Výzva k súťaži Dráma znovu vyhlásená!

Divadelný ústav, Činohra Slovenského národného divadla a Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlasujú jubilejný dvadsiaty ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2019. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2020.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2020 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND v nasledujúcich divadelných sezónach. Divadlo Jána Palárika v Trnave udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry v rámci podujatia #stagestream. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu vo forme rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch.

Texty finalistov súťaže budú publikované v rámci elektronickej knihy.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € treba zaslať na adresu:
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2019“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Koordinátor súťaže: lenka.cepkova@theatre.sk

Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na stránkach Divadelného ústavu.

Drama plagát

 

A
A
A