom Dráma počas svojej existencie nadobudla charakter jedinečnej platformy na spoznávanie nových divadelných hier. Príspevky od renomovaných dramatikov (Klimáček, Lavrík, Maliti, Vicen, Juráňová a ďalší) až po debutantov jej dodávajú rôznorodosť tém aj štýlov. A za dve dekády trvania sa mnohí začiatočníci stali uznávanými autormi, ktorých hry uvádzajú divadlá a divadelné skupiny. Bohatý informačný prierez súťažou Dráma prinesie obraz o formovaní sa novej drámy na Slovensku po roku 1989, čo bol aj prvotný impulz pre vznik súťaže – podnietiť vznik súčasnej drámy, povzbudiť autorov s ambíciou písať divadelné hry k umeleckej tvorbe a odmeniť ich finančne, ako aj uvádzaním na divadelných doskách. Edičný projekt vzniká v spolupráci s Oddelením vonkajších vzťahov, ktoré každoročne už 20 rokov pripravuje súťaž DRÁMA.

 

GREEN DRAMA (edícia Slovenské dráma)

(Dušan Vicen, Uršuľa Kovalyk, Miklós Forgács, Dodo Gombár, Peter Janků, Gabriela Alexová, Kamil Žiška, Marek Godovič, Slavka Civáňová, Jana Micenková, Dušan Poliščák, Tomáš Procházka, Pavol Weiss, Adriana Krúpová, Samuel Chovanec)

Zborník divadelných hier rovnomenného projektu Divadelného ústavu, ktorý od prvotných stretnutí v januári 2019 ukončíme výstupom vo forme publikácie v Roku slovenského divadla. Predstavíme pätnásť nových slovenských divadelných hier, ktorých hlavnou témou, ako napovedá názov, je životné prostredie, jeho devastácia aj ochrana, spolunažívanie súčasného človeka s prírodou a prírodnými zdrojmi, či pesimistické prognózy do budúcnosti. Pálčivá téma sa stala v tieto dni nečakane ešte aktuálnejšou.

 

Jana Bodnárová: Hry (edícia Slovenská dráma)

Zbierka divadelných hier výnimočnej slovenskej spisovateľky s bohatým poetickým jazykom a širokou škálou tém v často nezvyčajnom spracovaní.

 

Laco Kerata: Hry (edícia Slovenská dráma)

Osobitý divadelník, herec, rozhlasový umelec, spisovateľ a dramatik Laco Kerata je známy od svojho pôsobenia v divadle STOKA. Zbierka divadelných hier predstavuje prierez jeho dlhoročnou tvorbou ako divadelného autora.

 

Ľubica Krénová: Martin Huba (edícia Osobnosti)

V spolupráci s vydavateľstvom Slovart.

Knižná publikácia Martin Huba je monografickou prácou o slovenskom hercovi a režisérovi, ktorý sa navyše po roku 1990 vyše dve desaťročia zásadnou mierou podieľal na výchove hercov ako vysokoškolský pedagóg. Obsah knihy je rozvrhnutý do siedmych kapitol, ktoré zohľadňujú časovú os od jeho začiatkov a jeho umelecké zrenie sledujú v kontinuite. Každá z kapitol má najskôr textovú časť, ktorá je sumarizujúcim analyticko-syntetickým pohľadom na jeho tvorbu v kontexte doby i spolutvorcov. Keďže je Martin Huba tiež obdarený výnimočnou schopnosťou formulovania, druhú časť každej kapitoly predstavuje rozhovor, ktorý do značnej miery rozvíja či hlbšie rozkrýva teatrologický text.

 

 

Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993 (edícia Teória v pohybe)

Zborník z rovnomenného medzinárodného kolokvia, ktoré koncom roku 2018 organizoval Divadelný ústav pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky v roku 1918.

 

Erika Fischer-Lichte: Divadelná veda. Úvod do základov odboru (edícia Svetové divadlo)

Ťažiskové dielo svetoznámej nemeckej teatrologičky tvoria tri základné časti. Prvé dve časti sa zaoberajú otázkou, čo tvorí predmet štúdia divadelnej vedy a čo sú jej základné pojmy, a oboznamujú s jej najdôležitejšími oblasťami výskumu a metodickými prístupmi. Tretia časť sa zaoberá divadelnovednými témami, ktoré sa dajú vzhľadom na šírku svojej problematiky skúmať jedine v spolupráci so zástupcami iných vedných odborov.

Publikácia, ako píše autorka v úvode, nemá za cieľ verne zhrnúť všetko, čo sa pod hlavičkou divadelnej vedy, theatre studies, performance studies, études théâtrales a pod. vyučuje na rôznych nemeckých a zahraničných univerzitách. Profesorka Fischer-Lichte ju napísala na základe skúseností z vlastného dlhoročného pedagogického pôsobenia, počas ktorého čerpala aj zo svojho aktuálneho výskumu. Je teda výsledkom dôsledného prepojenia výskumu a výučby. Preložila Zuzana Vajdičková.

