Výzva na podávanie príspevkov: Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali

Výzva na podávanie príspevkov

Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali

Národná konferencia so zahraničnou účasťou

 

Organizátor: Divadelný ústav 

Termín: 15. – 16. november 2023, Bratislava, Slovensko

Zámer a hlavná téma:

Rok 2023 nám prináša tridsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Výročie, ktoré sa nedá obísť ani z pohľadu divadla a divadelníkov. Dňa 1. januára 1993 začalo Slovensko budovať nielen vlastný štát, ale viesť aj vlastnú a zvrchovanú kultúrnu politiku, a to na všetkých úrovniach – od organizačnej, ekonomickej, legislatívnej až po rozvoj divadelnej siete a samotnú divadelnú tvorbu. 

Tridsiate výročie samostatnosti vnímame predovšetkým ako príležitosť na spätný pohľad a analýzu našich životov v uplynulom období. Ako možnosť zachytiť základné symboly, mýty, ale aj udalosti, ktoré nás formovali a pomáhali nám pri hľadaní vlastnej identity a následne aj vlastnej štátnosti. 

Zaujíma nás primárne to, ako tieto momenty vnímalo divadlo a ako ich reflektovali samotní divadelníci. Ale na druhej strane i to, v akom legislatívnom, ekonomickom a kultúrno-politickom prostredí sa divadlá a divadelníci po roku 1993 ocitli. 

Tematické okruhy:

Kultúrno-spoločenské fórum – analýza vonkajších vplyvov po roku 1993

 • kultúrna politika v oblasti divadla a divadelné reformy,
 • organizačné premeny divadla,
 • legislatívne zmeny v oblasti divadelníctva,
 • ekonómia divadla, marketing, kultúrny priemysel a médiá,
 • kultúrna diplomacia a divadlo,
 • česko-slovenské divadelné vzťahy.

Teatrologické fórum – analýza umeleckých výpovedí po roku 1993 

 • mýty a legendy, ktoré sprevádzajú hľadanie našej identity a zmeny v ich interpretácii, 
 • historické udalosti, ktoré formovali naše životy a postoje a ich obraz v divadle, 
 • reflexia kvality života a jeho premien po roku 1993 – pocity, spokojnosť či nespokojnosť človeka s miestom v spoločnosti a spoločnosťou okolo neho očami divadelníkov.

Prihlasovanie konferenčných príspevkov:

 • Abstrakty konferenčných príspevkov (max. 1 000 znakov) spolu s krátkym životopisom autora zasielajte do 30. apríla 2023 na emailovú adresu: jakub.mudrak@theatre.sk 
 • O konečnom výbere konferenčných príspevkov rozhodne Vedecký výbor konferencie do 31. mája 2023.
 • Hotové konferenčné príspevky treba odovzdať do 30. októbra 2023
 • Finálne verzie príspevkov do zborníka treba odovzdať do 18. decembra 2023
 • Čas na prezentáciu konferenčného príspevku je 15 minút.
 • Vybrané konferenčné príspevky (rozsah max. 15 – 20 normostrán) budú honorované a stanú sa súčasťou recenzovaného zborníka s plánovaným vydaním v roku 2024.
 • Organizátori konferencie zabezpečujú ubytovanie a hradia cestovné náklady.

Vedecký výbor: 

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., teatrologička a historička, prodekanka pre umeleckú, vedeckú činnosť a rozvoj Divadelnej fakulty Vysokej školy Múzických umení v Bratislave

Mgr. Zuzana Nemcová, teatrologička, vedúca Centra divadelnej dokumentácie Divadelného ústavu

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., teatrologička, vedúca Centra výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného ústavu

V prípade otázok kontaktujte Mgr. art. Jakuba Mudráka, ArtD.: jakub.mudrak@theatre.sk

A
A
A
.