Oddelenie vonkajších vzťahov

Oddelenie vonkajších vzťahov komplexne zabezpečuje agendu vonkajších vzťahov Divadelného ústavu vrátane konzultačnej činnosti. Na požiadanie poskytuje informácie týkajúce sa slovenského divadla i divadla v zahraničí, pracuje na príprave štatistik o divadle a analytických materiálov z oblasti kultúrnej politiky. Vytvára bázu pre prácu niektorých slovenských stredísk mimovládnych organizácií v oblasti divadla (OISTAT, ASSITEJ, SIBMAS, ITI, AICT) a spolupracuje so zahraničnými mimovládnymi organizáciami (EFAH, IETM, FIRT..); spolupracuje so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku i slovenskými inštitútmi v zahraničí, a to najmä pri výmene informácií a dokumentačných materiálov o divadelnom dianí. Komunikuje s médiami, so štátnymi a neštátnymi divadlami. Zabezpečuje spoluprácu s organizátormi divadelných podujatí, festivalov, konferencií, s divadelnými združeniami či profesijnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti divadla. Spolupracuje na príprave podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Divadelným ústavom, predovšetkým výstav a iných prezentácií slovenského divadla a vydáva časopis kød - konkrétne ø divadle.

Od januára 2015 prešli aktivity Projektového oddelenia pod kompetencie Oddelenia vonkajších vzťahov

Projektové oddelenie zabezpečuje koordináciu a obsahové napĺňanie rôznorodých projektov edukačno-kultúrneho charakteru ako aj prezentáciu aktivít Divadelného ústavu (sympóziá, prezentácie kníh atď.). Pravidelne organizuje vzdelávacie aktivity (workshopy, semináre, prednášky a iné odborné podujatia) s účasťou zahraničných lektorov a hostí. Každoročne usporadúva súťaž pôvodných dramatických textov DRÁMA a s ňou súvisiace scénické čítanie finálových textov Trojboj. Jednou z priorít oddelenia je aj organizácia festivalu súčasnej drámy Nová Dráma/New Drama.

Oddelenie programovo aj produkčne spravuje unikátny divadelný priestor Štúdio 12, ktoré sa vyprofilovalo na základnú nekomerčnú platformu pre novú drámu a nové médiá a dotvára paralelu kamenným divadlám na Slovensku. Pôvodný aj hosťujúci divadelný repertoár Štúdia 12 dopĺňajú hudobné, performatívne, multimediálne aktivity, pravidelné cykly scénických čítaní a vzdelávacie podujatia (workshopy, semináre, prednášky). V rámci projektu laboratória Mliečne zuby ponúka priestor pre nastupujúcu generáciu divadelníkov a podporuje dramaturgicky, produkčne a technicky ich autorskú pôvodnú tvorbu. Štúdio 12 spolupracuje s mnohými občianskymi a neziskovými združeniami, kde vytvára a ponúka cez projekt Periférne videnie nové možnosti prezentácie umeleckej činnosti marginalizovaných skupín rôzneho zamerania, ako sú bezdomovci, telesne postihnutí, zrakovo či sluchovo postihnutí, národnostné menšiny, ľudia s inou sexuálnou orientáciou atď. Projekt Divadelné skratky postupne predstavuje a prezentuje minulosť a súčasnosť mimobratislavských divadiel a nezávislých kultúrnych centier. Prezentácia je vždy spojená s prednáškou a hosťovaním inscenácie pozvaného divadla. Divadelný ústav v spolupráci s vybranými profesionálnymi divadlami organizuje aj dielne kreatívneho písania pre tínedžerov, vyhlasuje celoslovenskú súťaž dramatických textov autorov do 18 rokov Dramaticky mladí a inscenuje divadelné hry pre danú vekovú kategóriu. Projekt podporuje aj vznik nových profesionálnych textov pre mladého diváka.

A
A
A