 

Rakúska dráma /Ewald Palmetshofer, Ferdinand Schmalz, Miroslava Svolikova/ (edícia Nová dráma/New Drama)

Divadelný ústav vydáva nové vydanie hier našich najbližších západných susedov. Rakúska kultúra je nám blízka vo viacerých ohľadoch a publikácia je toho svedectvom. Divadelné hry Ewalda Palmetshofera už slovenskí diváci mali možnosť spoznať; rodičia Miroslavy Svolikovej pochádzajú zo Slovenska a dramatičku uvádza Burgtheater vo Viedni, divadlo ktoré je slovenskými umelcami aj laickou verejnosťou vysoko rešpektované; divadelná hra Ferdinanda Schmalza vychádza z predlohy známej aj v našom kultúrnom kontexte. A témy divadelných hier dokumentujú istú spriaznenosť našich krajín, v dobrom i zlom. Úvod napísala profesorka Hilde Haider-Pregler a preložil Ladislav Šimon. Divadelné hry z nemeckých originálov preložili Martina Vannayová,  Andrej Zmeček, Ladislav Šimon a Adam Bžoch.

 

Politické divadlo Falka Richtera. Tri hry a dve prednášky (edícia Nová dráma/New Drama)

Zborník popredného nemeckého režiséra a dramatika Falka Richtera, ktorý sa etabloval na divadelnej scéne nielen v rodnom Nemecku, ale aj v iných krajinách, obsahuje divadelné hry Fear, Pod ľadom (Unter Eis) a Safe Places a prednášky Into the VoidChoreografické divadlo medzi činohrou a tancom (Choreografisches Theater zwischen Schauspiel und Tanz). Úvod napísal vedúci dramaturg viedenského divadla Schauspielhaus Wien, Tobias Schuster. Drámy i odborné texty z nemeckého originálu preložil Adam Bžoch.

 

 

Archivačná, múzejná, knižničná, dokumentačná a digitalizačná činnosť

(Oddelenie divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie)

 

Virtuálna databáza slovenského divadla – etheatre.sk

Divadelný ústav dlhodobo spravuje vedomostnú databázu a prostredníctvom platformy etheatre.sk sprístupňuje odbornej i laickej verejnosti informácie o slovenskom divadle od založenia prvej profesionálnej scény až po poslednú premiéru v aktuálnej sezóne.

Vedomostná databáza pozostáva zo štyroch základných častí: inscenácie (detailný popis 13 000 inscenácií), osobnosti (viac než 22 000 osobností), divadlá a inštitúcie (prehľad vyše 180 profesionálnych divadiel na území Slovenska, vrátane ich histórie, predchodcov a organizačnej formy), udalosti a podujatia (zájazdy, hosťovania a festivaly).

V súčasnej dobe prebieha hĺbková analýza a kontrola údajov Informačného systému theatre.sk, ktorý je bázou pre platformu etheatre.sk, ako aj digitalizácia dokumentačných materiálov, popis metadát, spracovanie digitalizátov (scénografiká, fotografie, bulletiny a listinné dokumenty) a výroba 3D animácií (kostýmy, bábky, makety) a príprava ich zverejnenia na vynovenej virtuálnej platforme.

Tieto materiály sú pramenným zdrojom historických reálií, na základe ktorých môžeme hovoriť o profesionálnej divadelnej histórii na Slovensku, a tiež ju hodnotiť a zachovávať.

Zobrazovacím médiom všetkých uvedených materiálov bude Virtuálna databáza slovenského divadla – etheatre.sk, ktorá poskytne kompletne štruktúrované a prepojené dáta, ako aj dokumentačné materiály k jednotlivým základným číselníkom. Táto jedinečná platforma, na ktorej Divadelný ústav pracuje už niekoľko rokov, poskytne komplexné informácie o slovenskom divadelníctve od roku 1920 po súčasnosť.

 

 

Prezentačné, výstavné, vzdelávacie, umelecké a analytické aktivity doma i v zahraničí

(Oddelenie vonkajších vzťahov)

 

Štúdio 12

Scéna pre novú drámu a divadlo je v súlade s nariadením vlády pre verejnosť zatvorená od 9. marca 2020. Podobne ako ostatné divadlá na Slovensku sa však snaží nestratiť svojho diváka a jeho pozornosť sa dramaturgia pokúša udržať cestou rôznych on-line prenosov. Facebookové aktivity začali v krízových podmienkach sprístupňovaním záznamov z diskusií a každý týždeň sa zverejňuje aj jedna zo starších produkcií Štúdia 12. K divákom sa cestou on-line streamingu dostali už hry Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné v réžii Aleny Lelkovej či inscenácia 5 chalanov v réžii Adriany Totikovej, pripravené sú ďalšie tituly ako MHL, Experti a iné.

