Zber štatistických údajov za rok 2020

Z poverenia Ministerstva kultúry SR v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní (§ 30 zákona č. 540/2001 Z. z.) vykonáva  Divadelný ústav štatistické zisťovanie o činnosti štátnych divadiel, divadiel zriadených VÚC, mestami a obcami a neštátnych divadiel zriadených inými právnickými alebo fyzickými osobami prostredníctvom Ročného výkazu o profesionálnych divadlách KULT (MK SR) 12 – 01, a štatistické zisťovanie o prehliadkach, festivaloch a tvorivých dielňach v Ročnom výkaze o divadelných festivaloch a prehliadkach KULT(MK SR) 17 – 01.

Národné osvetové centrum v týchto dňoch odoslalo maily s výzvou na vyplnenie vyššie uvedených výkazov divadlám, resp. usporiadateľom divadelných festivalov a festivalových podujatí.

V záujme získania  relevantných informácií o činnosti a financovaní profesionálnych divadiel a o festivalovom dianí so sprievodnými podujatiami na Slovensku za rok 2020 prosíme všetky divadlá a divadelných usporiadateľov, aby venovali pozornosť tejto výzve a údaje o svojej činnosti vyplnili k stanovenému termínu do 30. apríla 2021.

Upozorňujeme, že tento zber štatistických údajov sa netýka on-line produkcií a podujatí, ktoré boli realizované v súvislosti s celosvetovou pandémiou koronavírusu. Dotazníky k tomuto typu podujatí ste vypĺňali osobitne a momentálne sa osobitne aj vyhodnocujú.

Za ústretovú spoluprácu vopred ďakujeme.

Kolektív Divadelného ústavu

A
A
A