Predkladanie návrhov na Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023. 

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 31. mája 2024

Ceny ministerky kultúry SR sa udelia v roku 2024 na prelome leta a jesene. Písomné návrhy na laureátov sa môžu posielať v troch kategóriách:

  1. cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),

  2. cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),

  3. cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2023 podať ministerstvu písomne podľa štatútu ceny.

Viac informácií o postupe, podmienkach zaslania návrhov a pravidlách ich výberu nájdete na webovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerka-kultury/cena-ministerky-kultury-sr/

 

A
A
A
.