 

Časopis kød – konkrétne ø divadle

Do náročnej situácie sa dostala aj redakcia mesačníka kød – konkrétne ø divadle, ktorá musí reagovať na novú situáciu nielen zmenou aktuálnych článkov a rozhovorov s divadelníkmi, ale predovšetkým si musí poradiť s výpadkom každodennej divadelnej činnosti, ktorú časopis pokrýva. Novými možnosťami distribúcie či inou politikou sprístupňovania článkov sa snažia vynahradiť nefunkčnosť bežných predajných miest. Najbližšie redakcia chystá špeciálne dvojčíslo, ktoré bude venované aktuálnej situácii.

 

Európsky projekt Klasika v grafickom románe

Bez veľkých obmedzení pokračujú aj práce na medzinárodnom projekte Klasika v grafickom románe, na ktorom Divadelný ústav spolupracuje so slovinskými a poľskými partnermi z divadelných inštitútov. Líder projektu je Slovinský divadelný inštitút SLOGI a projekt získal podporu z EACEA (Kreatívna Európa v rámci podprogramu 2014 – 2020, Podpora európskych projektov spolupráce) v roku 2019. Cieľom projektu je priblížiť formou komiksu tri vybrané diela svetovej dramatiky súčasnej mladšej generácii, vrátane animácie mladých v oblasti umenia.

 

Výstavy

Obmedzenia divadelnej činnosti sa výrazne dotkli prípravy Bienále divadelnej fotografie 2020, ktoré vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav. Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné a jeho výsledky sa prezentujú verejnosti v novembri počas Mesiaca fotografie. Hoci registrácia pre Bienále divadelnej fotografie 2020 už bola otvorená, termín uzávierky sa z 15. júna 2020 presunul na jún 2021. Najbližší ročník súťaže bude prezentovať fotografie z inscenácií profesionálnych divadiel na Slovensku za obdobie posledných troch divadelných sezón: 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021. Okrem toho sa pripravujú aj ďalšie dokumentačné výstavy, ktoré sa následne po ukončení bezpečnostných opatrení sprístupnia v jednotlivých divadlách (Vladimír Suchánek, theatre.sk, atď.).

 

Súťaž DRÁMA a Dramaticky mladí

Karanténou nie je nijako obmedzená práca poroty súťaže DRÁMA 2019. Jej členovia (Ján Luterán – režisér, Miriam Kičiňová – dramaturgička SND, Lucia Mihálová – dramaturgička DJP Trnava, Lenka Čepková – dramaturgička Štúdia 12 a autorka, a Vladislava Fekete – dramaturgička a riaditeľka DÚ) prečítali 30 hier prihlásených do súťaže. Komisia bude zasadať formou video call-u a následne sa zverenia výsledky prostredníctvom tlačovej správy. Štandardný májový Trojboj, počas ktorého sa predstavujú finalisti súťaže a ich hry, sa presúva na jesenný termín.

Dvadsaťročnej histórii tejto súťaže je venovaná aj pripravovaná publikácia, ktorá bude mať prezentáciu spolu s Trojbojom.

Si doma, tak píš! – takýmto heslom bol vyhlásený ďalší ročník súťaže Dramaticky mladí, pre deti od 9 do 18 rokov. Uzávierka súťaže bola stanovená na 30. apríla.

 

Zahraničné aktivity

V rámci zahraničnej činnosti sa Divadelný ústav usiluje zabezpečiť či priamo iniciovať účasť slovenských súborov i jednotlivcov na vybraných zahraničných podujatiach. Táto časť aktivít je zasiahnutá asi najvýraznejšie. Na jeseň bola zo začiatku mája predbežne posunutá prezentácia slovenskej kultúry pripravovaná na slovenskom veľvyslanectve v Paríži, ktorej sa malo zúčastniť divadlo GUnaGU. Koncom mája sa mala vo Varšave uskutočniť veľká prehliadka slovenského divadla, na ktorú bolo pozvaných šesť slovenských produkcií. Prehliadka Lunga Vita Festival, na ktorú boli pozvané dva slovenské súbory, sa presúva z letných mesiacov na zatiaľ nešpecifikované obdobie. Zo septembra bola na január 2021 presunutá prehliadka stredoeurópskeho divadla v New Yorku v rámci festivalu Rehearsal for Truth. Predbežne je stále vo forme príprav októbrová prehliadka slovenského divadla v Budapešti.

Situácia naopak praje webovými on-line aktivitám. Prednedávnom bola opätovne po rekonštrukcii sprístupnená stránka www.performingartv4.eu

Ide o projekt kontinuálnej spolupráce umeleckých a kultúrnych organizácii vo vyšehradskom regióne. Sieť založil Institut umění – Divadelní ústav za podpory Ministerstva kultúry Českej republiky a Medzinárodného vyšehradského fondu v roku 2012. Divadelný ústav v Bratislave je dlhoročných partnerom mnohých aktivít. Najbližšie na programe je májový webinar na tému Prezentácia stredoeurópskych divadiel v širšom medzinárodnom kontexte, a to aj cestou nových aktivít, akou by mal byť plánovaný veľtrh divadelného umenia krajín V4.

 

Nová dráma/New Drama

Veľkým sklamaním pre organizátorov, účastníkov aj divákov je určite zrušenie termínu dlho pripravovaného festivalu Nová dráma/New Drama 2020, ktorý bol plánovaný na 11. – 16. mája spoločne s paralelne prebiehajúcou showcase slovenského divadla nasmerovanou na zahraničných kritikov, ktorí sa mali v tomto čase v Bratislave zúčastniť 30. medzinárodného kongresu AICT/IATC spojeného s konferenciou. Žiaľ, aj toto vrcholné zahraničné podujatie Roku slovenského divadla 2020 sa muselo kvôli ohrozeniu nákazou COVID-19 zrušiť. Festival vo svojej štandardnej podobe sa uskutoční v májovom termíne 2021.

 

Štatistika

Divadelný ústav je aj tento rok garantom štatistických zisťovaní v oblasti divadla v rámci KULT – 12 a KULT – 17 o profesionálnom divadle a o divadelných festivaloch a iných podujatiach. Zber štatistických údajov, ktorý sa koná prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovane MK SR, bol predlžený do 30. apríla 2020.

 

Noc divadiel

Divadelný ústav sa plánoval zapojiť do májovej Noci múzeí, a to predovšetkým akciami spojenými s výstavou Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorá je nainštalovaná na Bratislavskom hrade. Táto akcia však bola presunutá na 14. novembra. Príprava celoslovenského podujatia Noc divadiel, ktorá sa už tradične koná tretiu novembrovú sobotu v organizácii Divadelného ústavu, zatiaľ nie je ohrozená.

 

Rok slovenského divadla 2020 (www.rokdivadla.sk)

Uvedená situácia sa najviac dotkla plánovaných podujatí Roku slovenského divadla.

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje na Bratislavskom hrade je zatvorená a po otvorení priestorov sa bude pokračovať aj v sprievodných podujatiach.

Putovná dokumentačná výstava o histórii a súčasnosti slovenského divadla theatre.sk sa presunula do on-line prostredia a s jej propagáciou pokračujú partnerské Slovenské inštitúty v zahraničí (vznikajú jazykové mutácie výstavy), Ministerstvo zahraničných vecí (pre svoje zastupiteľské úrady ponúka anglickú verziu výstavy), ako aj Divadelný ústav na svojich webových sídlach (slovenská verzia).

Naďalej komunikujeme so slovenskými divadlami, divadelníkmi a tanečníkmi a chystáme prezentáciu ich existujúcich on-line projektov na jednom mieste.

Pevne veríme, že podujatia Roku slovenského divadla sa budú naplno realizovať aj v roku 2021.

 

 

on-line platformy, ktoré v súčasnosti poskytuje  Divadelný ústav

 

  • etheatre.sk 

(Základná informačná a dokumentačná databáza divadelnej kultúry na Slovensku: inscenácie, osobnosti, divadlá a inštitúcie, udalosti a podujatia, s on-line knižničným katalógom a kolekciou historických fotografií)

 

(Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla)

 

(Slovak Drama in Translation)

 

(Europeana Photography – kolekcia najstarších divadelných a paradivadelných fotografií 1839 – 1939)

 

(Stredoeurópska divadelná architektúra – slovenské divadlo)

 

(Elektronická verzia časopisu kød – konkrétne ø divadle)

 

(Súčasní režiséri Slovenska – on-line katalóg režijných osobností) 

 

(Contemporary Slovak Directors – on-line katalóg režisérov v anglickom jazyku) 

 

(Divadelná galéria, on-line sprístupnenie dokumentačno-vzdelávacích výstav)

 

(História slovenského divadla – on-line)

 

Na týchto stránkach nájdete vždy aktuálne informácie o činnosti a aktivitách Divadelného ústavu

www.theatre.sk

etheatre.sk

www.novadrama.sk

www.studio12.sk

www.nocdivadiel.sk

www.rokdivadla.sk

 

A
A
A